Конкурентоспроможність національної економіки

Богуславський О.В. Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств

Оцінка рівня конкурентоспроможності є одним з головних етапів створення системи управління конкурентоспроможністю підприємства, розробки стратегій його розвитку та передумовою перемоги у конкурентній боротьбі. Можна дати наступне визначення методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств (МОКСП) - це сукупність прийомів, заходів та засобів оцінки конкурентоспроможності підприємств, з визначенням їх головних параметрів та показників у порівнянні з підприємствами-конкурентами.

Використання МОКСП обумовлюється необхідністю отримати конкретне числове вираження рівня конкурентоспроможності підприємства на кінцевих етапах оцінки у порівнянні з конкурентами. Без цього, дослідження рівня конкурентоспроможності фірми не може вважатись завершеним, оскільки не несе конкретної інформації щодо стану та напрямків його підвищення.

Разом з тим, застосування МОКСП пов’язано із цілою низкою об’єктивних теоретичних та практичних проблем, що унеможливлює створення єдиної загальноприйнятої методики оцінювання конкурентоспроможності:

 1. Відсутнє загально прийняте визначення і розуміння поняття конкурентоспроможності підприємства [1, с.31-44].
 2. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності не можуть бути однаковими для різних стадій розвитку підприємства [2, с.82-84].
 3. Умови господарювання підприємств, товари, організація управління можуть суттєво відрізнятись - практично відсутні ідентичні підприємства.
 4. Різні мета та цілі дослідження конкурентоспроможності підприємства. У деяких випадках такий аналіз використовується для виявлення «вузьких місць» виробництва, економічного потенціалу, основних конкурентних переваг, створення різноманітних рейтингів і т. п. Кращим варіантом є оцінювання конкурентоспроможності з метою створення постійно діючої системи управління конкурентоспроможністю підприємства.
 5. Недостатня кількість універсальних методологічних розробок МОКСП в Україні і світі. Багато існуючих підходів природно створювались для конкретних проектів та підприємств, що працювали у певних господарських умовах і це об’єктивно унеможливлює їх застосування для всіх підприємств.
 6. Низька якість управлінського персоналу в Україні, який в більшості випадків неспроможний здійснити оцінку конкурентоспроможності та не усвідомлює необхідність здійснення такої роботи.
 7. Нестача коштів, часу, кадрів та інших ресурсів підприємств в Україні та СНД для здійснення оцінки конкурентоспроможності, оскілки це порівняно тривала, інтелектуало- та працемістка діяльність, що потребує фінансових витрат, здійснення якої в умовах кризи є завданням проблематичним.

Через причини зазначені вище, у науковій літературі зустрічається багато способів класифікації МОКСП. Так наприклад, Оснач О.Ф. пропонує класифікацію, що містить наступні МОКСП: матричні методи, метод переваг, метод інтегральної оцінки, метод профілів (графічний метод), бальна оцінка конкурентоспроможності, структурний і функціональний методи [3, с.90].

У колективній монографії вчених Харківського національного економічного університету та Науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку НАН України [4] виділено 9 груп методів вимірювання та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства: 1) методи, засновані на аналізі порівняльних переваг; 2) методи, що базуються на теорії рівноваги фірми і галузі; 3) методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; 4) методи, засновані на теорії якості товару; 5) матричні методи оцінки конкурентоспроможності; 6) інтегральний метод; 7) метод, заснований на теорії мультиплікатора; 8) метод визначення позиції в конкуренції з погляду стратегічного потенціалу підприємства; 9) методи, засновані на порівнянні з еталоном. У цих двох та інших схожих варіантах класифікацій виділяються одночасно як окремі методи так і цілі групи МОКСП.

Однією за найбільш повних є багатокритеріальна класифікація МОКСП, де усі методи оцінки пропонується класифікувати за цілим рядом ознак: за формою представлення результатів оцінювання (графічні, матричні, табличні), за порівняльною базою (методи порівняння з конкурентами, методи порівняння з еталоном), за характером оцінювання (динамічні, статичні), за інформаційним забезпеченням (методи використання кількісної інформації, методи використання якісної інформації, комбіновані), за рівнем охоплення усіх складових функціонування підприємства (елементні, часткові, комплексні), за глибиною оцінювання (методи експрес-оцінювання та методи фундаментального оцінювання), за суб’єктами оцінювання (методи самодіагностики, методи зовнішньої діагностики), за базою оцінювання (методи оцінювання від досягнутого, методи оцінювання потенціалу), за деталізацією результатів (багатокомпонентні, інтегральні однокомпонентні) [5, с. 160-166]. Ураховуючи всі переваги цієї класифікації, необхідно зазначити, що її використання на практиці та особливо у навчальному процесі стикається з труднощами, що пов’язані з порівняно великою кількістю існуючих МОКСП, які необхідно одночасно класифікувати за багатьма вищезазначеними ознаками.

Досить широкого розповсюдження у науковій літературі набула класифікація МОКСП, що розкрита у роботах Должанського І.З., Загорної Т.О. [6, с. 196-201, 209], Клименко С.М., Дуброви О.C., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко A.B. [1 с. 342-345], здійснена на основі їх поділу згідно форми представлення результатів оцінки, що містять наступні групи: 1) графічні, 2) матричні, 3) розрахункові (поділяються на специфічні (диференційні) і комплексні) та комбіновані (розрахунково-матричні, розрахунково-графічні тощо). Дана класифікація є однією з найбільш простих у застосуванні, оскільки існує досить чіткий критерій для виділення груп МОКСП, хоча і не позбавлена певних вад при віднесені конкретних методів оцінки конкурентоспроможності до відповідних груп. Саме цю класифікацію, схематично представлену на рис. 1., пропонується застосовувати для поділу різних МОКСП на групи, оскільки вона є однією з найбільш доступних та зручних у використанні. Звичайно, будь-яка класифікація є досить умовною і не може включати всі існуючі в теорії та на практиці методи оцінки конкурентоспроможності фірм.

Єдиної класифікації МОКСП в економічній літературі не існує внаслідок відсутності загально прийнятого визначення поняття конкурентоспроможності підприємства, відмінності мети і цілей оцінювання, умов господарювання та різних стадій життєвого циклу оцінюваних підприємств, невеликої кількості розробок універсальних МОКСП, нестачі фінансових і кадрових ресурсів для проведення ґрунтовних досліджень. Найбільш розповсюдженою і зручною для застосування на наш погляд, є класифікація, що містить виділення наступних груп МОКСП : графічні табличні, матричні, розрахунково-аналітичні (специфічні, комплексні змішані) та комбіновані.

Список використаних джерел

 1. Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко A.B. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. - K.: КНЕУ, 2006. - 527 с.
 2. Чайникова, Л.Н. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чайников. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 192 с.
 3. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 364 с.
 4. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия: научн. изд. / Кол. авторов. - X.: Изд. ХНЭУ, 2004. - 256 с.
 5. Кузьмін О.Є., Чернобай Л.І., Романко О.П. Методи аналізування конкурентоспроможності підприємств. - Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. -Вип. 21.10. - С. 159-166.
 6. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. - K.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.