Кооперативне право

§ 5. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі

1. Гарантія — слово французького походження. За своїм змістом воно означає порука, забезпечення. У сфері суспільних, політичних, економічних, соціальних та правових відносин. Воно набуває відповідного тлумачення і значущості, виконує специфічні завдання і має на меті відповідний суспільний і особистий інтерес як суспільства (держави), громадського утворення, так і окремого громадянина. Стосовно членів кооперативу порука як гарантія реалізації (здійснення) суб´єктивних прав кожної конкретної особи може проявити себе як порука одного члена або групи членів кооперативу стосовно іншого члена кооперативу, як порука при вирішенні питання про прийняття його до членів кооперативу.

Юридична гарантія реалізації (здійснення) своїх прав кожним членом кооперативу полягає в правовому їх забезпеченні. Воно проводиться шляхом визначення і закріплення цих прав у відповідних законах, а також локальних нормативних актах, що їх приймають органи самоврядування в системі кооперації, організаційно-управлінському забезпеченні додержання норм кооперативного права з питань правомочностей членів кооперативу, а також правової охорони їхніх прав за допомогою існуючих правових засобів.

2. Ефективністю реалізації (здійснення) прав членами кооперативів визначається ступінь додержання прав, свобод та обов´язків, якими наділяє Конституція України громадян держави, дотримання законів про сільськогосподарську кооперацію, про споживчу кооперацію, статуту кооперативу.

Відповідно до ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, що повною мірою поширюється на членів кооперативу. Кожний член кооперативу як громадянин України має право на повагу до його гідності (ст. 28). Йому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Наведене положення ст. 34 Конституції кожний член кооперативу спроможний реалізувати шляхом його особистої участі в роботі загальних зборів членів кооперативу, правління, контрольно-ревізійного органу, представницьких органів системи кооперації.

Для кожного члена кооперативу має важливе значення юридична гарантована свобода об´єднання в громадські організації (ст. 36), завдяки якій вони здійснюють і захищають свої права і свободи та задовольняють свої економічні, соціальні, культурні та інші інтереси. Саме як член кооперативу кожний його учасник згідно зі ст. 40 Конституції має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов´язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Наведене конституційне право слушно розглядати як юридичну гарантію реалізації (здійснення) права члена кооперативу в разі необхідності звертатися до будь-якого з органів самоврядування системи сільськогосподарської чи споживчої кооперації, починаючи із загальних зборів членів кооперативу.

Першорядну юридичну гарантію прав кожного члена кооперативу становить правова норма ст. 41 Конституції України. Згідно з цією конституційною нормою член кооперативу має право на загальних зборах вирішувати питання щодо володіння, користування і розпорядження кооперативним майном. Ефективність пайових правовідносин, основу яких становить право кооперативної власності кооперативу і право його члена на пай і кооперативні виплати, реалізуються шляхом застосування норм закону про сільськогосподарську і споживчу кооперацію і статуту кооперативу товариства.

3. Юридичні гарантії додержання прав членів кооперативу здійснюються шляхом застосування процедурно-процесуальних правил, що закріплені в статуті кооперативу. Мається на увазі правило щодо порядку оформлення членства в кооперативі (про вступ та вихід), процедура роботи органів самоврядування (вибори, кворум на загальних зборах членів кооперативу та ін.). Додержання зазначених правил має суб´єктивний характер, тобто залежить виключно від сумлінності керівників і спеціалістів кооперативу від додержання ними посадових і службових правомочностей.

Додержання правомочностей членів кооперативу економічного змісту у переважній більщості залежить як від суб´єктивних, так і об´єктивних факторів. Суб´єктивні фактори становлять рівень професіоналізму керівництва діяльністю сільськогосподарської і споживчої кооперації взагалі, так і професіональної обізнаності керівників і спеціалістів конкретного кооперативу. Юридична гарантія члена кооперативу одержувати частку доходу, що розподіляється за результатами господарської діяльності за рік між членами кооперативу відповідно до їхніх пайових внесків. Результати господарювання та розмір часток перебувають у прямій залежності від об´єктивних умов господарської діяльності, економічних можливостей кооперативу та їх об´єднань.

4. Істотною юридичною гарантією реалізації (здійснення) своїх прав члена кооперативу є надана йому Конституцією України, цивільним правом, кооперативним правом, цивільно-процесуальним законодавством можливість захистити свої порушені права в суді, оскільки згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Конституція України гарантує громадянам, в тому числі членам кооперативу, право на правову допомогу і користування послугами адвоката (ст. 59).

Правове становище кооперативів та їх об´єднань

§ 1. Правове становище кооперативу (товариства)

1. Під правовим становищем кооперативу (товариства) розуміється встановлене нормативно-правовими актами його місце в системі кооперації, правові можливості здійснювати господарські, соціальні та інші функції щодо забезпечення економічних, соціаль-них, культурних та інших інтересів пайовиків (фізичних і юридичних осіб), а у виробничих кооперативах — підприємницьких функцій з додержанням кооперативних принципів властивими для нього формами і засобами.

Правове становите кооперативу визначається перш за все його правосуб´єктністю, яка означає, що кооператив як юридична особа є суб´єктом права, може брати участь у передбачених статутом, а також у не заборонених законодавством господарських та інших суспільних зв´язках, мати відповідні права і нести обов´язки, здійснювати їх, відповідати за своїми зобов´язаннями, вживати заходів до захисту порушених прав.

2. Правове становите кооперативу (товариства), це складне правове явище, комплексна правова категорія, яка визначається нормами кооперативного та інших галузей права, зокрема, цивільного, адміністративного, фінансового, аграрного, земельного, кредитного, міжнародного та ін.