Конкурентоспроможність національної економіки

Кравченко В.А. Ризики в діяльності комунальних підприємств: основні види та методи управління

Одним із чинників, які суттєво перешкоджають проведенню успішних реформ української економіки, є невміння, а подекуди, і небажання керівників вітчизняних підприємств використовувати науково-обгрунтовані підходи до управління ризиками власного бізнесу. Практичні аспекти управління ризиками на комунальних підприємствах м. Києва досліджувались в рамках науково-дослідного проекту «Комунальні підприємства як складова фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування», який виконав НДС «Центр економічних досліджень».

Первинна інформація була зібрана в ході опитування в жовтні-листопаді 2012 р. керівників та фахівців комунальних підприємств м. Києва. Для проведення опитування була сформована стратифікована випадкова вибірка обсягом 150 підприємств. Анкети були отримані від 25 підприємств. Результати опитування оброблялися за допомогою програми 8РБ815.

Виконання науково-дослідного проекту дало можливість визначити ризики, з якими стикалися комунальні підприємства м. Києва, їх частоту і ступінь загрозливості; методи управління ризиками, які застосовували комунальні підприємства; з“ясувати стан ризик-менеджменту та інших функціональних сфер менеджменту на комунальних підприємствах; визначити події, які найбільш негативно вплинули на їх діяльність в 2012 р.

Результати дослідження показали, що діяльності комунальних підприємств м. Києва загрожували всі види ризиків, крім зовнішньоторговельних (табл. 1). Отримані дані є цілком очікуваними, оскільки у вибірці знаходились підприємства, що не займались зовнішньоекономічною діяльністю, - управління житловими та нежитловими приміщеннями, охороною здоров’я, благоустроєм, торгівлею, будівництвом, наданням консалтингових послуг.

Найбільш впливовими на діяльність комунальних підприємств, як за частотою виникнення, так і за загрозливістю, належать ризикам, пов’язаним із діями постачальників, фінансовим та кадровим ризикам. Склад вищезазначеної першої трійки ризиків можна пояснити наступними обставинами. По-перше, дається взнаки хронічне недофінансування підприємств комунальної форми власності, яке призводить як до неможливості налагодити стабільний процес закупівлі необхідних для їх діяльності матеріалів та обладнання (ризики постачальників), так і до невиконання фінансових планів підприємств (фінансові ризики). Нестача фінансових ресурсів також прямо впливає і на стан кадрового забезпечення комунальних підприємств, які потерпають від нестачі кваліфікованих кадрів та від їх текучості (кадрові ризики).

Таблиця 1. Частка комунальних підприємств, які стикалися із різними видами ризиків (2012 р., % до числа респондентів).

Ризик/Ранг за часткою

Підприємства, які стикалися із відповідним ризиком (%)

Підприємства,

яким

загрожували відповідні ризики (%)

1. Стратегічні ризики

25

34

2. Виробничі ризики

70

60

3. Фінансові ризики/2

88

84

4. Комерційні ризики

70

66

5. Маркетингові ризики

43

56

6. Кадрові ризики/3

80

73

7. Зовнішньоторговельні ризики

0

0

8. Інноваційні ризики

23

22

9. Інформаційно-технологічні ризики

75

50

10. Ризики постачальників/1

91

91

Розглянемо особливості управління трьома головними видами ризиків, що їх використовували комунальні підприємства м. Києва. З цією метою в ході дослідження перевірялися гіпотези, згідно з якими для управління 3-ма найбільш частими та загрозливими ризиками, комунальні підприємства м. Києва в якості основного застосовують такий метод, як прийняття їх на себе (табл. 2).

Таблиця 2. Основні методи управління комунальними підприємствами найбільш загрозливими видами ризиків (% підприємств, які використовували метод як основний, 2012 р.)

Основний метод управління ризиками

Види ризиків

1. Ризики постачальників

2. Фінансові ризики

3. Кадрові ризики

1. Відмова від ризикованої операції

8,3

4,2

8,3

2. Створення резервів для покриття збитків

4,2

20,8

0,0

3. Зниження імовірності виникнення ризикованої події

25,0

25,0

8,3

3. Зменшення розміру можливих збитків

0,0

20,8

8,4

4. Страхування

0,0

0,0

0,0

5. Прийняття ризиків на себе

62,5

29,2

75,0

Загалом

100

100

100

Його сутність полягає в тому, що керівництво компанії свідомо ігнорує як активні дії по впливу на ризик, що можуть модифікувати ризик (зменшити імовірність виникнення факторів ризику та/або зменшити розмір можливих збитків), так і пасивні, - створення резервів та страхування ризиків. Як правило, до цього методу звертаються в двох випадках. По-перше, тоді, коли використані всі наявні можливості по модифікації ризиків, та, по-друге, тоді, коли не вдається визначити ризики, а також передати їх або задіяти інші методи управління ризиками. У випадку, який ми розглядаємо перше місце, який займає метод прийняття ризиків на себе серед основних методів управління ризиками, пов’язано, на нашу думку, саме з неможливістю ідентифікувати ризики, які постають перед комунальними підприємствами Загалом, опитування показало, що керівники та фахівці комунальних підприємств мають обмежене уявлення про ризики, з якими пов’язана їх діяльність. Питання виявлення ризиків та розробки методів управління ними не відносяться до числа першочергових. Практично всі респонденти, відповідаючи на питання анкети, в якості факторів ризиків відзначали недостатнє фінансування бюджетних установ.

Проте, ця обставина має опосередковане відношення до виникнення ризиків, оскільки кожного року ситуація недостатнього фінансування повторюється, що свідчить про стабільний характер дії цього фактору, що виводить його із складу факторів ризиків, тобто таких, які можуть мати місце, а можуть і не відбутися. Звертає також на себе увагу і відсутність серед основних такого методу управління ризиками, яким є страхування, що прямо вказує на невикористаний потенціал його застосування на комунальних підприємствах.