Кооперативне право

§ 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об`єднань (спілок)

1. Кооперативи, виходячи зі статутних завдань, беруть участь у спільному виконанні робіт, пов´язаних з реконструкцією і технічним переозброєнням підприємств і виробництв, прискоренням науково-технічного прогресу у відповідності з їх виробничими планами, основу яких становлять договори, укладені із споживачами продукції (робіт, послуг) і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. Вони набувають необхідні їм сировину, матеріали, інструменти, устаткування та інше майно в порядку оптової торгівлі у державних та кооперативних підприємств і організацій, на ринках, у населення, використовують матеріальні ресурси, одержані від замовників (громадян, підприємств та організацій) за укладеними з ними договорами. Споживчі кооперативи відповідно до постанови XVI з´їзду споживчої кооперації України повинні удосконалювати форми і методи своєї комерційної роботи, договірні відносини з постачальниками, зберігати усталені та розширювати нові господарські зв´язки з підприємствами різних форм власності.

2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення укладаються кооперативними організаціями з промисловими підприємствами згідно з їх заявками і замовленнями. Замовлення становлять основу договорів, що укладаються на оптових ярмарках, а заявки є підставами виникнення договірних зв´язків поза ярмарками. До того ж заявки кооперативів стають основою планів виробництва продукції технічного призначення промисловими об´єднаннями (підприємствами), завдяки якій здійснюється комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів у кооперативах. На 1996 р. на оптово-промислових ярмарках уклали договори на поставку організаціям споживчої кооперації госптоварів 1402 промислові підприємства, на поставку товарів легкої промисловості — 924 підприємства і на поставку будівельних матеріалів — 334 підприємства . Кабінет Міністрів України постановою від 30 серпня 1995 р. № 693 «Про утворення Міжвідомчого комітету з організації та проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків» затвердив Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків. Однак необхідне торговельне та технологічне обладнання, як правило, закуповується на підприємствах, що входять до системи кооперації на заводах, які розміщені в містах Києві, Одесі, Дніпропетровську, Вінниці. Вироблена ними продукція реалізується споживчим товариствам і райспоживсиілкам без націнок на відміну від інших споживачів, що не входять до системи споживчої кооперації. Заводи споживчої кооперації поставляють кооперативам таке технологічне обладнання, як, міні-пекарні продуктивністю 540 кг буханців на зміну, тістоподілювачі, тістомісильні машини, просіювачі борошна, жарові шафи, різні форми, холодильні камери, сушарки лікарської сировини, коптильне устаткування тощо. У більщості випадків заводи укладають договори з обласними базами «Укооппостачу», які в свою чергу постачають обладнання підприємствам та організаціям. Кооперативи більше заінтересовані в налагодженні прямих зв´язків з комерційно-виробничими підприємствами Укооппромторгу, щоб купувати потрібне обладнання безпосередньо в товаровиробників, обминаючи зайву ланку. Все частіше між виробниками і покупцями договори укладаються безпосередньо. Дані безпосередні прямі договірні зв´язки установлюються, зокрема, між Одеським експериментальним заводом технологічного обладнання та хлібозаводами і м´ясопереробними кооперативними підприємствами. Така проста структура договірних зв´язків, при якій підприємство-виготовлювач продукції укладає договір на поставку безпосередньо з кооперативною організацією, в нинішній час є переважаючою. У цих договорах поставки сторони визначають: назву, кількість і розгорнутий асортимент продукції; якість, сортність і комплектність; загальний строк дії договору й періоди поставки; ціну на продукцію і загальну суму договору; вимоги, що пред´являються до тари й упаковки, та інші вимоги. Майнова відповідальність сторін при наявності підстав застосовується у відповідності з чинним законодавством.

3. Кооперативні організації з метою розроблення того чи іншого науково-технічного досягнення та його упровадження в процесі господарювання укладають договори з іншими організаціями й підприємствами. Правові та економічні відносини, що виникають при створенні, одержанні, використанні га поширенні науково-технічної інформації, регулюються Законом України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. Відповідно до ст. 16 Закону відносини між державними органами і службами науково-технічної інформації, підприємствами, установами і організаціями будь-яких форм власності, які здійснюють науково-інформаційну діяльність, і споживачами інформації будуються на основі контрактів (договорів) та на інших формах угод, передбачених чинним законодавством, що регламентує відносини між виробником і споживачем інформації.

Договори укладаються на виконання науково-дослідних, технологічних, проектних і конструкторських робіт щодо створення наукових об´єктів техніки, технології і матеріалів, на випробування, виготовлення й поставку дослідних зразків або партій виробів (продукції), засвоєння їх у виробництві, на надання науково-технічних послуг і виконання інших робіт. Суб´єктами відносин у сфері науково-технічної інформації є державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, якими, зокрема, вважаються кооперативи, громадяни України, міжнародні організації, іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства. Об´єктом відносин у зазначеній сфері є документована на будь-яких носіях або публічно оголошувана вітчизняна і зарубіжна науково-технічна інформація. Остання охоплює отримані в процесі науково-дослідної. дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності результати, зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

У договорах на створення й передачу науково-технічної інформації (продукції) вказуються: найменування сторін за договором, їх реквізити; найменування науково-технічної інформації (продукції); соціальні, економічні, наукові, технічні та інші вимоги до предмета договору; термін дії договору; строк й порядок надання (здавання) й прийняття науково-технічної інформації (продукції); ціна; порядок розрахунків за передану науково-технічну інформацію (продукцію); права сторін щодо використання і розпорядження науково-технічною інформацією (продукцією); умови дотримання конфіденційності; відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання взятих зобов´язань.

Договори можуть укладатися як на виконання окремих етапів, так і на весь комплекс робіт — від досліджень до упровадження у виробництво науково-технічної інформації (продукції), а також щодо її подальшого надання в порядку обслуговування.

4. У кооперації здійснюється багаторівнева (ієрархічна) система інформаційно-обчислюваного обслуговування організацій системи. Вона визначає орієнтаційну, технічну і функціональну структуру системи інформаційно-обчислюваного обслуговування (ІОО). Так, в системі споживчої кооперації встановлена трьохрівнева структура: Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка); республіканська (Автономна Республіка Крим), обласні; районні і первинні (споживчі товариства) системи. Вони включають автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ), інформаиійно-диспетчерські підрозділи.

Функціональна структура системи ІОО є сукупністю функціональних елементів:

1-й рівень — підрозділи ІОО споживчих товариств, підприємств;

2-й рівень — АСОІ райспоживспілок, районних споживчих товариств, об´єднань, кооперативів;

3-й рівень — АСОІ райспоживспілки (АР Крим), АСОІ об´єднань, підприємств і організацій безпосереднього підпорядкування, кооперативів;

4-й рівень — АСОІ Укоопспілки та АСОІ об´єднань (торговельних, науково-виробничих, заготівельно-виробничих), підприємств та організацій безпосереднього підпорядкування.

У справі інформаційного забезпечення діяльності підприємств і організацій кооперації належне місце займають газети «Сільські вісті», «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України». Пріоритетним в її тематиці останніх років стало висвітлення багатогранної діяльності спілок і споживчих товариств у виконанні рішень XVI з´їзду споживчої кооперації України, зборів Ради Укоопспілки, проблем захисту майнових прав і законних інтересів пайовиків, збереження єдності і цілісності споживчої кооперації України, реформування відносин власності у системі. Постановою правління Укоопспілки від 24.01.1996 р. № 6 «Про підвищення ролі газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» в інформаційному забезпеченні діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації» схвалено зазначену діяльність газети і на-реслено заходи щодо всебічного інформаційного забезпечення кооперативів та їх спілок.

5. Участь у формуванні державної політики у сфері інформації, розроблення механізмів її реалізації, створення, збирання, обробка і надання інформації засобам масової інформації, державним органам, підприємствам, установам, організаціям, об´єднанням громадян, а отже, і кооперативам, а також приватним особам в Україні та за її межами є основною метою Укрінформу. Згідно з п. 9 Статуту Українського національного інформаційного агентства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 361, Укрінформ здійснює видання і розповсюдження в Україні та за кордоном інформаційних вісників, бюлетенів, газет, журналів, книг, іншої друкованої продукції за передплатою і в роздріб з дотриманням вимог авторського права та договорів із суб´єктами інформаційних відносин.