Кооперативне право

§ 6. Майнові права та обов`язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об`єднаннями

2. Створені кооперативами та їх об´єднаннями підприємства можуть бути суб´єктами права власності, якщо кооператив чи об´єднання-засновники передали їм майно для господарської діяльності у власність.

Якщо ж майно передається їм у користування (наприклад, у повне господарське відання чи оперативне управління), то управління таким підприємством відповідно до ст. 14 Закону України «Про підприємства в Україні» , статуту підприємства здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. При цьому власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи.

3. У разі, якщо кооператив-власник чи об´єднання кооперативів передасть частину свого майна (коштів) створеному ним підприємству у власність, то, передаючи своє право власності, кооператив або ж об´єднання визначають політику господарської чи іншої діяльності підприємства і використання переданого йому у власність майна.

Ця політика визначається в установчих документах (у рішенні про створення та в статуті підприємства) і в трудовому договорі у формі контракту, укладеному кооперативом чи об´єднанням з найманим ним керівником підприємства.

У засновницьких документах, прийнятих власником, визначаються мета, предмет та основні напрями діяльності підприємства; порядок та умови використання доходу, в тому числі обов´язок підприємства відраховувати частину прибутку засновнику для кооперативних цілей; порядок звітності підприємства перед засновником про господарську діяльність і використання майна; про майнові відносини між засновником і підприємством зобов´язального характеру; про те, що в разі ліквідації підприємства все майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, кредиторами і працівниками, передається у власність засновнику.

Згідно зі ст. 14, п. 2 Закону України «Про підприємства в Україні» найняття керівника підприємства є правом власника майна. Порядок та умови найняття (обрання) керівника визначається установчими документами. Зокрема, може бути встановлено, що керівник підприємства призначається правлінням кооперативу (радою об´єднання кооперативів). За їх дорученням трудовий контракт з керівником підприємства укладається головою правління. Керівник підприємства може вводитись до ради директорів кооперативу (об´єднання), якщо така утворюється.

У контракті звичайно визначаються основні обов´язки керівника щодо управління підприємством, в тому числі щодо використання переданого у власність підприємства майна і забезпечення його схоронності; які результати господарської діяльності повинен забезпечити керівник за рік, п´ять років чи за інший період господарювання; основні напрями використання доходу; обов´язок звітуватись про стан господарської діяльності, про відповідальність за нераціональне використання майна і землі або ж за заподіяння шкоди, а також про умови звільнення з роботи.

В установчих документах може бути передбачено створення на підприємстві спостережної ради, яка формується власником і до складу якої вводяться представники кооперативу (об´єднання). V Господарську діяльність підприємство здійснює самостійно за правилами, встановленими Законом України «Про підприємства в Україні» і статутом підприємства. Господарські зв´язки між кооперативом (об´єднанням) — засновником і створеним ним підприємством здійснюється як між юридичними особами на договірних засадах. При укладенні господарських договорів треба виходити із статутного обов´язку підприємства надавати послуги кооперативу, здійснювати для нього роботи в перщочерговому порядку.

4. Відповідно до чинного законодавства майнові відносини підприємства, створеного кооперативом (об´єднанням кооперативів), можуть здійснюватись і на інших умовах.

Статтею 10, п. 2 Закону України «Про підприємства в Україні» передбачено, що майно підприємства відповідно до законів України, статуту підприємства та укладених угод належить йому на праві власності або повного господарського відання. У цьому пункті Закону нема обмежень для передачі підприємству майна на праві повного господарського відання або ж за угодами з недержавними власниками. У наступному пункті цього ж закону підкреслюється, що майно, яке є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання.

З цього випливає висновок, що питання про передачу майна підприємству у повне господарське відання недержавним власником вирішується ним самостійно, якщо це передбачено затвердженим ним статутом підприємства або ж угодою між ним і підприємством. За аналогією з цим правилом кооператив (об´єднання кооперативів) як власник мас право застосувати до створеної ним установи ст. 39 Закону України «Про власність», закріпити за нею майно на праві оперативного управління.

В цих випадках майно підприємства залишається власністю кооперативу (об´єднання). Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям діяльності підприємства. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

З цього приводу в пп. 5 і 6 ст. 10 Закону України «Про підприємства в Україні» записано, що підприємство має право на відчуження майна за плату чи безплатно, якщо інше не передбачено статутом підприємства. Це означає, що права підприємства-невласника щодо відчуження майна можуть бути обмежені статутом.

У відповідності із ст. 18, п. 1 цього ж закону порядок використання доходу визначає власник підприємства або уповноважений ним орган згідно зі статутом підприємства та чинним законодавством. Уповноваженим органом для кооперативного підприємства може бути найнятий кооперативом директор.

5. Кооператив (об´єднання кооперативів) може передати створеному ним підприємству, яке визначається суб´єктом права власності, майно кооперативу (об´єднання) на умовах оренди, про що укладається договір оренди.

У таких випадках правовий режим орендованого майна та отримання від господарської діяльності доходів встановлюється договором оренди, умови якого можуть визначатися за правилами, передбаченими Законом України «Про оренду державного майна» в редакції від 14 березня 1995 р.1 Право власності на майнові об´єкти передані в оренду, не змінюється, за договором оренди орендаря, може бути зобов´язано використовувати об´єкт оренди за цільовим призначенням відповідно де цілей діяльності кооперативу, виробляти продукцію та надавати послуги (виконувати роботи) в обсягах, передбачених для задоволення потреб регіону. Доходи, отримані від господарської діяльності з використанням орендованого майна, належать підприємству-орендарю і використовуються в порядку, встановленому статутом підприємства.