Конкурентоспроможність національної економіки

Нестерова Д.С. Визначення інвестиційної стратегії страхової компанії

Інвестиційна діяльність має важливе значення для забезпечення ефективного функціонування страхової компанії. Інвестиційна діяльність визначає саму можливість надання страхових послуг за рахунок забезпечення формування достатнього страхового фонду, правильно організована інвестиційна діяльність забезпечує якість послуг, що надає страхова компанія і визначає місце страховика на ринку страхових послуг. Інвестиційна діяльність впливає на основні характеристики страхового продукту, насамперед на його вартість, і на фактичне виконання зобов´язань страховика.

У сучасних умовах, коли український страховий ринок демонструє темпи зростання, вміння організувати інвестиційну діяльність та успішно управляти нею визначає успіх страхової організації. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю є інвестиційна стратегія.

Визначення специфіки інвестиційної діяльності страхової компанії є особливо актуальним, оскільки інвестиційна діяльність страхових компаній як сукупність дій щодо реалізації інвестицій відіграє важливу роль у розвитку ринкової економіки і посідає особливе місце у страховому бізнесі. Значний внесок у дослідження проблеми формування і регулювання страхового ринку, у тому числі інвестиційної діяльності страхових компаній, належить вітчизняним та зарубіжним вченим В.Д. Базилевичу, О. І. Барановському, О.О. Гаманковій, С.С. Осадцю, Р.В. Пікус, Дж. Стігліцу, A.A. Супрун, Н.В. Ткаченко, Л.І. Рейтману, В.В. Шахову, Р.Т. Юлдашеву.

Інвестиційна діяльність страхової компанії - це діяльність, яка полягає у реалізації інвестиційної стратегії страховика на регіональному, національному та міжнародному ринках, що базується на плануванні, формуванні та вкладанні вільних грошових коштів в активи, які забезпечують позитивний фінансовий результат, здійснення інвестиційної діяльності базується на ринкових принципах і пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності [4, с.70].

Можливості страхової компанії щодо участі в інвестиційному процесі визначаються її інвестиційним потенціалом. Під інвестиційним потенціалом страхової компанії розуміють сукупність грошових коштів, які є тимчасово або відносно вільними від страхових зобов´язань і використовуються для інвестування з метою отримання інвестиційного доходу.

Основною метою управління інвестиційним портфелем страхової компанії є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації

інвестиційної стратегії. Під інвестиційною стратегією розуміють систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності страхової компанії та вибору раціональних шляхів забезпечення прогнозованих результатів від інвестування.

Інвестиційні стратегії страхових компаній виступають тим механізмом, за допомогою якого відбувається перерозподіл інвестиційних потоків страхового ринку в економіці країни. Тому, надзвичайно важливим є вивчення окремих аспектів реалізації інвестиційних стратегій, які розглядаються як єдиний стратегічний портфель інвестицій, що використовується в своїй практиці страховими компаніями [5, с.91].

Найважливішою функцією стратегічного управління інвестиційною діяльністю страхової компанії є розробка інвестиційної стратегії.

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю має цільовий характер. Чітко визначені стратегічні цілі стають потужним засобом підвищення ефективності інвестиційної діяльності в довгостроковій перспективі, її координації та контролю, а також необхідною умовою для прийняття управлінських рішень на всіх стадіях інвестиційного процесу.

Цілями інвестування страхових резервів можуть бути:

- забезпечення достатнього рівня платоспроможності, необхідного для виконання страхових зобов´язань і збереження фінансової стійкості;

- отримання прибутку, збереження активів організації від інфляції;

- збільшення вартості страхової компанії;

- підвищення конкурентоспроможності.

Під час розробки та реалізації інвестиційної стратегії управління страховими резервами необхідно враховувати ряд факторів, що обмежують інвестиційну діяльність страхової організації:

- державне регулювання і контроль;

- ALM (Assets Liability Management) - вимоги до відповідності пасивів і активів за термінами та співвідношення між грошовими одиницями;

- вимоги рейтингових агентств до інвестиційної діяльності;

- ринковий ризик;

- кредитнийризик [2, с. 102].

У ході розробки інвестиційної стратегії страхової компанії необхідно ретельно вивчати стратегію компанії в області реалізації доходів від росту вартості інвестиційних активів, оскільки між загальними інвестиційними стратегіями різних страхових компаній існують значні відмінності [1, с.87];

Оцінка розробленої інвестиційної стратегії, здійснюється на основі наступних критеріїв:

- узгодженість інвестиційної стратегії з базовою стратегією страхової компанії;

- внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії;

- узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем;

- можливість реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням наявного інвестиційного потенціалу;

- прийнятність рівня ризику, пов´язаного з реалізацією інвестиційної стратегії;

- результативність інвестиційної стратегії.

Страховий ринок України характеризується тим, що рентабельність страхової діяльності є значно вищою, а рівень виплат страховиків є значно нижчим, ніж у країнах Західної Європи. Європейські та американські страховики основний прибуток отримують у сфері управління активами, але для більшості вітчизняних компаній інвестиційна діяльність носить, так чи інакше, допоміжний характер, а основні доходи страховики отримують безпосередньо від діяльності зі страхування.

Страхові компанії України недостатньо займаються діяльністю щодо інвестування коштів страхових резервів. Сьогодні українські страховики або розмішують кошти на рахунках банків, або вкладають їх в боргові інструменти своїх клієнтів в обмін на можливість отримання страхових внесків. Тоді як інвестиційні доходи іноземних страховиків складають більше 70% всіх доходів, що дозволяє забезпечити фінансову стійкість страхової компанії навіть в умовах високих страхових ризиків.

В умовах зростання конкуренції і, як наслідок, виникнення тарифної війни між страховими компаніями, у більшості страховиків рентабельність страхової діяльності знижується, і виникає необхідність в оптимізації інвестиційної політики.

Наявність інвестиційної стратегії дозволяє страховій компанії встановити пріоритети своєї інвестиційної політики.

У загальному інвестиційна стратегія страхової компанії залежить від видів страхування, якими займається страхова компанія, обсягу наявних ресурсів, ситуації на фінансовому ринку.

Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній є важливим елементом соціально-економічного розвитку суспільства. Страхові інвестиції є рушійною силою економічного зростання, джерелом фінансування економіки країни та отримання прибутку страховими компаніями. Інвестиційна стратегія страхових компаній повинна відповідати принципам диверсифікації, безпеки, ліквідності й, безумовно, прибутковості.

Список використаних джерел

  1. Василенко А. В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : навч. посіб. / А. В. Василенко — К. : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2006. — 168 с.
  2. Івлева Н. В. Інвестиційна стратегія управління страховими резервами [Текст] / Н. В. Івлева // Актуальные вопросы экономики и управления: матеріали міжнар. заоч. науков. конф. (м. Москва, квітень 2011 р.).Т. II. — М.: РИОР, 2011. — С. 100-103.
  3. Крейдич І.М. Інвестиційна діяльність страхових компаній / І.М. Крейдич // Фондовий ринок. - 2007. - №48.
  4. Соловйова A.A. Обгрунтування інвестиційної стратегії страхової компанії в Україні / A.A. Соловйова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». - 2011. - №5(4). - С. 69-76.
  5. Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні на сучасному етапі / Ю. Сташкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. - 2007. - №94-95. - С. 91-93.