Кооперативне право

§ 4. Договори у сфері заготівель сільськогосподарської продукції

1. Кооперативні організації та їх об´єднання (спілки) виходячи із статутних вимог, закуповують у своїх членів сільськогосподарську продукцію і сировину, дикорослі плоди, ягоди, гриби, лікарсько-технічну сировину для наступної переробки і реалізації. Постанова XVI з´їзду споживчої кооперації України (березень 1994 р.) націлює кооперативні заготівельні організації і підприємства удосконалювати форми і методи заготівель сільськогосподарської продукції та сировини відповідно до змін форм власності і виробничих відносин на селі. Нею поставлено завдання збільшувати заготівлі і поставку картоплі, плодоовочевої продукції, тваринницької і вторинної сировини на державне замовлення, створювати власні або спільні з промисловістю підприємства переробки хутрової, тваринницької та вторинної сировини .

2. Правовою формою відносин з приводу закупівель є договір закупки сільськогосподарської продукції у населення, в тому числі у членів кооперативів. За цим договором одна сторона — здавальник — зобов´язується виробити або здобути й передати у власність сільськогосподарську або мисливську продукцію, сировину, дикорослі плоди, ягоди, гриби, а друга сторона — заготівельник — зобов´язується прийняти, оплатити продукцію та надати необхідну допомогу у вирощенні або здобутті продукції.

Здавальниками за договором закупки є члени споживчих товариств, інших кооперативів, які ведуть особисте підсобне господарство і мають у власності тварини, кролики, птицю. Здавальниками також можуть бути мисливці та інші громадяни, які здають заготовлювачам мисливську продукцію, дикорослі плоди та ягоди. Як заготівельники найчастіше виступають організації й підприємства споживчої кооперації (сількоопзаготпроми і райкоопзаготпроми).

Цей договір є двостороннім, платним, консенсуальним. Відносини з приводу його укладання і виконання регулюються нормами Цивільного кодексу про договір купівлі-продажу, загальними його нормами про форму угоди (договору) та про виконання зобов´язань.

3. Окремі умови, які стосуються особливостей відносин з членами кооперативу у сфері заготівель, регулюються нормами кооперативного права, що містяться в нормативних актах, які у споживчій кооперації приймаються правлінням Укоопспілки. У затверджуваних ним примірних договорах на закупівлю сільськогосподарської продукції передбачаються: кількість та якість продукції рослинництва й тваринництва, що її зобов´язується виростити член кооперативу в своєму господарстві; терміни здавання продукції, яка повинна відповідати чинним державним стандартам або технічним умовам і бути у затареному вигляді; обов´язок здавальника своєчасно повідомляти заготівельника про наявність готової продукції для здавання; порядок виконання договірних зобов´язань; форми розрахунків за продану продукцію.

4. У договорах, що укладаються між здавальником і заготівельником, зазначені положення типових договорів конкретизуються стосовно їхніх прав та обов´язків.

Здавальник, як сторона договору, зобов´язується:

— продати сільськогосподарську продукцію, яка відповідає діючим стандартам або технічним умовам, у передбачені договором терміни з урахуванням строків дозрівання культур, умов вирощення (виробництва) і зберігання продуктів;

— забезпечити необхідний догляд за сільськогосподарськими культурами, овочами, плодами та ягодами, застосовуючи при цьому передову агротехніку і засоби боротьби із сільськогосподарськими шкідниками;

— забезпечити своєчасне збирання і здавання продукції у затареному вигляді;

— не пізніше, ніж за 10 днів до початку здавання продукції, повідомляти заготівельника про її наявність.

Заготівельник, як друга сторона договору, у свою чергу зобов’язується:

— прийняти продану продукцію від члена кооперативу в перщочерговому порядку, у визначеній кількості, в обумовленому місці і в терміни, передбачені договором;

— на бажання здавальника видати йому аванс у розмірі до 50 відсотків від суми договору на закуплену продукцію тваринництва і до 30 відсотків — на закуплену продукцію рослинництва;

— сприяти здавальнику у придбанні за готівку інвентаря, інших механізованих знарядь праці, а також районованих сортів картоплі, насіння овочевих культур, садженців, мінеральних добрив, молодняка птиці, кроликів та ін.;

— ознайомити здавальника з вимогами діючих стандартів і технічних умов на продукцію, що підлягає продажу;

— завезти здавальникові за 10 днів до початку збирання урожаю тару (ящики, мішки) у необхідній кількості;

— заплатити здавальникові за продану продукцію готівкою через касу своєї організації або на бажання здавальника через установу ощадного банку.

Заготівельник оплачує прийняту від здавальника продукцію за цінами відповідно до домовленості. При цьому видає йому документ на продану продукцію установленого зразка на право купівлі дефіцитних промислових та інших товарів у кількості, яка може бути передбачена договором.

Нестандартна, але придатна до реалізації продукція, приймається заготівельником на умовах договору за ціною, яка додатково визначається угодою сторін. Щодо тари, то здавальник оплачує її, як і матеріали для упаковки, за діючими прейскурантами, а при здаванні продукції в цій тарі та упаковці її вартість йому повертається заготівельником. При неповерненні тари здавальник сплачує її вартість у подвійному розмірі.

Майнова відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов´язань за договором визначається у відповідності з цивільним законодавством.