Кооперативне право

§ 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об`єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями

1. Держава безперервно керує всіма сферами суспільного життя: розвиває ринкову економіку, культуру, науку, охороняє порядок у суспільстві тощо.

2. Реалізація функцій держави здійснюється її органами.

Встановлюючи право громадян на об´єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів (ст. 36 Конституції України), держава передбачає структуру, визначає функції і компетенцію державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об´єднаннями та підпорядкованими їм підприємствами і організаціями.

3. Господарсько-стимулююча функція здійснюється державними органами шляхом встановлення засад діяльності кооперативів та їх об´єднань, гарантування статутної діяльності і захисту їх прав та інтересів. Компетенція державних органів полягає в тому, що вони встановлюють:

1) такі правові норми, які є обов´язковими при здійсненні кооперативними організаціями та їх членами господарської діяльності;

2) умови участі кооперативів та їх об´єднань щодо виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку та охорони довкілля;

3) засади використання кооперативами та їх об´єднаннями землі, інших природних ресурсів, умови одержання земельних ділянок у власність чи користування;

4) пільги для кооперативних організацій при здійсненні ними господарської діяльності;

5) організаційно-правовий механізм захисту прав кооперативів та їх членів, об´єднань кооперативів та створених кооперативами і об´єднаннями підприємств, організацій і установ.

4. Функція охорони кооперативної власності. Конституцією України (п. 7 ч. І ст. 92), законами України «Про споживчу кооперацію» (ст. 9), «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 20) встановлюється правовий режим власності кооперації. Стаття 10 Закону України «Про споживчу кооперацію» передбачає, що власність споживчої кооперації є недоторканою, перебуває під захистом держави і охороняється законом нарівні з іншими формами власності. Державні органи забезпечують цілісність майна споживчих товариств та їх спілок. Згідно з п. І ст. 32 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» держава гарантує дотримання прав і законних інтересів кооперативів (об´єднань) та їх членів.

Контрольна функція полягає в тому, що державні органи здійснюють контроль за додержанням кооперативами та їх об´єднаннями вимог законів з питань безпеки виробництва та праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних вимог, а також за сплатою обов´язкових платежів у бюджет та витрачанням виділених бюджетних коштів.