Кооперативне право

§ 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об`єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність

1. Законом України «Про споживчу кооперацію» (п. 7 ст. 17) встановлено, що органам державної виконавчої влади заборонено втручатись у фінансово-господарську та іншу діяльність споживчих товариств, спілок та їх підприємств, установ і організацій. Згідно з п. 2 ст. 32 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» держава максимально сприяє розвитку і зміцненню господарської самостійності кооперативів.

Якщо внаслідок видання державним органом акта, що не відповідає його компетенції або вимогам чинного законодавства, порушуються права кооперативних організацій, то вони мають право вимагати в судовому порядку визнання такого акта недійсним.

2. Юридичною підставою цивільно-правової відповідальності є невиконання договірних зобов´язань або ж склад цивільного правопорушення, елементами якого є шкода, протиправна поведінка, причинний зв´язок між шкодою і протиправною поведінкою, вина.

3. Незаконні дії державних органів у галузі адміністративного управління можуть полягати у виданні акта з порушенням їх компетенції або у виданні акта на порушення вимог чинного законодавства.

4. Закони України «Про споживчу кооперацію» (п. 7 ст. і 7) «Про сільськогосподарську кооперацію» (п. З ст. 32) встановлюють спеціальний порядок відповідальності за шкоду, завдану кооперативним організаціям неправомірними діями органів державної влади або їх посадовими особами. Тому у разі видання таким органом акта, що порушує права кооперативної організації, остання вправі звернутись до суду або арбітражного суду з заявою про визнання такого акта недійсним повністю або частково. Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень державних органів, які порушили її права, підлягають відшкодуванню за рахунок цих органів.

5. Оскільки Закони України «Про споживчу кооперацію» і «Про сільськогосподарську кооперацію» є спеціальними законами про таку відповідальність, то вони поширюються не тільки на кооперативи та їх об´єднання, а й на створені ними підприємства і організації. Спори з питань відшкодування збитків вирішуються судом або арбітражним судом.