Кооперативне право

§ 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання

1. Економічною особливістю господарюючих суб´єктів є те, що в процесі їхнього функціонування певна частина економічних відносин власності на майно проявляється через оборот грошей або через фінанси. Іншими словами, між ними виникають певні фінансові відносини. Розрізняють чотири групи фінансових відносин господарюючих суб´єктів кооперації (кооперативів, об´єднань, спілок та підприємств, що діють на правах юридичних осіб): 1) з державою; 2) між господарюючими суб´єктами об´єднань (спілок) кооперативів; 3) з господарюючими суб´єктами інших систем і форм власності; 4) з громадянами (фізичними особами).

2. До першої групи входять фінансові відносини з Державною податковою адміністрацією при внесенні податків та інших платежів, з органами державного управління (Фондом держмайна, митницею, Міністерством зовнішньоекономічних зв´язків і торгівлі. Міністерством закордонних справ та ін.) з різноманітних платежів (візовий збір, митні пошлини та збори і т.п.).

3. Внутрішньосистемними фінансовими відносинами підприємств і кооперативів, об´єднаних у спілки чи інші форми об´єднань, є: грошові відносини господарюючого суб´єкта з іншими в процесі формування та розподілу грошових коштів, одержаних від реалізації виробленої чи поставленої продукції (товарів, сировини та ін.); відносини, що випливають з факту поставки матеріально-технічних засобів, надання певних послуг, сплати і стягнення штрафних санкцій, орендної плати, оплати френчайзингу і т.п.; відносини, що виникають між господарюючими суб´єктами при випуску і реалізації цінних паперів, при взаємному кредитуванні і дольовій участі у спільній діяльності і т.п.; відносини, пов´язані з обов´язковим та добровільним страхуванням основних фондів, майна та працівників; відносини з власними структурними підрозділами та підприємствами, які працюють на внутрішньогосподарському комерційному розрахунку, з орендних та інших платежів.

4. Фінансові відносини кооперативів з господарюючими суб´єктами інших систем і форм власності виникають: з банківською системою при одержанні та погашенні кредитів, застава майна, факторингу, купівлі і продажу валюти та цінних паперів, при депозитних внесках і т.п.; зі страховими компаніями (товариствами) за всіма видами страхування; з фінансовими і фінансово-кредитними господарюючими суб´єктами при здійсненні трастових, заставних та трансфертних операцій, хеджирування, лізингу, селенгу і т.п.; грошові відносини господарюючих суб´єктів кооперації з господарюючими суб´єктами інших форм власності в процесі формування та розподілу грошових коштів, одержаних від реалізації виробленої чи поставленої продукції (товарів, сировини та ін.); відносини, пов´язані з поставкою матеріально-технічних засобів, наданням певних послуг, сплатою і стягненням штрафних санкцій, орендною платою, оплатою френчайзингу тощо.

5. З фізичними особами виникають наступні фінансові відносини кооперативних організацій та підприємств: з пайовиками щодо внесення вступних та пайових внесків і виплати дивідендів на них; з працівниками господарюючого суб´єкта щодо виплати заробітної плати та дивідендів на пайові внески, страхових відшкодувань тощо; з громадянами, що купили товари в кредит в підприємствах роздрібної торгівлі тощо.

6. Особливістю фінансових відносин в кооперації є те, що вони регулюються як державою шляхом розробки, затвердження і застосування фінансово-правових норм, так і внутрішньосистемними нормативними актами.

Правовий режим фінансової діяльності господарюючих суб´єктів кооперації визначається економічним змістом відповідних фінансових коштів, які складаються з двох груп: власні і чужі.

Джерелами власних коштів кооперативних організацій і підприємств є: а) вступні і пайові внески; б) доходи; в) інші кошти, що надійшли у безповоротному порядку. Статутами кооперативів та кооперативних підприємств передбачене функціонування власних коштів у вигляді загальних і спеціальних фондів.

Загальними фондами, або фондами загальногосподарського призначення, є власні кошти, спрямовані для фінансування основної діяльності кооперативних організацій і підприємств. До них відносяться пайовий і статутний фонди кооперативів та їхніх госпрозрахункових підприємств.

Група спеціальних включає фонди: фінансування капіталовкладень, підготовки кадрів, соціального розвитку, розвитку науки і техніки, резервний, страховий, ризику. Кооперативи та їх спілки можуть створювати інші цільові фонди виходячи з потреби в них.

Чужі (залучені) кошти кооперативів складаються з позичених коштів і кредиторської заборгованості.

7. За ринкової економіки фінансова діяльність господарюючих суб´єктів кооперації одержала новий напрям розвитку. Сьогодні фінанси господарюючого суб´єкта — це індикатор його конкурентоздатності, показник його життєспроможності в ринковій економіці, яка визначила для фінансів нове місце в системі господарювання. Самостійність господарюючих суб´єктів у фінансових відносинах при правовому використанні ринкових регуляторів становить міцну базу для ефективного управління фінансовими ресурсами, тобто для функціонування фінансового менеджменту.