Кооперативне право

§ 2. Порядок та умови вступу до кооперативу

Право колективного членства (юридичної особи) у сільськогосподарському кооперативі і споживчому товаристві передбачено ст. 8 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», п. 12 Примірного статуту споживчого товариства. Згідно з цими правовими нормами це право надано кожному селянському (фермерському) господарству, а їх в Україні на І січня 1996 р. нараховувалось більше 37 тисяч. (п. 7) і відповідна норма статуту кожного окремого товариства регламентують право індивідуального вступу до товариства.

Зазначена правомочність селянського (фермерського) господарства визначена ст. 6, п. 2 Закону про споживчу кооперацію і п. 12 Примірного статуту споживчого товариства та відповідним пунктом статуту кожного окремого товариства. Поряд з селянським (фермерським) господарством членами сільськогосподарського кооперативу, споживчого товариства можуть бути такі організації, якими є колективне сільськогосподарське підприємство, господарське товариство, кооперативні, державні та інші підприємства, що поділяють цілі, завдання та суспільні соціально-економічні, культурно-побутові та інші інтереси кооперативу (товариства).

Членські правові відносини між споживчим товариством та його колективним членом визначаються відповідним договором. В договірному порядку це питання може бути вирішено і в сільськогосподарському кооперативі. Не виключається й інший порядок прийому в кооперативи юридичних осіб. Він повинен бути визначений статутом кооперативу.

Кооператив може бути створений також учнями загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів. Членом сільськогосподарського кооперативу і споживчого товариства можуть бути громадянин (громадянка), що досягай 16-річного віку. При членстві в товаристві учнів їхній вік повинен бути не менше 14 років.

2. Прийняття в члени кооперативу громадян, юридичних осіб або учнів загальноосвітніх шкіл проводиться за їхньою письмовою заявою загальними зборами пайовиків (членів кооперативу). Статутом кооперативу право прийому в члени товариства можуть бути наділені правління кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами. Порядок прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом кооперативу.

3. Специфіка кооперативу як громадської організації зумовлює потребу в створенні відповідного статутного фонду коштів, необхідних для налагодження його діяльності та реалізації своєї правоздатності. З цією метою особи, які виявили бажання стати членами кооперативу відповідно до його статуту, зобов´язані зробити вступний і майновий внески, розміри яких визначено в статуті кооперативу, в члени якого вони вступають. Статут може містити правила: особи, які не мають стійкого заробітку, або ж особи, які одержують державну допомогу, пенсію або стипендію, вступний внесок роблять у меншому (пільговому) розмірі.

Право членства в кооперативі настає з часу прийняття загальними зборами пайовиків відповідного рішення про його прийняття в члени кооперативу та сплати ним у повному обсязі вступного та обов´язкового пайового внесків.

Вирішення питання про прийняття громадянина, індивідуальної або колективної особи до членів кооперативу за своєю організаційно-правовою сутністю і природою становить поєднання двох волевиявлень — волі особи, яка бажає стати членом кооперативу, і волю вищого органу самоврядування кооперативу — загальних зборів пайовиків або зборів уповноважених. Додержання зазначеної засади спрямоване на забезпечення виконання вимог закону щодо добровільності членства в кооперативі.

Рішення про прийняття особи в члени кооперативу є актом правозастосування, і являє собою юридичний факт, що призводить до виникнення кооперативних правовідносин у системі відповідної кооперації, як Всеукраїнського об´єднання кооперативів чи споживчих товариств і спілок.

Документом яким посвічується юридичний факт членства і право членства особи в кооперативі чи споживчому товаристві є членська книжка (квиток).