Кооперативне право

§ 4. Підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі (товаристві)

1. Правове становище члена кооперативу, товариства перебуває у прямій залежності від реалізації його правоздатності, від економічного стану і результативності торговельної, заготівельної, виробничої діяльності, а також від суб´єктивного факту — бажання або небажання залишатися в кооперативі. Об´єктивними обставинами, які можуть стати причиною припинення членства у кооперативі, можуть бути реорганізація (укрупнення, поділ, виділення) або ліквідація кооперативу. Ліквідація виробничого кооперативу проводиться також в разі його банкрутства, за рішенням сулу, що передбачено спеціальним законом. При реорганізації товариства можуть відбутися зміни кооперативу, товариства як господарюючого суб´єкта. як юридичної особи. Ця зміна відповідно потягне за собою зміну членства громадянина як члена кооперативу, з того товариства, що реорганізовувалося, на членство в кооперативі, що утворився. У разі ліквідації кооперативу припиняється членство в ньому тих громадян, які його створили і в інтересах яких цей кооператив функціонував. Ліквідацію кооперативу належить розглядати як юридичний факт, який не прямим, а опосередковуваним способом призвів до припинення членства в кооперативі. Реорганізація кооперативу являє собою юридичний факт, який призводить до зміни суб´єктів членських правовідносин.

2. Право члена кооперативу, товариства вийти із його складу відзначено правовою нормою статуту кооперативу, товариства, що відповідає змісту п. 1 ст. 10 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», п. 14 Примірного статуту споживчого товариства. Член кооперативу може вийти з нього на підставі письмової заяви. Ця заява розглядається загальними зборами пайовиків або за їхнім дорученням правлінням кооперативу чи органом самоврядування на кооперативній дільниці у 30-денний термін. Вихід громадянина (громадянки) із складу кооперативу, товариства проводиться з ініціативи і за бажанням члена кооперативу, та є проявом його волевиявлення. За своєю суб´єктивною сутністю таким же добровільним волевиявленням належить розглядати заяву до органу самоврядування про вихід із кооперативу, товариства, колективного члена кооперативу — селянське (фермерське) господарство та ін.

Вирішення питання про задоволення заяви члена кооперативу, товариства про вихід із його складу, як і при вступі до кооперативу, товариства, за своєю організаційно-правовою сутністю і природою є сполученням двох волевиявлень — волі особи, яка бажає вийти з кооперативу, товариства, і волі загальних зборів пайовиків або іншого органу самоврядування кооперативу, товариства. Зазначене рішення вищого органу самоврядування є тим юридичним фактом, що призводить до припинення членства в кооперативі, товаристві. Законодавство про сільськогосподарську і споживчу кооперацію та локальні правові акти щодо кооперативів і споживчих товариств не містять в собі правової норми, згідно з якою вищий орган самоврядування, який розглядає заяву члена кооперативу, товариства про вихід з кооперативу, товариства, міг би відмовити в задоволенні його прохання. Право вийти із числа членів кооперативу, товариства є безперешкодним, воно засноване на принципі добровільного вступу і виходу із кооперативу, товариства.

3. Припинення членства в кооперативі може мати місце внаслідок виключення з членів кооперативу на підставі спеціального рішення вищого органу самоврядування кооперативу. Це право визначено відповідною правою нормою статуту кооперативу, що відповідає змісту п. 1 ст. 10 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» та п. 16 Примірного статуту споживчого товариства, в якому зазначено, що член кооперативу, який допустив грубе або повторне порушення статуту, може бути виключений з кооперативу. У цьому випадку застосовується примусове припинення членства в кооперативі.

Документом, яким посвічується юридичний факт припинення членства в кооперативі, є витяг з протоколу засідання органу самоврядування, який прийняв рішення про цей юридичний факт, або ж відповідний запис у членській книжці (квитку).

4. Припинення членства в кооперативі, будучи вчиненим юридичним фактом, тягне за собою відповідні правові наслідки. Таким наслідком в першу чергу є те, що вихід із кооперативу призводить до втрати членом кооперативу, який вибув з нього, усіх прав, визначених законами про сільськогосподарську кооперацію, про споживчу кооперацію і статутом конкретного кооперативу. Згідно з правилом статуту, що відповідає змісту зазначених законів, його учасник, про вихід із кооперативу якого є відповідне рішення вищого органу самоврядування, має право одержати ту суму пайового внеску, що йому належить, та належну йому частину доходу за результатами роботи за рік.