Кооперативне право

§ 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації

1. Банківські кредити відіграють важливу роль в господарській діяльності кооперативів, будучи джерелами формування їхніх оборотних коштів та капітальних вкладень. В умовах становлення ринкової системи господарювання кредит є джерелом поповнення тимчасової чи тривалої потреби в коштах, а також важливим регулятором господарської діяльності.

Під кредитом розуміється позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Кредитні відносини в народному господарстві України регулюються Положенням НБУ «Про кредитування», затвердженим постановою Правління НБУ від 28.09.1995 р. № 246 . Згідно з цим Положенням головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

Кредитування кооперативів здійснюється комерційними банками з використанням таких форм кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.

2. Банківський кредит надається суб´єктам кредитування у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором, що укладається між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі. У ньому визначаються взаємні зобов´язання та відповідальність сторін, які не можуть змінюватися в односторонньому порядку. Кредити надаються суб´єктам господарської діяльності у безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку як у національній, так і в іноземній валюті в порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами НБУ, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, якщо інше не передбачене кредитним договором, а також у готівковій формі для розрахунків зі здавальниками сільськогосподарської продукції. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) здійснюється позичальником з розрахункового чи поточного (валютного) рахунку. В разі неможливості позичальником сплатити борг він стягується з гарантів (поручителів) у встановленому чинним законодавством порядку. Забороняється надання кредитів на покриття збитків господарської діяльності позичальника, формування та збільшення статутного фонду, придбання цінних паперів будь-яких підприємств.

3. Комерційний кредит є товарною формою кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб´єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин на умовах комерційного кредиту регулюють свої господарські відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів — зобов´язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.

4. Лізинговий кредит — це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна, що супроводжується укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту. Об´єкти лізингу — різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно. Суб´єктами лізингу є власник майна (лізингодавець) і користувач (суб´єкт, що домовляється з лізингодавцем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об´єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах).

5. Іпотечний кредит — це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна. Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об´єкти іпотеки або поручителів, що надають під заставу об´єкти іпотеки на користь позичальника. Предметом іпотеки в разі надання кредиту доцільно використовувати житлові будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об´єктом застави за іншою угодою.

Розглянуті форми кредитів характеризують відносини кооперативів, як позичальників, із зовнішніми кредиторами.

Разом з тим, в об´єднаннях (системах) кооперативів існують кредитні відносини, за яких окремі організації і установи виступають внутрішньосистемними кредиторами. В першу чергу це стосується діяльності комерційних банків споживчої кооперації. Діючі з участю споживчої кооперації комерційні банки («Укоопспілка» з його обласними філіями чи комерційні банки облспоживспілок) функціонують на основі чинного загальнодержавного законодавства України щодо банків і банківської діяльності. Вони мають право видавати кредити всіх розглянутих вище форм, а також бланковий, консорціумний та споживчий кредити.

6. Бланковий кредит надається комерційним банком тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення — тільки під зобов´язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту.

7. Консорціумний кредит може надаватися банківським консорціумом такими способами: а) шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб´єктам господарської діяльності; б) шляхом гарантування суми кредиту провідним банком або групою банків; в) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

8. Чинним законодавством передбачена відповідальність за порушення умов кредитної угоди як кредиторами, так і позичальниками. Так, за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за його використання з позичальника стягується пеня в розмірі 0,5 відсотків і більше за кожний день прострочення у встановленому чинним законодавством порядку. В такому ж розмірі сплачується пеня позичальнику при несвоєчасному перерахуванні банком валюти кредиту. При нецільовому використанні кредиту позичальник сплачує штраф у розмірі не менше 25 відсотків від розміру використаного не за призначенням кредиту. Якщо ж позичальник використав не за цільовим призначенням кредит банку, наданий останнім за рахунок власних ресурсів, то штраф сплачується у розмірі до 25 відсотків від суми використаного не за призначенням кредиту.

9. Споживчий кредит надається кооперативами та їхніми підприємствами фізичним особам при купівлі ними товарів тривалого користування. Порядок продажу товарів у кредит регулюється Правилами, затвердженими Міністерством зовнішньоекономічних зв´язків і торгівлі України, якими визначене 21-не найменування товарів тривалого користування, що можуть продаватися в кредит фізичним особам: побутова телерадіоапаратура, електропобутові товари, музичні інструменти, кінофотоапаратура, меблі, будівельні матеріали, тканини, одяг, транспортні засоби та ін. Торговельні системи можуть на власний розсуд розширювати вказаний перелік товарів. У системі споживчої кооперації право продажу товарів у кредит мають підприємства роздрібної торгівлі, які увійшли в перелік, затверджений правлінням райспоживспілки чи районного споживчого товариства. При купівлі товару в кредит розмір першого внеску має становити не менше як 25 відсотків його вартості, а товару за ціною понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менше ніж 50 відсотків. Решту покупець сплачує у строк від 6 до 12 місяців. Якщо ціна товарів перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів, цей строк продовжується до двох років. Сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати тримісячної заробітної плати (заробітку, стипендії, пенсії) при продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної — при розстрочці платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної — на 24 місяці.

У випадку, коли вартість товару перевищує суму кредиту, різниця між вартістю товару та сумою наданого кредиту повинна бути сплачена покупцем під час отримання товару за готівку або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковому порядку через установу банку. Для оформлення кредиту покупець повинен пред´явити паспорт (військовослужбовці — посвідчення особи) і довідку з місця роботи (навчання) або з органу, що виплачує пенсію. Чергові платежі здійснюються підприємством (організацією, установою), де працює покупець, за його письмовим дорученням, шляхом відрахування із заробітної плати працівника сум чергового платежу в строки і в розмірах, передбачених договором-зобов´язанням. Пенсіонери, студенти, учні вносять платежі за придбані в кредит товари безпосередньо господарюючому суб´єкту готівкою.