Конкурентоспроможність національної економіки

Бурлака В.Г., Покуліта Н.О. Інвестиційний ресурс НДДКР в Україні та інших країнах світу

Експерти журналу "R&D Magazine" і аналітики незалежної міжнародної організації у сфері НДДКР "Battelle" підготували чергову доповідь, з якої роблять висновок, що світові інвестиції в НДДКР у 2012 р. зростуть на 5,2% і сягнуть 1,4 трлн. дол. За оцінкою авторів темпи приросту інвестицій на поточний рік будуть набагато нижчі, ніж у 2011 р. Найбільш високий рівень цього показника у 2012 р. очікується в країнах Азії (близько 9%), тоді як по країнам СС він збільшиться тільки на 3,5%, Північної Америки - на 2,8% і США - на 2,1%. З аналізу даних, наведених у табл. 1, можна зробити висновок, що провідними інвесторами в НДДКР у 2012 р. залишаються США, країни СС та Азії, на частку яких припадає майже 92% загального обсягу світових видатків. У промисловості найбільша частка інвестицій в НДДКР припадає на США. У світовій промисловості серед 50 провідних компаній, здійснюючих інвестування в НДДКР, 18 є американськими [1].

Структура інвестицій у НДДКР характеризує частку окремих країн за 2010-2012 pp., де також домінують США, Китай та Японія. При цьому державні витрати США у 2012 p., за прогнозом "R&D Magazine", скоротяться на 1,6% і досягнуть 125,7 млрд. дол., тоді як аналогічні витрати промислових компаній можуть зрости на 3,8%, або до 279,7 млрд. дол., наукових організацій - на 2,85%, або до 12,3 млрд. дол. Таким чином в світі відбувається перерозподіл джерел фінансування інвестицій в НДДКР на користь недержавних секторів економіки [1].

Низький рівень державних витрат на НДДКР у США буде компенсовано їх істотним збільшенням з боку промислових компаній. Якщо у 2003-2004 рр. загальний обсяг інвестицій американських промислових компаній, здійснюваних в НДДКР, був значно менше аналогічного федерального показника, то у 2005-2006 рр. ситуація змінилася - інвестиції компаній на вказані цілі збільшилися, тоді як державні інвестиції на ці цілі скоротилися.

Так, проведене дослідження показує, що приблизно 2/3 респондентів вважають, що найбільш ефективною допомогою уряду американським промисловим компаніям, здійснюючим НДДКР, можуть стати податкові кредити. За їх оцінками найзначнішими показниками збільшення доходів з інвестицій, які було вкладено в НДДКР, є підвищення рівня конкурентоспроможності компанії, підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, а також успіх нових товарів, що вперше вийшли на ринок [1].

Багато конгресменів у США виступають за збільшення бюджетів Національного наукового фонду, наукового відділу Міністерства енергетики, а також Національного інституту стандартів і технології, що має сприяти створенню надійних і ритмічних джерел формування фондів інвестицій у НДДКР.

Число американських компаній, що отримують доходи з інвестицій у НДДКР, збільшилося у 2011 р. з колишніх 10% до більш як 40% від загальної кількості за рахунок підвищення якості продукції що виробляється, зростання конкурентоспроможності на ринку, появи нових товарів та ринків збуту [1].

Згідно з прогнозом експертів "Battelle", усі країни, що увійшли до рейтингу 40 провідних інвесторів у НДДКР (окрім Греції), у 2012 р. збільшать свої інвестиції на ці цілі. Навіть Італія, Ірландія і Португалія, що зазнають серйозних фінансових труднощів, значно підвищать свої бюджетні витрати на НДДКР.

Китай, який у 2011 р. зайняв друге місце у світі за обсягом інвестицій у НДДКР, продовжуватиме їх нарощувати високими темпами. У рейтинг 2012р. вперше потрапили Малайзія, Індонезія і Саудівська Аравія. Початково їх витрати на НДДКР не перевищували 1% ВВП, проте у подальші декілька років вони мають намір збільшити і довести їх обсяг у відсотковому відношенні до ВВП до рівня інноваційно орієнтованих розвинених країн. Проте, як і раніше, лідером за обсягом інвестування в НДДКР залишаться США.

Україна за показником рейтингу компанії "Battelle" у 2010-2012 рр., так само як і всі інші країни СНД (крім Росії), зважаючи на значно менше значення обсягу інвестицій в НДДКР, не була включена до переліку 40 провідних країн світу.

За даними Міждержавного статистичного комітету СНД останніми роками внутрішні витрати на НДДКР по відношенню до валового внутрішнього продукту (ВВП) у більшості країн СНД залишаються на одному рівні, який не перевищує 1%, що набагато менше, ніж у провідних країн світу, де аналогічний показник складає 2-3% ВВП [2].

У структурі внутрішніх поточних витрат на НДДКР за видами робіт в країнах СНД у 2010 р. найбільша перевага віддавалася науково-технічним розробкам (53-61% - у Вірменії, Білорусі, Росії та Україні) і прикладним дослідженням (42% - в Азербайджані, 56% - в Казахстані і Молдові). Частка витрат на фундаментальні дослідження, незважаючи на її зростання останніми роками у більшості країн, залишається невисокою. Наприклад, в Азербайджані - 39 % (у 2008 р. - 24%), Вірменії - 37% (20%), Молдові - 28 % (25%) [2].

Основним джерелом фінансування НДДКР у більшості країн, як і раніше, залишаються бюджетні кошти. Доля власних коштів організацій у Білорусі склала у 2010 р. 12% загального обсягу фінансування (у 2009 р. - 13%), Казахстані - 16% (17%); у інших країнах вона залишається низькою. Найбільшою мірою замовники фінансують НДДКР в Росії та Україні (відповідно 29% і 22%). Частка іноземних інвесторів в країнах залишається невисокою, і лише в Україні вона досягла минулого року 26% [2].

У довгостроковій перспективі найбільший вплив на розподіл світових інвестицій у НДДКР матимуть такі чинники: посилення ролі економічної стабільності як найважливішої конкурентної переваги; виникнення нових технологічних можливостей, а також ризиків; підвищення рівня наукомісткості світової економіки внаслідок швидкого розвитку технологічних інновацій.

У нинішній час економіка розвинених країн відчуває негативні наслідки глобалізації, які супроводжуються дефіцитом балансу зовнішньої торгівлі, підвищенням використання енергії і збільшенням державних витрат, що негативно позначається на здатності цих держав здійснювати інвестування в інфраструктуру НДДКР, а також на довгострокових перспективах їх економічного розвитку.

Останнім часом глобалізація світової економіки почала розповсюджуватися на Малайзію, Індонезію, Таїланд, В´єтнам і Мексику, які збільшували інвестування в НДДКР, вбачаючи у них найбільш швидкий і надійний засіб сприяння довгостроковим перспективам економічного розвитку і створення стабільної інфраструктури НДДКР.

Проблеми в економіці США, Японії, а також країн Єврозони, пов´язані з борговою кризою, негативно впливають на стан НДДКР, короткострокові і довгострокові перспективи їх економічного розвитку. Одним з головних завдань, що стоять перед урядами цих країн, є підвищення державних вкладень у НДДКР в межах 2-3% ВВП. Згідно з прогнозами, інвестиції Китаю в НДДКР у 2012 р. зростуть на 10%, Індії і Бразилії - майже на 8%, Росії - на 7%. Хоча на сьогодні, США займає перше місце у світі за обсягом інвестицій в НДДКР, вже в найближчому майбутньому Китай та Індія зможуть випередити їх за цим показником [1].

Зростання показника інвестування НДДКР по більшості країн ОЕСР, яке відбувається незалежно від фінансово-економічної кризи, дозволяє вбачати у глобалізації НДДКР стимул до швидкого розвитку технологій, оскільки веде до зниження витрат у виробництві і підвищення якості продукції.

Список використаних джерел

  1. R&D Magazine, 2012 Global R&D Funding Forecast. December, 2011. - 36 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://battelle.org/
  2. База данных // Межгосударственный статистический комитет СНГ (Статкомитет СНГ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://www. cisstat.org.