Кооперативне право

§ 1. Поняття права кооперативного самоврядування

1. Кооперація в Україні становить собою цілу систему кооперативів, споживчих товариств, районних, обласних і загальнодержавних об´єднань, спілки з властивими їм організаційно-управлінськими функціями, відособленим колективно-кооперативним майном, самостійними і незалежними органами управління, що функціонують на засадах кооперативного самоврядування. Кооперативне самоврядування — це сукупність суспільних владно-управлінських відносин, то існують у кожному кооперативі, споживчому товаристві в процесі здійснення своїх функцій кожним із органів управління; воно здійснюється відповідно до їхніх функцій і повноважень, взаємодії і розмежування компетенції і відповідальності, проведення контрольно-ревізійної роботи. Відносини самоврядування своєю організаційною основою мають членство громадян у кооперативі, споживчому товаристві, участь в управлінні усіх членів-пайовиків. Економічну основу самоврядування становить власність кооперативу, споживчого товариства.

Найбільш важливі відносини колективного самоврядування визначені і закріплені в законах «Про споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», в статуті кооперативу, прийнятому загальними зборами його членів і зареєстрованому у державному органі. Взяті в своїй єдності і сукупності правові норми, що покликані регулювати владно-управлінські відносини, в кооперативі становлять право кооперативного самоврядування, що є самостійним інститутом кооперативного права в Україні. Цими правовими нормами визначено: самоврядування у кооперативі, що забезпечується шляхом застосування кожним членом кооперативу свого права брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, виборності і підзвітності виконавчо-розпорядчих органів, обов´язковості рішень, прийнятих більшістю голосів на загальних зборах, засіданні правління кооперативу для усіх членів кооперативу.

Додержання вимог широкої демократії означає обов´язкове виконання принципів та процедурно-процесуальних правил, спрямованих на організаційно-правове забезпечення гарантій повного самоврядування і демократії у кожному кооперативі та об´єднанні кооперативів. Поняття «кооперативне самоврядування» і «демократія» за своїм соціально-управлінським призначенням і змістом, правовим визначенням і закріпленням та здатністю бути вагомим засобом регулювання ринкових економічних відносин є тотожними.

2. Сутність колективного самоврядування в кооперативі та об´єднаннях визначається такими його ознаками і складовими частинами:

 • в участі у вирішенні всіх найважливіших питань діяльності кооперативу безпосередньо його членів;
 • у виборності чи призначенні виконавчо-розпорядчих та контрольно-ревізійних органів, а також окремих посадових осіб згідно зі статутом;
 • у додержанні вимог гласності при обговоренні і прийнятті рішень з питань діяльності кооперативу;
 • у поєднанні колегіальності й єдиноначальності при здійсненні своїх функцій органами управління та контролю, де кожний окремий член кооперативу зобов´язаний підкорятися утвореним органам управління і обраним чи призначеним посадовим особам;
 • у свободі критики з боку членів кооперативу й обов´язку керівників та інших посадових осіб кооперативу товариства га об´єднання своєчасно і найбільш ефективним способом враховувати в своїй роботі критичні зауваження і громадську думку членів.

Право самоврядування здійснюється на основі рівного права на участь в управлінні справами кооперативу, що належить кожному його членові. Згідно з п. 2 ст. 7 Закону «Про споживчу кооперацію» та ст. 3 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», кожний член споживчого товариства, кооперативу користується на загальних зборах споживчого товариства, кооперативу правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може бути передане іншим особам. Наведена правова норма відповідним чином закріплюється в статуті споживчого товариства, кооперативу, що передбачено, наприклад, в п. 18 Примірного статуту споживчого товариства.

3. Усім своїм змістом закони «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про споживчу кооперацію» спрямовані на забезпечення демократичного управління і юридичних гарантій права самоврядування в кожному кооперативі, споживчому товаристві, об´єднанні чи спілці. Ці гарантії становлять:

 • вичерпне визначення повноважень органів управління і посадових осіб;
 • своєчасне скликання загальних зборів членів кооперативу та представницьких органів управління в об´єднаннях, проведення засідань правління та контрольно-ревізійних органів і дотримання регламенту їх роботи;
 • дотримання правил голосування — відкритого або закритого (таємного) — при обранні голови правління кооперативу, а також при вирішенні загальними зборами принципово важливих для діяльності кооперативу питань;
 • виборність і змінюваність голови, складу виконавчо-розпорядчих органів і ревізійної комісії кооперативу на строк, визначений в статуті та інших локальних нормативних актах;
 • додержання належного кворуму при проведенні загальних зборів пайовиків, правління кооперативу, спостережної ради;
 • обрання до органів управління і ревізійної комісії лише членів цього кооперативу;
 • дострокове відкликання виборних посадових осіб в разі, коли вони не виправдали довір´я членів кооперативу;
 • припинення або скасування незаконного рішення органу управління кооперативу.

Наведені організаційно-управлінські і юридичні гарантії спрямовані на забезпечення членам-пайовикам кооперативу їхньої повноправності і відчуття єдиного господаря при вирішенні усіх питань діяльності кооперативу.