Конкурентоспроможність національної економіки

Андреюк Н.В. Інноваційність як чинник конкурентоспроможності економіки України

Інновації, рівень інноваційної активності є найпрогресивнішим фактором, що впливає на конкурентоспроможність національної економіки. Слід зазначити, що за даними Всесвітнього економічного Форуму за індексом глобальної конкурентоспроможності Україна у 2012-2013 p.p. перемістилася з 82-го на 73-є місце серед 144 країн. Складовими цього індексу є, зокрема, і субіндекси “Технологічна готовність” та “Інновації”, за якими Україна посідає відповідно 81-ета 71-е місця.

Зростання субіндексу “Технологічна готовність” (на 1 пункт) відбулося в основному за рахунок позитивних тенденцій у напрямку наявності та впровадження підприємствами нових технологічних процесів (зростання відповідно на 4 та 13 пунктів), а також прямих іноземних інвестицій і передачі технологій (зростання на 15 пунктів). В той же час, за рахунок погіршення рейтингу за можливостями інновацій на 16 пунктів, витрат компаній на наукові й дослідні роботи на 29 пунктів та співробітництвом між науковими та промисловими установами на 19 пунктів, Україна не змогла піднятися вище 71 місця в рейтингу за субіндексом “Інновації”, хоча за складовими якості науково-дослідних установ, урядових закупівель передової високотехнологічної продукції, наявності вчених та інженерів, патентів та винаходів USPTA рейтинг країни зріс відповідно на 8, 5, 26 і 20 пунктів [1, 2].

У зв’язку з цим вкрай необхідним і доцільним є координація зусиль з посилення конкурентних переваг, пов’язаних із розвитком інноваційного середовища і створенням сприятливих умов для стабілізації економічного розвитку в країні, що, в свою чергу, вимагає масштабного технічного й технологічного інноваційного оновлення підприємств.

Як свідчить аналіз інноваційної діяльності українських підприємств, питома вага підприємств, що займаються інноваціями, постійно коливається і на сьогодні складає 16,2%, а питома вага підприємств, які впроваджують інновації, складає 12,8%. У той же час, відбувається стабільне скорочення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсягах промислової, яка склала на початок 2012 р. всього 3,2% [3].

Причинами того, що питома вага підприємств, які мають певні розробки з впровадження ефективних технологій, які дозволяють випускати продукцію на рівні світових стандартів, тримається на рівні 10-11%, є: орієнтація підприємств на короткострокові результати діяльності всупереч середньострокових і довгострокових; неготовність підприємств до зміни ринкового попиту внаслідок відсутності чіткого зв´язку між результатами маркетингових досліджень і роботами з оновлення продукції; неефективність використання наявних коштів, незбалансованість інвестиційної політики підприємства, яка призводить до розпорошення коштів; непристосованість систем планування, обліку і контролю в сучасних умовах господарювання і неефективність фінансового менеджменту, управління витратами виробництва, що не дає використовувати реальні резерви підвищення конкурентоспроможності продукції.

Здійснювати інновації підприємствам перешкоджали численні фактори, серед яких можна виділити фінансові (занадто високі інноваційні витрати, недостатність коштів у межах організації або групи підприємств та за її межами), пов´язані зі співробітництвом та інформацією (відсутність інформації про технології, ринках, труднощі перебування партнерів інноваційної діяльності ), а також з наявністю кваліфікованого персоналу. Ще два чинники відносяться до ринкових - домінування певних підприємств (сильні конкуренти), невизначений попит на інноваційні товари або послуги.

Підтримка інноваційної діяльності підприємств потребує внесення змін до чинних законів про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, створення державної інформаційної інфраструктури, здійснення контролю за розвитком в Україні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, створення державного інноваційного фонду, фінансово-кредитних компаній, венчурних фондів та ін.

Список використаних джерел

  1. Офіційний сайт Всесвітнього економічного Форуму. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://reports.weforum.org
  2. Офіційний сайт Міністерства економіки України.
  3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.