Конкурентоспроможність національної економіки

Іваненко І.О. Методика оцінки ефективності управління кредитними спілками в регіональному розрізі

Організації кредитної кооперації займають особливе місце в системі базових методів оцінки ефективності управління, що обумовлено поєднанням в їх діяльності ознак, характерних для різних об’єктів аналізу - комерційних, некомерційних та кредитних організацій.

Ефективність управління кредитними спілками визначається раціональним розміщенням кредитних ресурсів.

Втілення ефективної кредитної політики можливо завдяки поліпшенню якості інформації, на основі якої приймаються рішення. Вирішення цієї проблеми пов’язане з аналізом ресурсів кредитних спілок, що проводиться на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які забезпечують більшу частину інформації про діяльність фінансових установ.

Аналізу діяльності та ефективності управління фінансово-кредитних інститутів, банківських установ в умовах ринкової економічної системи присвятили свої роботи українські та зарубіжні дослідники: В.Д. Базилевич, Л.Г. Батракова, З.Н. Васильченко, В.В. Вітлінського, А.П. Вожжов, А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, М.М. Єрмошенко, Е.Ф. Жуков, A.B. Коротєєв, М.І. Крупка, О.І. Лаврушин, І.Д. Лазарішіна, Є.В. Мних, І.Б. Олексів, 1.1. Пилипенко, Л.А. Примостка, В. Ричаківська, Л.Ф. Романенко, A.B. Чаянов та ін.

Невизначеність впливу репрезентативних показників, що характеризують ефект діяльності кредитних спілок і формулювання відповідних висновків щодо адекватності функціонування даних некомерційних організацій сприяла виявленню внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності та можливостей економії витрат і підвищенню ефекту відповідно до статутних цілей і завдань.

Метою дослідження є оцінювання ефективності управління кредитними спілками на основі аналізу показників, що характеризують ефект діяльності організацій і формулювання відповідних висновків щодо адекватності функціонування даної некомерційної організації цілям її статутної діяльності.

Кредитні спілки займають особливе місце в системі базових методів оцінки ефективності управління, що обумовлено поєднанням в їх діяльності ознак, характерних для різних об’єктів аналізу - комерційних, некомерційних та кредитних організацій.

Кредитна організація є різновидом комерційної організації, яка виступає як фінансовий посередник, що забезпечує мобілізацію ресурсів на ринку капіталу та їх спрямування на потреби реального сектору економіки. Іншими словами, господарська діяльність кредитної організації має дві сторони - залучення фінансових ресурсів (пасивні операції) і їх розміщення (активні операції). У процесі здійснення господарської діяльності кредитна організація несе ризики як за операціями залучення, так і за активними операціями. Внаслідок цього в основі методології оцінки ефективності кредитної організації лежить оцінка рівня співвідношення чистого прибутку і власних коштів, а також фактичних показників поточної та довгострокової фінансової стійкості.

Унікальність кредитних спілок полягає в тому, що за родом своєї діяльності вони є кредитними організаціями, але в той же час ведення бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням форм звітності підприємства. Саме в результаті такого синтезу виробилася система показників, що об´єднують як кредитну діяльність, так і діяльність підприємств.

Найбільш зручна форма надання інформації для моніторингу, аналізу діяльності кредитних спілок та прийняття управлінських рішень - це статистичні та фінансові показники, що дозволяють ефективно відстежувати результати діяльності кредитних спілок. Відправною точкою фінансового управління є своєчасне і коректне формування фінансових звітів. Більшість показників оцінки ефективності діяльності кредитних спілок розраховуються на підставі інформації, отриманих із звітів: звіту про фінансові результати; балансу; статистичної інформації за заощадженнями, позиками, пайовиками.

На основі збору статистичної інформації можлива побудова рейтингу кредитних спілок та проведення моніторингу їх діяльності. При цьому збір інформації повинен бути стандартизований і систематизований, тільки в цьому випадку інформація буде достовірною.

Щоб уникнути помилок жоден показник не можна розглядати незалежно від інших, оскільки жоден узятий окремо показник не може дати повну характеристику фінансового інституту. Тільки взяті разом показники дають можливість оцінити всі аспекти фінансового стану кредитної спілки.

Ефективність діяльності кредитної спілки може бути оцінена за 34 показниками, об’єднаними в 2 групи:

1) показники соціальної ефективності;

2) показники економічної ефективності.

Групу економічної ефективності пропонується оцінювати за показниками ефективності роботи правління та оцінки ефективності роботи підрозділів. Даний підхід дозволить всебічно оцінити діяльність кредитної спілки як з точки зору комерційної організації, яка гарантує інтереси пайовиків, так і організації, не яка має на меті отримання прибутку.

Під соціальною ефективністю слід розуміти відповідність кредитної спілки своїм соціальним задачам. Питання полягає в тому, чи не ухиляється кредитна спілка від своїх функцій по задоволенню потреб своїх пайовиків в заощадженні і кредитуванні.

Оцінка соціальної ефективності кредитної спілки здійснюється за такими показниками:

  • розширення системи зайнятості (збереження та створення нових робочих місць);
  • розвиток бізнесу позичальників - зростання оборотів бізнесу, диверсифікація, зміна структури зайнятості (від індивідуальної та сімейної зайнятості до залучення найманих працівників);
  • зростання особистих і сімейних доходів позичальників.

Показники економічної ефективності призначені оцінити здатність спілки до погашення своїх зобов’язань перед пайовиками. Групу економічної ефективності пропонується оцінювати за показниками ефективності роботи правління та оцінки ефективності роботи підрозділів. Даний підхід дозволить всебічно оцінити діяльність кредитної спілки як з точки зору комерційної організації, яка гарантує інтереси пайовиків, так і організації, не яка має на меті отримання прибутку.

Таким чином, діючі підходи до оцінки ефективності управління кредитними спілками можуть бути зведені до двох основних. Перший підхід полягає в моніторингу виконання вимог законодавства щодо забезпечення фінансової стійкості кредитної спілки; другий підхід зводиться до оцінки рівня задоволеності діяльністю існуючих кредитних спілок їх пайовиками поряд з аналізом вимог чинного законодавства до забезпечення даною категорією організацій фінансової стійкості. Обидва підходи до оцінки регіональної результативності та ефективності діяльності кредитних спілок у регіоні не сприяють розвитку мезорівневої системи, так як не дозволяють встановити залежність між досягненням цільових показників розвитку регіону та діяльністю кредитних спілок, і, внаслідок цього, не створюють умов для формування відповідних механізмів регіонального управління. Розроблені критерії соціальної та економічної результативності діяльності кредитних спілок можна застосовувати з позицій забезпечення розвитку мезорівневої соціально-економічної системи. При обчисленні

середньозважених величин в якості ваги можна використовувати частку капіталу конкретної кредитної спілки в сумарному капіталі кредитних спілок регіону. Таким чином, розрахунок зазначених показників можна вести в розрізі окремих кредитних спілок регіону.

Список використаних джерел

  1. Базилевич В. Д. Цінні папери: підручник / [Базилевич В.Д., Шелудько В.М., КовтунН.В. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, - 1094 с.
  2. Васильченко З.М. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті [Текст] / З.М. Васильченко, І.П. Васильченко // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С.18-27.
  3. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності: [Навч. Посіб.] В 2- х кн. / За ред. А.Я. Оленчика. - К.: УІРФР, книга перша - 652с.
  4. Кредитні спілки в Україні [Текст]: курс лекцій / уклад. Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - 54 с.