Кооперативне право

§ 6. Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження

1. Важливою умовою забезпечення ефективності виробничої, торговельної, заготівельної, та іншої діяльності кооперативів, їх об´єднань, додержання ними вимог чинного кооперативного законодавства і законності є дійова контрольно-ревізійна робота. В системі споживчої кооперації вона проводиться відповідними внутрівідомчими контрольно-ревізійними підрозділами і ревізійними комісіями. За своєю природою вона є соціально-економічною і правовою управлінською діяльністю. Здійснювана ними контрольно-ревізійна робота спрямована на раціональне використання і своєчасну реалізацію матеріальних засобів і коштів, засад самоврядування, забезпечення схоронності кооперативної власності, запобігання майновим правопорушенням та виявлення фактів їх вчинення, виявлення і усунення допущених помилок або ж зловживань, нестач, псування, неправомірного знищення товарних цінностей і заготовленої сільськогосподарської продукції, безгосподарності, марнотратства та інше. Все це становить предмет контрольно-ревізійної діяльності органів управління і ревізійної комісії.

2. Контрольно-ревізійна робота проводиться відповідними організаційно-управлінськими методами. Ці методи становлять собою сукупність способів і засобів, які давали б можливість виявити будь-які негативні факти щодо діяльності кооперативу, об´єднання. З допомогою цих методів розкриваються правопорушення від малозначних до найбільш складних, навмисне приховуваних і заплутаних, з метою прямого чи непрямого порушення або обходу вимог нормативно-правових актів. Вони спрямовані на виявлення діянь (дії або ж протиправної бездіяльності), що призвели до настання матеріальної шкоди і настання збитків як грошового вираження шкоди, що не відповідають інтересам споживчої кооперації.

Елементами контрольно-ревізійної діяльності є перевірка, ревізія, розслідування, обстеження, експертиза та лабораторні аналізи. Перевірка дає підставу виявити стан дотримання законності і встановити господарську доцільність господарських операцій, ефективність їхніх результатів, перевірити додержання положень, інструкцій та інших нормативних актів та ін.

Спостереження включає в себе інвентаризацію, контрольне використання сировини та інші засоби. Ревізія є головним способом відомчого контролю. Розслідування являє собою найбільш глибоке вивчення конкретного факту, наприклад, безгосподарності, розтрати.

Обслідування різних об´єктів контрольно-ревізійної роботи кооперативу, товариства чи їх об´єднань, спілок має своїм завданням вивчення однієї або декілька із сторін на час перевірки.

Експертиза і лабораторні аналізи застосовуються для визначення якості товарно-матеріальних цінностей, ремонтних і будівельних робіт, проектно-кошторисної документації. Експертиза застосовується для встановлення достовірності матеріальних, розрахункових, грошових та інших документів, що є підставою записів на рахунках бухгалтерського та іншого обліку.

У процесі контрольно-ревізійної діяльності застосовується попередній, поточний і наступний контроль за діяльністю кооперативу, товариства чи їх об´єднань, спілок. Попередній контроль передує проведенню господарських операцій. Він дає можливість оперативно запобігати проникненню в торгівлю та інші галузі діяльності кооперативів на матеріально-відповідальні посади осіб, які не заслуговують на довіру, а також осіб, які мали судимість. За допомогою цього методу можна запобігати заподіянню матеріальної шкоди, зокрема, недопущенню фінансовими органами, банком, керівниками і головними бухгалтерами споживчих товариств і спілкою незаконних і недоцільних виплат, витрат цінностей та ін.

Поточний контроль проводиться повсякденно або у короткий перебіг часу за виконанням планів та проведенням операцій, пов´язаних з ними у ході керівництва господарсько-торговельною діяльністю, дозволяє вжити оперативних заходів щодо усунення недоліків, можливих корисних злочинів та причин їхнього виникнення.

Наступний контроль проводиться згідно з документами з урахуванням фактичному стану речей після проведення господарсько-торговельних операцій та фінансових витрат. Зокрема, в процесі ревізій викриваються можливі типові порушення та недоліки, корисливі злочини. При цьому виявляються причини та обставини їх виникнення, розробляються заходи щодо ліквідації, недопущення таких порушень та запобігання їм, узагальнюється і поширюється передовий досвід.

3. Виконання контрольно-ревізійної роботи в системі споживчої кооперації покладається на контрольно-ревізійні управління (відділи), що діють на підставі спеціальних положень. Повноваження контрольно-ревізійного управління Укоопспілки, наприклад, визначається Положенням про контрольно-ревізійне управління Укоопспілки, що затверджено постановою правління Укоопспілки від 2 серпня 1995 р. № 139. Цим Положенням визначені основні завдання, функції, права, обов´язки (за додержання яких питань несе відповідальність це управління) та керівництво управлінням.

Основним завданням управління є здійснення контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в кооперативах та їх об´єднаннях, в створених ними підприємствах і організаціях.

На контрольно-ревізійне управління покладаються відповідні функції. Серед цих функцій першорядне значення мають такі з них: проведення документальних ревізій, організація та проведення тематичних перевірок з питань збереження власності кооперативів, здійснення ним профілактичних заходів щодо запобігання нестачам, розкраданням, безгосподарності та марнотратству, контроль за достовірністю бухгалтерської і статистичної звітності. До його функцій належить аналіз та вивчення стану збереження коштів за матеріалами ревізій, перевірок та термінових донесень з приводу причин і обставин виникнення нестач і розкрадань у великих і особливо великих розмірах, узагальнення їх і надсилання в систему пропозицій або рекомендацій для використання в практичній роботі з метою забезпечення збереження власності кооперативів і підвищення ефективності та дієвості внутрісистемного контролю та інші функції.

Контрольно-ревізійне управління (відділи) мають бути наділені правом вносити відповідним правлінням пропозиції щодо збереження коштів і матеріальних цінностей, поліпшення контрольно-ревізійної роботи кооперації, надавати кооперативним організаціям в межах своєї компетенції організаційно-методичну допомогу, а також представляти в установленому порядку інтереси кооперативів в органах прокуратури, суду, інших органах з питань, що віднесені до компетенції управління. Управлінню надане право одержувати від службово-посадових осіб кооперативних організацій, підприємств і установ усні та письмові пояснення щодо фактів допущених ними порушень та недоліків у роботі та з інших питань, які виникають у процесі ревізій і перевірок.

Контрольно-ревізійне управління несе відповідальність за проведення працівниками управління документальних ревізій кооперативних організацій, підприємств і установ, за здійснення контролю за виконанням профілактичних заходів щодо збереження власності кооперативів. Воно відповідає за оперативний облік нестач, розкрадань і крадіжок, вчинених у великих і особливо великих розмірах, оперативний контроль за проходженням справ у судових і слідчих органах.

У роботі контрольно-ревізійного апарату основна функція — ревізійна. Ревізори проводять комплексні ревізії, звертають особливу увагу на запобігання розкраданням, безгосподарності, марнотратству. Вони перевіряють скарги і заяви про порушення і зловживання в роботі, про незаконні дії службово-посадових осіб. Ревізорам не надано адміністративних прав (повноважень), вони не можуть давати обов´язкових розпоряджень, а обмежуються лише рекомендаціями і пропозиціями, що викладаються в усній або письмовій формі. Проте ревізор зобов´язаний добиватися від підконтрольних осіб виконання усіх його вимог не пізніше встановленого терміну.

4. Законами «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 19) і «Про споживчу кооперацію» (ст. 15) передбачено, що ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативів, їх об´єднань та підпорядкованих їм підприємств проводяться їхніми ревізійними комісіями (ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних об´єднань чи аудиторськими організаціями. Правомочності ревізійної комісії визначаються статутом кожної з цих організацій та спеціальним Положенням, що його приймають загальні збори кооперативу та об´єднання кооперативів.

Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам кооперативу, товариства. Вона контролює додержання Статуту кооперативу, товариства, фінансово-господарську діяльність його правління, сприяє комісіям кооперативного контролю у виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності ревізійна комісія керується Статутом кооперативу, товариства та Положенням про ревізійну комісію. Засідання ревізійної комісії проводяться у строки, встановлені Статутом чи Положенням.