Кооперативне право

§ 5. Організація правової роботи в кооперативах

1. Одним з об´єктивно необхідних засобів організації забезпечення впровадження ринкових відносин з участю кооперативів (товариств, спілок) є належним чином організована правова робота штатного юрисконсульта та/чи організоване юридичне обслуговування кооперативу (товариства, спілки) приватним адвокатом (адвокатським бюро, фірмою тощо). Ця робота в народному господарстві поставлена у останні роки в число найважливіших чинників зміцнення законності в діяльності кооперативів (товариств, спілок), інших підприємств, установ та організацій і визнається складовою правового регулювання економіки .

Правова робота є трудовою діяльністю, котра пов´язана із застосуванням норм права, і має бути націлена на правове забезпечення функціонування господарського механізму. Правову роботу можна визначити як локально нормотворчу і правозастосовчу (організаційну і виконавчу) діяльність, спрямовану на зміцнення законності, договірної, фінансової, виробничої, трудової дисципліни, госпрозрахунку, організацію боротьби з негативними явищами в кооперативах (товариствах, спілках), підприємствах, створених кооперативами та їх об´єднаннями.

Правовою роботою можна визнати лише ту, яка прямо і безпосередньо, тією чи іншою мірою, пов´язана з проблемами юридичної відповідальності, взаємозв´язку між різноманітними ланками господарського механізму і посадовими особами. Виконання правової роботи в кооперативі (товаристві, спілці) має за мету: (і) належне правове регулювання діяльності цих кооперативів (товариств, спілок, інших юридичних осіб кооперативного типу); (іі) забезпечення законності в господарських та в інших пов´язаних з ними відносинах; (ііі) зміцнення господарського розрахунку і покращення економічних показників; (ІV) збереження власності кооперативів; (V) захист прав і законних інтересів членів та/чи пайовиків кооперативів (товариств, спілок).

2. Спрямування правової роботи в кооперативі (товаристві, спілці), в підприємствах кооперативного типу здійснюється їхніми керівниками, які відповідають за стан цих юридичних осіб. Свою діяльність органи управління кооперативу (товариства, спілки тощо) мають ґрунтувати на засадах законності, вживати заходів до її зміцнення.

Питання організації правової роботи в кооперативах (спілках, товариствах, інших юридичних особах кооперативного типу) можна умовно визначити як загальні й особливі. Загальні питання мають значення для всієї організації правової роботи, а особливі відбивають її окремі напрями. До загальних відносяться насамперед питання планування, систематизації нормативного матеріалу, додержання законності в діяльності підприємства, господарства, консультування керівників підприємства і структурних підрозділів, роз´яснення поточного законодавства в трудовому колективі .

До особливих відносяться питання організації договірно-правової і претензійно-позовної роботи, забезпечення правовими методами якості продукції, збереження власності кооперативу (товариства, спілки, підприємства споживчої кооперації), додержання законодавства про працю і зміцнення трудової дисципліни, демократичних основ управління громадським господарством, методичне керівництво правовою роботою в структурних підрозділах підприємства, господарства та ін.

3. Важливим в організації правової роботи в будь-якому кооперативі, юридичній особі кооперативного типу є планування правової роботи. Цю роботу, як правило, виконує юридична служба кооперативу (товариства, спілки). Так само як і в інших виробничих підприємствах всіх форм власності, у юридичних особах кооперативного типу плани роботи можуть бути різними: перспективними (на рік), поточні (на квартал) і тематичні (за основними напрямами) .

У перспективному плані роботи передбачаються найбільш вагомі правові заходи по забезпеченню законності в діяльності кооперативу (товариства, спілки) протягом року. На основі перспективного плану складаються поточний план на квартал та/чи місяць. Тематичний план може, наприклад, мати своїм змістом збереження та/чи заготівлю сільгосппродукції, додержання законодавства про охорону природи, про працю тощо.

У цих планах мають бути чітко визначені строки виконання тих чи інших заходів і, якщо працюють декілька юрисконсультів — відповідальні особи за виконання конкретної позиції плану роботи. Перспективні та поточні плани обов´язково погоджуються з керівництвом кооперативу (товариства, спілки) й керівниками відповідних структурних підрозділів. Дані плани затверджуються керівником кооперативу (товариства, спілки).

4. При складанні цих планів юрисконсультам слід керуватися завданнями, які поставлені перед кооперативом (товариством, спілкою) у той чи інший період його діяльності, а також даними про господарську і фінансову діяльність, виконання договірних зобов´язань, заподіяну шкоду, збитки і псування матеріальних цінностей тощо. На практиці планування правової роботи здійснюється за основними напрямами, зокрема, участю юридичної служби в договірній і претензійно-позовній роботі. В даний розділ, як правило, включають такі заходи: підготовку інструкцій, наказів, ведення договірної і претензійно-позовної роботи, розробку облікової документації, узагальнення практики укладення і виконання господарських угод за минулий рік, аналіз невиробничих втрат від зниження якості і нестачі продукції, що передається, аналіз практики виплати санкцій за невиконання договірних зобов´язань тощо .

Один із напрямів роботи має бути присвячений забезпеченню схоронності власності кооперативу (товариства, спілки). Сюди включають такі перспективні заходи: розробку спільно з іншими структурними підрозділами документів правового характеру, що встановлюють порядок приймання і відвантаження продукції; вивчення разом з бухгалтерією стану дебіторської заборгованості й вжиття заходів до боржників; результативність стягнення заборгованості з осіб, які завдали матеріальних втрат господарству; контроль за оформленням документації про прийняття працівників на матеріально-відповідальні посади і укладення з ними угод про повну матеріальну відповідальність; проведення занять з посадовими особами по вивченню нормативних актів про відповідальність за збереження матеріальних цінностей.

В плані роботи може бути і такий розділ як забезпечення дотримання законодавства про працю і зміцнення трудової дисципліни. Планується також участь юридичної служби у розробці документів правового характеру, що регулюють трудові відносини в кооперативі (товаристві, спілці); правил внутрішнього трудового розпорядку, колективної угоди, посадові інструкції. До плану включається й перевірка наказів, рішень органів управління та посадових осіб кооперативу (товариства, спілки); підготовка довідок за результатами перевірки; проведення правової пропаганди; аналіз звітних даних, що характеризують стан трудової дисципліни з метою виявлення причин невиробничих втрат робочого часу.

5. Правова робота в кооперативі (товаристві, спілці) включає також систематизацію иормативно-правових актів, вивчення й аналіз змін, що вносяться до них, складення систематизованої картотеки тощо. Систематизації підлягають головним чином нормативні акти, а також правові акти вищих судових органів України, міжнародних комерційних арбітражних судів.

6. До правової роботи належить і аналізування стану законності в господарстві у формі доповідних записок керівництву, підготовки проектів наказів, інструкцій тощо.

7. Методичне керівництво правовою роботою здійснюють управління юстиції виконкомів обласних рад. Вони вивчають і узагальнюють практику правової роботи, її ефективність і дають рекомендації щодо її поліпшення.