Конкурентоспроможність національної економіки

Домашенко Т.С. Корпоративна культура як фактор забезпечення ефективності національної моделі корпоративного управління

Сучасна економічна система характеризується умовами, за яких основними факторами, що впливають на ефективність бізнесу - його конкурентоспроможність, прибутковість, вартість, є нематеріальні активи. Одним із таких факторів є корпоративна культура підприємства, яка представляє собою систему цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник компанії, передбачає його поведінку, обумовлює характер функціонування та розвитку організації.

Актуальність дослідження корпоративної культури підкреслює той факт, що такі характеристики як ділова етика та підприємницька культура, соціальна відповідальність визначають дієвість моделі корпоративного управління для потенційних інвесторів.

Основними рисами корпоративної культури, що вплинули на формування національної моделі корпоративного управління підприємства, були:

 • використання в управлінні підприємствами з боку менеджерів і/або впливових зовнішніх акціонерів поведінки, притаманної приватним власникам;
 • зневажанні ними моральних категорій довіри, вірності слову, сумлінності;
 • відсутності в населення бажання стати акціонерами за рахунок вкладення власних заощаджень;
 • недостатньому вмінні прогнозувати наслідки володіння корпоративними правами;
 • порівняно низькій значущості кримінального елемента корпоративної культури;
 • примиреності населення з тим, що реальним власником (акціонером) воно не буде, незважаючи на те, що практично всі мають акції [4, с. 177].

Узагальнено, що поняття ефективності необхідно розглядати як співвідношення результату до затрат, понесених на його одержання. Ефективність же корпоративного управління для зацікавлених сторін проявляється у наступному:

а) незалежна рада директорів;

b) дієві процеси управління ризиками і адекватна система внутрішнього контролю;

c) ефективний зовнішній і внутрішній аудит, процедури прозорості і розкриття інформації;

d) розвинута корпоративна культура підприємства; е) соціально-відповідальна спрямованість бізнесу.

Загалом, корпоративне управління - це окрема складова загального менеджменту підприємства, що заснована на пайовій участі в капіталі, з набором специфічних функцій, яка включає в себе закони, звичаї, культуру та цілі діяльності підприємства й націлена на зростання його вартості та ефективне використання ресурсів, в межах обраної бізнес-моделі, а також на:

 • збалансування інтересів ключових учасників корпоративного управління та реалізацію їх прав;
 • вибір та забезпечення власне моделі корпоративного управління;
 • обслуговування процесу корпоративного управління;
 • оптимізацію основних та допоміжних бізнес-процесів;
 • реалізацію короткострокових та довгострокових завдань в контексті досягнення основної мети діяльності підприємства;
 • організацію забезпечення корпоративного управління загалом. Основними елементами моделей корпоративного управління підприємствами, на нашу думку, є:
 • державне регулювання діяльності акціонерних товариств;
 • склад ключових учасників;
 • організація взаємовідносин між заінтересованими особами;
 • ділова репутація фірми;
 • корпоративна культура.

Саме такий набір елементів дозволить забезпечити ефективне корпоративне управління на рівні окремої компанії та національної економіки загалом.

Розглядаючи питання управління корпоративною культурою, потрібно зазначити, що основними його структурними елементами є процеси формування та розвитку корпоративної культури підприємства, і включає в себе такі елементи як:

 • ідентифікація та підтримка базових та поділюваних цінностей;
 • дотримання норм поведінки;
 • традиції;
 • колективна пам´ять;
 • мотиваційні очікування;
 • задоволеність працею і т. д.

Адекватний умовам господарювання рівень розвитку корпоративної культури дозволяє отримувати так званий управлінський прибуток, що є цінним ефектом, який підприємство отримує не через відновлення устаткування, технологій, асортименту, а через краще узгодження цілей фірми та її підрозділів, використання інтелектуального капіталу і таланту працівників, управління конфліктними ситуаціями, освоєння нових методів планування та роботи з персоналом.

Таким чином, одним із стратегічних напрямків розвитку та трансформації національної моделі корпоративного управління, безумовно має бути розвиток системи корпоративного управління та корпоративної культури як його невід’ємного елементу.

Список використаних джерел

 1. Кам’янська О. В. Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством // Економіка та держава. - 2010. - № 8. - с. 2324.
 2. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 360 с. - с.10
 3. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства: навч. посіб. / О. Г. Мендрул. - К.: КНЕУ, 2011. - 538 с.
 4. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 272 с.