Кооперативне право

§ 4. Основні право та обов`язки юридичної служби

1. Для забезпечення законності функціонування та діяльності всіх кооперативів (товариств, спілок) має принципове значення чітке визначення основних обов´язків та прав їх юридичної служби. Визначення останніх міститься для адвокатів у Законі «Про адвокатуру», для штатних юрисконсультів (відомих категорій) державних підприємств, органів управління — в Загальному положенні про юридичну службу. Щодо прав та обов´язків штатних юристів кооперативів, інших юрисконсультів юридичних осіб, то вони містяться в локальних актах (положеннях та посадових інструкціях, контрактах) цих юридичних осіб, а щодо обов´язків та прав юридичних фірм — у відповідних договорах на юридичне обслуговування кооперативу (товариства, спілки).

2. Відповідно до Закону «Про адвокатуру» приватний адвокат або адвокатська контора (бюро, фірма, колегія) при здійсненні юридичного обслуговування кооперативу (товариства, спілки) зобов´язані давати консультації та роз´яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки з законодавства, складати заяви, скарги та інші документи правового характеру, посвідчувати копії документів у справах, які вони ведуть, здійснювати представництво в суді та інших державних органах, у зносинах з громадянами та юридичними особами, здійснювати правове забезпечення законної діяльності клієнта.

При здійсненні юридичного обслуговування за дорученням клієнта — кооперативу (товариства, спілки) адвокат має право представляти і захищати його законні інтереси в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, які компетентні вирішувати відповідні питання. Згідно із Законом «Про адвокатуру» він має також право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських справах .

3. Узагальнення практики юридичного обслуговування кооперативів (товариств, спілок) та аналіз Загального положення про юридичну службу свідчать, що штатний юрисконсульт кооперативу (товариства, спілки) і, відповідно, адвокат, юридичні фірми (контори, бюро) при здійсненні юридичного обслуговування на юрисконсульта (адвоката) покладаються такі обов´язки, як: організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності кооперативу (товариства, спілки) ; координація роботи і безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів кооперативу (товариства, спілки), що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність; перевірка на відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника кооперативу (товариства, спілки), та візування їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами. При цьому прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається. Юрисконсульт (адвокат) разом з іншими структурними підрозділами має складати висновки за проектами наказів та іншими актами, готувати і вносити у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування локальних нормативних актів та актів кооперативу (товариства, спілки), що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства.

Обов´язком юридичної служби є також здійснення контролю за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідання керівнику підприємства про це для вжиття заходів до їх зміни чи скасування; забезпечення обліку і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих кооперативом (товариством, спілкою), підтримання їх у контрольному стані, участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями, дача правової оцінки їх проектам.

Одним з найважливіших обов´язків юридичної служби була, є і залишається організація претензійної і ведення позовної роботи, представлення у встановленому законодавством порядку інтересів кооперативу (товариства, спілки) в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дача правової оцінки претензіям, що пред´явлені кооперативу (товариству, спілці), чи кооперативом (товариством, спілкою) у зв´язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів, а також контроль за додержанням структурними підрозділами встановленого в кооперативі (товаристві, спілці) порядку пред´явлення і розгляду претензій.

Юридична служба кооперативу (товариства, спілки) аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів), вносить керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності. Саме ця служба дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.

На юридичну службу покладається обов´язок сприяти додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; брати участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультування виборних органів трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень. Разом з відповідними підрозділами кооперативу юридична служба бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, у забезпеченні охорони праці на виробництві, наданні правової допомоги працівникам кооперативу (товариства, спілки), які потребують соціального захисту.

Юридична служба забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень. Саме ця служба бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.

Юридична служба кооперативу (товариства, спілки) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами арбітражного суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів. Юридична служба також організує і проводить роботу, пов´язану із підвищенням рівня правових знань працівників кооперативу (товариства, спілки), інформує про законодавство, роз´яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

Перелічені обов´язки покладаються на юридичну службу незалежно від форм здійснення правового обслуговування.