Конкурентоспроможність національної економіки

Ревуцька Н.В. Особливості забезпечення споживчої цінності продукції в умовах конкуренції

Концепція управління споживчою цінністю продукції (послуг) є однією із тих, що стали популярними в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Доступ до інформації та формування висококонкурентних ринків перетворили споживача на основний центр тяжіння сучасного бізнесу. Результатом орієнтації компанії на споживачів та їх пріоритети є створена споживча цінність продукту чи послуги.

Більшість праць із цієї проблеми присвячена дослідженню теоретичного трактування поняття споживчої цінності [1, 2]. Невирішеними залишаються питання щодо формування реального механізму управління споживчою цінністю продуктів (послуг) для забезпечення конкурентоспроможності компанії у динамічному ринковому середовищі.

У процесі дослідження споживчої цінності виділяють декілька її елементів:

- матеріальні характеристики - визначають функціональне призначення продукту (послуги);

- нематеріальні характеристики (визначаються параметрами якості);

- наявність ексклюзивних характеристик (визначаються унікальною пропозицією продукту (послуги);

- рівень кастомізації продукту чи послуги - визначається відчуттям індивідуального підходу до створення продукту.

У залежності від зміни структури споживчої цінності може змінюватись і структура собівартості та ціни продукту чи послуги. Як результат - з’являється новий ланцюжок створення цінності для виробника, тобто змінюється модель бізнесу.

Зростання значущості споживчої цінності для задоволення пріоритетів споживачів обумовило появу нового маркетингового трактування продукту - концепції «комплексного рішення» [3].

Кожен із елементів комплексного рішення створює додаткову цінність продукту чи послуги, що розглядається споживачем як невід’ємна характеристика. В контексті орієнтації компаній на реалізацію проактивного типу поведінки на ринку, споживча цінність будь-якого продукту чи послуги буде залежати від можливості задовольнити пріоритети споживачів.

Розуміння того, як і чому робить свій вибір споживач, дозволяє більш цілеспрямовано виявляти його незадоволені потреби і досліджувати майбутні пріоритети. Останні відображають бажання отримати новий рівень цінності, а тому впливають на зміну попиту із часом.

Лише ті підприємства, які вчасно виявили зміну пріоритетів споживачів і запропонували продукти і послуги із вищим рівнем цінності, завойовують ринковий простір із новим попитом. Високий рівень цінності продуктів чи послуг забезпечує їм можливість генерувати високі доходи навіть при нижчому рівні цін, за рахунок масштабів реалізації продукції [4, 5].

Дослідження споживчої цінності продуктів чи послуг в контексті забезпечення конкурентоспроможності компанії набувають своєї актуальності в умовах зростання інтересу до моделі соціальної корпоративної відповідальності. У цьому зв’язку споживча цінність є результатом суб’єктивної оцінки споживачами дій компаній у різних сферах функціонування. Тому реальний додатковий вклад у зростання споживчої цінності здатні забезпечити дії компанії, метою яких є допомога у вирішенні соціальних проблем суспільства чи певної групи споживачів, збереження екосистеми тощо.

Процес формування споживчої цінності продукту передбачає здійснення систематичних і цілеспрямованих дій з боку компанії, що отримали назву управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management). Метою цього бізнес-підходу є створення, розвиток і зміцнення відносин зі споживачами для забезпечення зростання споживчої цінності продуктів (послуг), результатом чого є збільшення прибутку від господарської діяльності. CRM часто асоціюється з використанням інформаційних технологій при впровадженні стратегій маркетингу.

Перспективу подальших досліджень становлять питання щодо забезпечення системності та синергійного ефекту від реалізації комплексу заходів соціальної корпоративної відповідальності та пропозиції високої споживчої цінності своєї продукції. Результатом такої синергії є створення «корпоративно відповідального бренду», який забезпечить сприйняття споживачами вигід від соціальних ініціатив підприємства, а також зміцнить його конкурентоспроможність на ринку.

Список використаних джерел

  1. Історія економічних учень [Текст] : підручник: у 2 ч. - 4.1/ за ред.. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр.. - К.: Знання, 2005. - 567 с.
  2. Друкер П. Энциклопедия менеджмента [Текст] : 10-е изд. / пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 432 с.
  3. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филипп Котлер [Текст]: пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. - 224 с.
  4. Ревуцька Н.В. Сучасні аспекти дослідження пріоритетів споживачів // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 252: В 6 т. - Т. VI. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С. 1095-1099.
  5. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Пер. з англ. - К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2001. - 296 с.