Кооперативне право

§ 3. Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативів, їх об`єднань та створених ними підприємств і організацій

1. Життєздатність ринкової системи господарювання багато в чому визначається станом системи безготівкових і готівкових розрахунків в народному господарстві.

Безготівковий оборот в Україні здійснюється відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками, затвердженого постановою Національного банку України (НБУ) від 30.06.1995 р. № 166 , та інструкцією № 3 про відкриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою Постановою правління НБУ від 27.05.1996 р. № 121 . Згідно з цими документами, банки України відкривають своїм клієнтам розрахункові, поточні чи бюджетні рахунки. Названі види рахунків відкриваються в установі банку за місцем реєстрації підприємства або у будь-якому банку України за згодою сторін. Кожне підприємство може мати тільки один розрахунковий чи поточний рахунок.

2. Взаємовідносини між комерційними банками та їхніми клієнтами будуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. Так, банк має право користуватися тимчасово вільними коштами клієнта, сплачуючи за це плату у розмірах, визначених взаємним договором. Банк зобов´язаний здійснювати розрахункові операції і касове обслуговування клієнта та забезпечувати транспортне обслуговування перевезень готівки.

Нарахування та сплата відсотків за банківський кредит здійснюється згідно Порядком нарахування, обліку, сплати та стягнення процентів і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків, затвердженого постановою правління НБУ від 16.09.1994 р. (лист НБУ від 21.09.1994 р.) , та доповнень до нього, що містяться у спільному листі Національного банку України і Міністерства фінансів України від 26.06.1995 р. №17003/497 та № 09-І1/63 .

3. Безготівкові розрахунки проводяться банками за дорученням клієнта шляхом списання грошових коштів з його рахунку і зарахування їх на рахунок юридичної особи, вказаної клієнтом. Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів та документообіг визначені Положенням про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженим постановою правління НБУ від 24.05.1993 р. № 37 . Відповідно до цього Положення безготівкові розрахунки в Україні можуть здійснюватися в формах платіжних доручень, вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів. Цим формам відповідають певні стандартні розрахункові документи, які обслуговують платіжний оборот.

Відповідно до названого Положення в об´єднаннях (спілках) кооперативів можуть розроблятися внутрішньосистемні документи, що регулюють безготівкові розрахунки, конкретизуючи загальні норми щодо особливостей діяльності певної кооперативної системи. Так, в межах системи споживчої кооперації безготівкові розрахунки регулюються Положенням про особливості організації безготівкових розрахунків у господарському обороті споживчої кооперації України . В цьому Положенні вказується, що основною формою внутрішньосистемних розрахунків за отримані товари є платіжні вимоги-доручення, якщо інше не передбачене договором. Платіжна вимога-доручення передається платнику у комплекті розрахункових та відвантажувальних документів на поставлені товари в терміни, передбачені договором. В день отримання документів платіжна вимога-доручення заноситься в реєстр календарного графіка платежів; один примірник платіжної вимоги-доручення з позначенням «акцептовано» повертається постачальнику товарів у триденний термін, якщо інше не передбачене договором.

Розрахунки за хліб і хлібобулочні вироби, інші продовольчі товари та транспортні послуги здійснюються в порядку планових платежів шляхом виставлення інкасових доручень виходячи з суми щомісячних поставок чи наданих послуг за минулий місяць в терміни, встановлені договором, але не рідше 8, 17, 25 числа поточного місяця. Кінцевий розрахунок проводиться до 5 числа наступного за звітним місяця.

Розрахунки щодо внутрішньогосподарських відрахувань здійснюються щомісячно до 5 числа наступного за звітним періоду, а щодо відрахувань у централізовані фонди — в терміни, визначені органом, який їх затвердив.

Платежі підприємствам матеріально-технічного постачання проводяться, як правило, на засадах попередньої оплати, а платежі у доходи бюджетів та до державних цільових фондів — в терміни, визначені чинним законодавством України.

Розрахунки за одержані товари від внутрішньосистемних постачальників та за надані послуги здійснюються у суворій черговості, не пізніше 30 днів з дня одержання товарів, надання послуг, якщо інше не передбачене договором.

Заборонене проведення платежів з порушенням календарного графіка розрахунків. Платник за кожний день прострочки, згідно з календарним графіком розрахунків, добровільно сплачує одержувачу коштів пеню у розмірі 1,5% від суми простроченого платежу за товари народного споживання. В інших випадках за невиконання грошових зобов´язань сплачується пеня в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу, якщо більший розмір пені не обумовлений угодами сторін. Організація контролю за розрахунками передбачає ведення відповідних бухгалтерських регістрів.

4. В Україні поки що досить поширена сфера готівкових розрахунків. Готівковий оборот в Україні регулюється Порядком ведення касових операцій в народному господарстві України, затвердженим НБУ 02.02.1995 р. (зі змінами і доповненнями від 21.02.1995 р. і 10.03.1995 р.), а також Інструкцією № 4 про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою НБУ 20.06.1995 р. (в редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.1997 р. № 335 ), Указом Президента України від 12.06.1995 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обороту готівки», та постановою Правління НБУ від 13.12.1996 р. № 323 «Про затвердження доповнення № 1 до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами НБУ і комерційними банками» .

5. Згідно з Порядком ведення касових операцій всі господарюючі суб´єкти зобов´язані зберігати свої гроші в установах банків та здійснювати платежі у безготівковому порядку. Готівка одержується ними з банківських установ для розрахунків з працівниками та населенням з оплати праці, грошових виплат та заохочень, інших виплат, що не входять до складу коштів, які спрямовані на споживання, на виплату допомоги, компенсацій, гонорарів, стипендій, пенсій, для покриття витрат на відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, тваринницької та рослинної сировини, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, ганчір´я, склотари, брухту і т.п. Кожне підприємство для здійснення розрахунків готівкою повинне мати касу — спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки.

6. Підприємство може мати у своїй касі готівку в межах ліміту залишку готівки і використовувати її з виручки у межах норм. Ліміти залишку готівки в касі та норми витрачання грошей з виручки встановлюються щорічно і регулюються Тимчасовим положенням щодо встановлення ліміту залишку готівки в касі, норм витрачання грошей з виручки, строків і порядку здавання виручки підприємствами, організаціями, установами і колективними сільськогосподарськими підприємствами, затвердженим постановою Правління НБУ № 21 від 02.02.1995 р.

На поточні потреби підприємств усіх галузей діяльності видача готівки здійснюється в розрахунку на місяць диференційовано, залежно від чисельності працюючих, в розмірах до 30-ти неоподатковуваних мінімумів заробітної плати. За перевищення ліміту залишку грошей в касі стягується штраф у дворазовому розмірі суми, виявленої понад встановлений ліміт готівки, а за неоприбуткування (неповне оприбуткування) касою готівки — у п´ятикратному розмірі суми, що не оприбуткована. Підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування можуть витрачати готівку на поточні потреби або з виручки, або з одержаних в установі банку коштів, не перевищуючи граничних норм. За перевищення норми розходу грошей на поточні потреби стягується штраф в розмірі цього перевищення. Готівка, одержана з банку, має витрачатися на ті цілі, на які вона отримана.

7. Торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування норми витрачання готівки з виручки встановлюються у процентах до фактичного місячного товарообороту або обороту громадського харчування. Неторговельним підприємствам і організаціям, що мають постійну грошову виручку, норми встановлюються в процентах до місячної суми касової виручки. Підприємствам, організаціям і установам, що не мають постійної грошової виручки, встановлюється місячна норма витрачання готівки з касових надходжень в абсолютній сумі.

Без обмеження нормами готівка з виручки підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування може витрачатися: на оплату праці працівників магазинів, буфетів, їдалень та інших торговельних підприємств, підприємств громадського харчування — в межах коштів, що спрямовані на споживання; сільськими і районними споживчими товариствами, які не мають у своєму складі галузевих об´єднань, на виплату заробітної плати працівникам управління, а також працівникам підвідомчих підприємств і організацій, які не перебувають на господарському розрахунку (хлібопекарень. складів, баз та ін.), у межах коштів, спрямованих на споживання; підприємствами торгівлі на закупівлю поворотної скляної тари у населення.

Усю готівку понад встановлені ліміти залишків підприємство зобов´язане здавати для зарахування на рахунок в порядку і в строки, погоджені з установою банку, в якій відкрито його розрахунковий рахунок. Готівка, одержана з установи банку на виплату заробітної плати, може зберігатися в касі підприємства протягом трьох робочих днів. Після цього суми грошей, не використаних за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня. Строки і порядок здавання виручки встановлюються установами банків кожному підприємству, організації, установі за погодженням з їхніми керівниками виходячи з необхідності прискорення обіговості грошей, своєчасного надходження їх у каси банків.

8. Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Міністерством статистики України за погодженням з Національним банком України і Міністерством фінансів України.

Порядок розрахунків готівкою громадян при купівлі ними товарів чи оплаті послуг регулюється Законом України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», введеним в дію Постановою Верховної Ради України від 6 липня 1995 р. Згідно з положенням названого Закону всі суб´єкти підприємницької діяльності, які здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, повинні проводити розрахунки із споживачами через належним чином зареєстровані електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) з обов´язковою видачею споживачеві касового чека, вести журнал використання ЕККА. складати звіт з операцій, здійснюваних на цьому апараті, і подавати до державних податкових адміністрацій за місцем реєстрації суб´єкта підприємницької діяльності щомісячну звітність, пов´язану із застосуванням ЕККА.

9. Згідно з вимогами названого Закону та положеннями Порядку ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послугами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства статистики України від 21.11.1994 р. № 113/252, без застосування ЕККА. з використанням товарно-касових книг, здійснюються розрахунки із споживачами в окремих формах діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за переліком, який встановлюється Міністерством економіки за погодженням з Міністерством зовнішніх економічних зв´язків і торгівлі та Міністерством фінансів (хліб і хлібобулочні вироби, морозиво тощо).

Товарно-касова книга повинна вестися в кожному окремому магазині (відокремленому відділі), їдальні, кафе, ресторані, кіоску, павільйоні, лотці, транспортному засобі, призначеному для торгівлі, в інших подібних господарських одиницях торгівлі та громадського харчування. Вона складається з товарно-касових звітів, розміщених на аркуші з обох боків. У цих звітах відображається рух товарів, грошей, матеріалів і тари: залишки на початок звітного періоду, надходження, реалізація і залишки на кінець періоду. Укоопспілці дозволено за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством статистики встановлювати терміни складання звітів та порядок оформлення і обліку руху товарів і готівки, а за погодженням з Національним банком — терміни здачі виручки до кас підприємств, установ банків і підприємств зв´язку.

10. У разі порушення встановленого порядку ведення розрахунків зі споживачами із застосуванням товарно-касових книг за рішенням органів Державної податкової адміністрації прибуток господарюючого суб´єкта, одержаний від продажу населенню товарів чи продукції за попередній місяць, стягується до відповідного бюджету місцевого самоврядування. При повторному виявленні таких порушень орган, що здійснив державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності, позбавляє його права займатися цією діяльністю.