Конкурентоспроможність національної економіки

Червіна Ю.В. Соціальна відповідальність інтегрованих структур у відтворенні людського капіталу

Соціальна відповідальність бізнесу, як сучасна категорія розвитку суспільства - багатостороннє явище, що потребує аналізу його складових, а саме: сучасної місії інтегрованої структури, соціального партнерства, соціальної відповідальності та напрямків її реалізації, соціально-економічних наслідків. Виконуючи суспільну функцію - виробництво продукції та надання послуг з метою отримання прибутку, інтегровані структури знаходять додаткові стимули до ефективної праці. За допомогою якісного відтворення робочої сили, використовуючи соціальні програми, такі угрупування суб’єктів господарювання стають основним соціальним елементом в реалізації соціальної політики на державному та регіональному рівнях.

Соціальне партнерство - система соціально-економічних взаємовідносин між елементами відтворення капіталу. Відносини між працею та капіталом знаходяться в постійній соціальній конфронтації, протиріччя якої вирішується з моменту утворення капіталу за рахунок консенсусу. В сучасних умовах цей компроміс загострює довготривала економічна криза, що призвела до погіршення стану соціального партнерства („замороження” заробітної плати, скорочення трансфертних платежів та соціальних виплат тощо).

Основним елементом соціальної відповідальності інтегрованих структур є відтворення робочої сили. Воно включає наступні напрямки: стабільність і розвиток оплати праці, створення безпечних умов використання робочої сили, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, додатковий соціальний захист у зв’язку зі зміною соціальних умов існування. Поєднання соціальної відповідальності з умовами праці - запорука успішної підприємницької діяльності інтегрованих структур, оскільки на таких підприємствах зайнято близько 60 % всієї кваліфікованої робочої сили України.

З політекономічної точки зору соціальні проблеми, які виникають в суспільстві, пов’язані з механізмами дії законів відтворення робочої сили і теорії споживання, що формують основу та умови життєдіяльності людини. В неокласичній теорії капіталу під людським капіталом розуміють наявність у робочої сили сукупності здібностей людини, використання яких у процесі виробництва веде до зростання доходу. Тому в сучасному виробництві витрати та інвестиції на використання людського капіталу перевищують витрати в речовий капітал.

Сучасні витрати на відтворення людського капіталу реалізуються через витрати на освіту та професійну підготовку, охорону здоров’я, витрати на виховання дітей, демографічні витрати держави, соціальні та духовні витрати, але кожні з них мають різне економічне значення. Вони поділяються на дві частини: витрати пов’язані з відтворенням робочої сили і витрати підприємства як інвестування або капіталовкладення в робочу силу. Перші визначаються вартістю життєвих засобів робітника і членів його родини, другі - додатковою вартістю підприємця, яку він отримує при використанні робочої сили. Такий підхід дає можливість стверджувати, що отримання додаткової вартості характеризує процес самозростання вартості капіталу [1].

Таким чином, відтворення людського капіталу відбувається через:

- біологічне відтворення;

- народження, життєдіяльність, поновлення та підтримка, необхідних біологічних кондицій;

- виробниче відтворення - функціонально-професійне використання у виробничому процесі, відновлення здатності до визначеної трудової діяльності (підготовка та перепідготовка), надання інтелектуальних здібностей до праці;

- соціальне відтворення: задоволення соціальних, духовних, економічних та особистих (генетичних) потреб.

Трансформація соціально-економічних процесів, яка відбувається під впливом розвитку інтегрованих структур, суттєво вплинула на процес відтворення людського капіталу. Зазнали змін загальні умови відтворення: скоротилась чисельність населення з 52 млн. осіб до 46 млн., зросла кількість пенсіонерів, збільшилось безробіття, знизився рівень кваліфікації робітників, відбулося посилення соціального навантаження, повністю не виконуються соціальні гарантії. Виникло протиріччя між наявним людським капіталом та ефективністю його використання інтегрованими структурами, особливо на регіональному рівні. В Україні з’явились регіони, де водночас спостерігається надлишок і дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Нестачу кваліфікованої робочої сили час від часу відчувають інтегровані структури, в тому числі фінасово-промислова група «Систем Кепітал Менеджмент» (Група СКМ). Компанія СКМ - частина національного господарства України, напрямки діяльності якої охоплюють майже всі види бізнесу - від роздрібної торгівлі до машинобудівництва та сільського господарства. На більше ніж 100 підприємствах фінансово-промислової групи працюють близько 300 тисяч осіб, вона представлена і має свої підприємства в семи країнах світу, в тому числі США. Соціальна відповідальність компанії проявляється в наступних напрямках: оплата праці та матеріальне стимулювання (у 2011 р. загальний обсяг склав 13 млрд. грн.), формування безпечних умов праці, охорона навколишнього середовища. Середній рівень заробітної плати в компаніях СКМ у 2 рази вище середнього показника по Україні, а оклади ТОП-менеджерів відповідають європейським стандартам [3].

За останні 10 років суттєво покращились умови праці завдяки інвестиціям в цей напрямок та використання сучасних систем організації управління охороною праці у відповідності з міжнародним стандартом ОНБАБ 18001 [2]. Так, у період з 2009 по 2011 рр. інвестиції в охорону праці та промислову безпеку збільшились з 490,4 млн. грн. до 1,36 млрд. грн. Це дало можливість суттєво скоротити виробничний та смертельний травматизм. Порівнянно з 2008 р. кількість нещастних випадків на підприємствах СКМ у 2011 р. знизилась на 16 %, смертельний травматизм - на 20 %. Інтегрована структура СКМ і надалі має намір впроваджувати корпоративні стандарти по удосконаленню системи контролю за безпекою та умовами праці. Цей контроль стосується і підрядних організацій, яких у компанії майже 10 тисяч [3].

Велику увагу в групі СКМ приділяють процесу підготовці і перепідготовці кадрів, який сприяє покращенню якісному відтворенню робочої сили. Розроблена і застосовується корпоративна система навчання в рамках розвитку промислових холдингів. В Холдингу ДТЕК створена Академія по підготовці та перепідготовці кадрів, яка використовує освітні програми «ТОП - 50» та програми середньої ланки. Холдинг «Метінвест» відкрив власний Корпоративний університет і сумісно з Московською бізнес- школою «Сколково» реалізує програму формування кадрового резерву.

Виконання програм групи СКМ по покращення якісного складу робочої сили приносить інтегрованій структурі конкурентні переваги, які сприяють зростанню продуктивності праці, стійкості економічного розвитку, підтримку соціальної стабільності в суспільстві, що так важливо для сьогоднішнього етапу розвитку України. Але всі реалізовані заходи сприяють розширенню вартісної бази відтворення робочої сили. Водночас зароджується протиріччя зростання витрат і скорочення заходів. Як відомо, в умовах кризи, витрати зменшуються за рахунок обмеження вартісної бази відтворення робочої сили, але це прямий шлях до погіршення процесу відтворення в цілому. Тому спроба отримання доходів за рахунок зниження оплати праці зменшує рівень соціальної відповідальності капіталу за якісне відтворення робочої сили. І навпаки, зростання оплати праці не завжди призводить до зростання її продуктивності. Так, за останні роки в Україні відбувається збільшення рівня заробітної плати, але суттєвих змін у підвищенні продуктивності праці не спостерігається. Таким чином, закріплення соціальної відповідальності інтегрованих структур за процесом відтворення робочої сили, буде сприяти поєднання інтересів капіталу та найманої робочої сили, дасть можливість широкого застосування процесу працезберігаючих технологій, призведе до зростання продуктивності праці.

Список використаних джерел

  1. Горбунова C.B. Культурология человеческого капитала и рабочей силы: соотношение понятий. Сетевое научное электронное издание „Аналитика культурологии” / № 3 (9), 2007 г.
  2. Социальные инвестиционные ресурси: растущая инфраструктура // Устойчивый бизнес. - 2012, №2. - с. 61 - 69.
  3. Систем Кепітал Менеджмент // http://www.scm.com.ua.