Кооперативне право

§ 5. Органи самоврядування об`єднань кооперативів (спілок)

1. Згідно зі ст. 26 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» кооперативи за рішенням загальних зборів можуть на добровільних засадах об´єднуватися в об´єднання для спільного здійснення будь-якої не забороненої законодавством діяльності за галузевою або територіальною ознакою. Такі об´єднання формують органи управління в порядку, визначеному установчими документами.

Поки що практики створення кооперативних об´єднань в системі сільськогосподарської кооперації нема, а тому доцільно зупинитись на питаннях кооперативного самоврядування в споживчій кооперації, де з цих питань набуто значного досвіду.

2. Законом «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р. визначена система споживчої кооперації України, яку становлять споживчі товариства, районні та обласні спілки споживчих товариств і Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка). Кожне з цих кооперативних утворень має свій статут, що визначає їхні повноваження, права та обов´язки і правомочності їхніх представницьких органів. Кожному з них притаманний суб´єктний склад: споживчому товаристві — його члени-пайовики; районній спілці — споживчі товариства, розташовані на території адміністративного району; обласній спілці — районні спілки споживчих товариств. Усі вони об´єднані загальним територіальним об´єднанням — Центральною спілкою споживчих товариств України — Укоопспілкою. Кожна з цих підсистем має свою статутну правоздатність, властиві їй органи управління, відповідні майнові фонди і дотримується їхнього правового режиму, є суб´єктом права колективно-кооперативної власності.

Загальні повноваження спілок споживчих товариств визначено Законом «Про споживчу кооперацію» (ст. 8). Згідно зі ст. 8 закону, виходячи з делегованих їм прав, вони можуть представляти і захищати інтереси споживчих товариств, їхніх членів та обслуговуваного населення у відповідних державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях. Отже, обсяг повноважень спілок всіх рівнів делегується їм споживчими товариствами. Таке делегування здійснюється шляхом закріплення повноважень у статуті відповідної спілки, який приймається конференцією, з´їздом, право голосу в яких належить делегатам, уповноваженим представникам споживчих товариств, обраними на демократичних засадах в установленому порядку. Вони також правомочні надавати споживчим товариствам практичну допомогу в здійсненні господарської діяльності, впровадженні в практику досягнень науково-технічного прогресу, передового досвіду, проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, вирішувати господарські спори між організаціями споживчої кооперації, вести власну господарську діяльність, спрямовану на створення необхідної виробничої та соціальної інфраструктури споживчої кооперації.

2. Вищим органом самоврядування в районній спілці споживчих товариств є конференція спілки споживчих товариств району, яка правомочна розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності райспоживспілки.

Вищим органом самоврядування в обласній спілці споживчих товариств (Автономної Республіки Крим) є з´їзд, який правомочний розглядати і вирішувати питання діяльності споживчої кооперації, віднесені до неї статутом.

Як зазначено в статуті кожної із спілок — районної, обласної і всеукраїнської (центральної), всі вони зберігають повну господарську самостійність, права юридичних осіб і керуються у своїй діяльності власним статутом. Будь-яке рішення, що стосується майнових прав підпорядкованого вищому органу самоврядування, може бути прийнято за його згодою.

Чергові з´їзди споживчої кооперації скликаються один раз на п´ять років. З´їзд правомочний вирішувати питання за наявності 2/3 делегатів.

3. Повноваження районної конференції та з´їздів — області та Укоопспілки — визначаються їхніми статутами. За своїм характером і змістом ці повноваження охоплюють у першу чергу організаційно-правові питання:

а) прийняття статуту районної, обласної спілок та Укоопспілки;

б) обрання членів і кандидатів у члени ради і членів ревізійної комісії;

г) затвердження Положення про ревізійну комісію;

д) розгляд питань громадської і господарської діяльності споживчої кооперації, про основні напрями її економічного і соціального розвитку на довгострокову перспективу, прийняття рішення з цих питань;

е) розгляд і затвердження звітів про діяльність ради, правління та ревізійної комісії;

ж) здійснення правомочностей власника права колективно-кооперативної власності та визначення форми управління, органам яких передаються окремі функції господарського управління колективним майном;

з) вирішення питань реорганізації та ліквідації спілки.

Представницькі органи споживчої спілки відносять до своєї

виключної компетенції такі найважливіші питання: про прийняття статуту районної, обласної спілок та Укоопспілки, обрання членів і кандидатів у члени ради і членів ревізійної комісії і вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію відповідної ланки споживчої кооперації.

3. У період між конференціями районної споживчої спілки, обласних з´їздів і з´їздами Укоопспілки функції вищого органу самоврядування виконує рада. Особовий склад ради комплектується шляхом обрання її членів і кандидатів відповідною конференцією і з´їздами. Рада не може вирішувати ті питання, що віднесені до виключної компетенції конференції і з´їздів.

Законом «Про споживчу кооперацію» до компетенції ради райспоживспілки, обласної спілки і Укоопспілки відноситься вирішення таких питань:

а) внесення змін і доповнень до статуту;

б) обрання зі свого складу правління, членів правління та при необхідності постійних комісій ради; визначення чисельного складу посадових осіб зазначених органів;

в) затвердження або скасування рішень правління райспоживспілки, облспоживспілки та правління Укоопспілки;

г) заслуховування звітів про діяльність правління, ревізійної та постійних комісій і оцінення їхньої роботи;

д) затвердження річних звітів правління, балансів та висновків щодо них ревізійної комісії, кошторису на утримання апарату управління та ревізійної комісії;

е) розподіл доходів, створення необхідних фондів і резервів і визначення порядку їх використання; затвердження посадових окладів та надбавки до них голові правління і голові ревізійної комісії;

є) прийняття рішень про скликання конференцій, з´їздів та встановлення норм представництва на них;

ж) поповнення складу ради і ревізійної комісії шляхом переведення кандидатів у члени ради і ревізійної комісії, вирішення питань про відповідальність виборних осіб за неналежне виконання своїх обов´язків, незаконні дії і порушення статуту аж до позбавлення їх повноважень; при необхідності — часткове добирання замість вибулих нових членів ради і ревізійної комісії;

з) розгляд скарг на дії правління і ревізійної комісії, вирішення розбіжностей, що виникають між ними, у необхідних випадках скасування їхніх неправомірних рішень.

Рада може розглядати і вирішувати інші питання діяльності спілки.

Збори ради правомочні при наявності 2/3 її складу. Рішення ради, які не пов´язані з виборами органів управління і контролю, приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів, якщо інше не було передбачено рішенням, що приймалося не менше як половиною членів ради, присутніх на зборах. Рішення, що суперечать статуту або чинному законодавству, може бути скасоване радою, з´їздом, а також судом.

5. Районна і обласна спілка та Укоопспілка мають свій виконавчо-розпорядчий орган — правління. Цей орган відповідальний перед Радою за стан справ у спілці, воно спрямовує поточну, організаційну, господарську і соціальну діяльність споживчої спілки, здійснює безпосереднє управління роботою підприємств (об´єднання) власного господарства.

Повноваження правління спілки окреслені її статутом. Ці повноваження в першу чергу полягають у забезпеченні дотримання принципів кооперативної демократії, статутних прав пайовиків, виконанні їхніх наказів, розгляді критичних зауважень, пропозицій, заяв і скарг членів і працівників споживчої кооперації, а також населення і вжитті з цих питань необхідних заходів.

У своїй діяльності правління спілок приділяє увагу укладенню і виконанню договорів і угод, забезпечує додержання договірної дисципліни і застосування договірних санкцій в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов´язань. Воно приймає рішення про віднесення підвідомчих господарюючих суб´єктів до підприємств, що користуються правом юридичної особи, затверджує їхні статути (положення), а також розглядає звіти про їхню діяльність. Правління спілки самостійно визначає структуру управління і штати, встановлює відповідно до чинного законодавства форму, систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників апарату споживспілки в межах кошторису на його утримання, що затверджується радою споживспілки. До компетенції правління належить вирішення питання самостійно або на договірних засадах встановлювати вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного призначення, сировину, сільськогосподарську продукцію і товари народного споживання, що виробляються і закуповуються споживспілкою, та на надані послуги, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачається державне регулювання цін і тарифів.

Повноваженням правління та голови правління споживчої спілки є також організаційно-правові питання, зокрема, вони правомочні обирати зі свого складу відкритим голосуванням або звільняти з посади заступника голови правління; правління організовує роботу по добору, розстановці і вихованню кадрів, по їхній підготовці і підвищенню кваліфікації, направляє працівників спілки, які є членами споживчої кооперації, в навчальні заклади, в тому числі на правах господарського стипендіата на договірних засадах. Особливого значення набуває його повноваження щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності споживчих утворень, підприємств, підпорядкованих спілці, здійснення інших функцій внутрішньокооперативного контролю. Правління зобов´язане в разі необхідності розглядати результати перевірок на своєму засіданні. Воно організовує виконання програм (планів) економічного і соціального розвитку, забезпечує ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зміцнює виробничо-господарську і трудову дисципліну та ін.