Кооперативне право

§ 3. Права та обов`язки членів кооперативу

І. Права та обов´язки членів кооперативу, споживчого товариства визначаються нормами кооперативного права. Ці норми становлять загальні обов´язкові правила поведінки як для кооперативу, так і для його членів. Норми кооперативного права містяться в державно-правових актах, що стосуються діяльності відповідного виду кооперації, та локальних правових актах, що приймаються органами управління кооперативів і їх об´єднань. Права та обов´язки членів споживчого товариства, наприклад, визначені ст. 6 (пп. 4—5) Закону про споживчу кооперацію і 13 і 14 Примірного статуту споживчого товариства, яким кореспондують за своїм змістом відповідні пункти статуту кожного споживчого товариства.

Зміст прав та обов´язків членів споживчого товариства перебуває у прямій залежності від статутної правоздатності споживчого товариства, тобто від видів і характеру їхньої діяльності, визначених законом про споживчу кооперацію і статутом. Спільність і взаємозв´язок суспільних організаційно-правових, соціально-економічних відносин відповідним чином зумовлює взаємозалежність і взаємодію прав та обов´язків членів споживчого товариства, зміст правовідносин між споживчим товариством та його членами. Зазначені взаємозв´язок і взаємодія проявляються в тому, що відповідному праву члена товариства в конкретних правовідносинах відповідає відповідний обов´язок товариства; відповідному праву товариства щодо конкретного виду його діяльності відповідає конкретний обов´язок його членів. Ця особливість взаємозв´язку і взаємодії права і обов´язку члена товариства охоплюється науково-практичним поняттям правомочностей суб´єктів кооперативних правовідносин.

2. Основні права члена споживчого товариства, якщо про це зазначено в п. 4 ст. 6 Закону про споживчу кооперацію, полягають в тому, що він має право: брати участь у діяльності споживчого товариства; обирати і бути обраним до його органів управління і контролю; вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб; переважного перед іншими громадянами права придбання товарів і одержання послуг у магазинах та інших підприємствах споживчої кооперації.

Основні обов´язки члена споживчого товариства закріплені в п. 5 ст. 6 цього ж закону. Вони полягають у додержанні кожним членом споживчого товариства його статуту, у виконанні своїх обов´язків перед споживчим товариством, пов´язаних з участю в його діяльності, та рішень загальних зборів, виборних органів самоврядування і контролю.

3. Головні права та обов´язки членів сільськогосподарського кооперативу встановлені ст. 11 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Основні права членів виробничих і обслуговуючих кооперативів збігаються з правами членів споживчих товариств. Відмінність полягає в тому, що у відповідності зі ст. З Закону для членів виробничих сільськогосподарських кооперативів є обов´язкова трудова участь в діяльності кооперативу.

Основними обов´язками членів кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень загальних зборів і правління кооперативу. Статутом кооперативу може бути передбачено додаткові права га обов´язки членів кооперативу.

Згідно зі ст. 12 закону у сільськогосподарських кооперативах всіх видів допускається асоційоване членство. Асоційовані члени мають право дорадчого голосу, а також на отримання частки доходу на свій пай. Члени кооперативу можуть переоформити членство в кооперативі на асоційоване членство в порядку, визначеному статутом. У разі ліквідації кооперативу вони мають першочергове право на одержання свого майнового внеску та відповідних часток доходу і повернення їх земельних ділянок у натурі на місцевості. Асоційовані члени зобов´язані визнавати статут кооперативу і зробити майновий внесок у створення та розвиток кооперативу в розмірах, визначених статутом кооперативу.

Наведені правові норми встановлені законами «Про сільськогосподарську кооперацію», і «Про споживчу кооперацію», як і правила щодо прав та обов´язків, передбачених пп. 13 і 14 Примірного статуту споживчого товариства, є нормами об´єктивного кооперативного права, тобто не є нормами прямої юридичною дії. Норми права про права та обов´язки члена кооперативу і споживчого товариства, які мають властивості прямої дії і породжують суб´єктивні права га юридичні обов´язки з питань членства і діяльності кооперативу і товариства, містяться виключно в статуті кожною конкретного кооперативу і товариства. Застосування лише цих локальних правових норм внаслідок вчинення відповідних юридичних фактів призводить до виникнення, зміни або припинення внутрішньокооперативних правовідносин.

Внутрішньокооперативними ці правовідносини є тому, що вони функціонують всередині конкретного кооперативу. Правомочності кожного члена кооперативу і правомочності органів самоврядування кооперативу реалізовуються лише в самому кооперативі, не виходять за його межі. Ці правомочності залежно від предмета суспільних відносин і виду правовідносин розмежовуються як організаційно-правові, трудові, соціальні та ін.

Зазначені організаційно-правові правомочності охоплюють собою права та обов´язки суб´єктів цих правовідносин щодо порядку вступу до членів кооперативу, додержання умов набуття права членства в кооперативі. Згідно з п. 11 Примірного статуту споживчого товариства, наприклад, кожен його член має право вийти із складу товариства на підставі письмової заяви, яка розглядається загальними зборами (зборами уповноважених) пайовиків або за їх дорученням іншим органом. Цим самим реалізується правомочність щодо припинення права членства у споживчому товаристві.

Правовідносини членства характеризуються правом члена кооперативу обирати і бути обраним до органів самоврядування кооперативу, виконувати рішення загальних зборів, виборних органів самоврядування і контролю. Виходячи із цієї правомочності, член кооперативу неодмінно повинен проявляти активність у громадському житті і діяльності колективу членів кооперативу, проявляти вимогливість до виконання своїх посадових обов´язків керівником, спеціалістами та іншими членами кооперативу. Особливої сумлінності належить вимагати від членів ревізійної комісії, працівників торгівлі, виробників і заготівельників сільськогосподарської продукції з метою задоволення економічних інтересів членів кооперативу, збільшення його доходів.

4. Серед внутрішньокооперативних відносин важлива роль належить майновим правомочностям членів кооперативу. До них належить обов´язок особи, яка виявила бажання стати членом кооперативу, внести вступний внесок і обов´язковий пай, що передбачено законами «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про споживчу кооперацію» і статутами кооперативів. Уразі припинення членства внаслідок виходу із складу кооперативу такої особи виникає право на одержання пайового внеску, і кооператив сплачує їй частину доходу залежно від результатів господарювання за рік.

Матеріальний інтерес члена кооперативу проявляється в правомочності одержувати частку доходу, що розподіляється за результатами господарської діяльності за рік між членами кооперативу відповідно до їхніх пайових внесків, а у виробничих кооперативах — і в залежності від трудової участі. Зазначена правомочність випливає із змісту ст. 9, п. 1 Закону «Про споживчу кооперацію» та п. І ст. 11 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», згідно з якими кожний член кооперативу має свою частку в його майні, яка визначається розмірами обов´язкового та інших внесків, а також нарахованих на них кооперативних виплат. Ця правомочність закріплюється також у статуті відповідного кооперативу.

Члени кооперативу мають право придбавати в перщочерговому порядку цінні папери, що випускаються кооперативом або об´єднанням.

Матеріальна заінтересованість члена кооперативу проявляється також у тому, що він може скористатись своїм переважним правом перед іншими громадянами на отримання кооперативних послуг, придбання товарів, використовувати можливості гарантованого збуту на договірних засадах товарної продукції особистого підсобного господарства та промислу через заготівельні і торговельні кооперативні підприємства кооперації. Член кооперативу має право користуватися послугами, пільгами, передбаченими для пайовиків, у тому числі у формі знижок цін на товари і послуги, що реалізуються, а також пільгами щодо придбання товарів у кредит у відповідності з порядком, встановленим загальними зборами.

5. Основний склад сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства головним чином становлять члени колективних і працівники державних сільськогосподарських підприємств. Проте особи, які не перебувають у трудових правовідносинах із зазначеними підприємствами, але вони є членами кооперативу згідно зі статутом кооперативу чи споживчого товариства, мають право бути прийнятими у перщочерговому порядку на роботу в кооператив відповідно до освіти, професійної підготовки та з урахуванням потреби в кадрах.

Трудові відносини між працівниками, в тому числі членами кооперативу, товариства і кооперативом, товариством регулюються нормами Кодексу законів про працю України, статутом кооперативу товариства і правилами внутрішнього розпорядку кооперативу, товариства. На підставі цих норм регулюються питання щодо виникнення і припинення трудових правовідносин, робочого часу та відпочинку, оплати праці. Оскільки ці трудівники мають справу з матеріальними цінностями, товарами як предметами торгівлі, продуктами харчування, що їх кооператив, товариство набувають в процесі господарської діяльності, трапляються випадки заподіяння майнової шкоди кооперативу, товариству їхніми працівниками. У зв´язку з цим виникає потреба у притягненні винних у цьому осіб до матеріальної відповідальності, що також настає згідно з нормами глави 9 названого Кодексу.

Члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства, як правило, перебувають у трудових правовідносинах з колективними і державними сільськогосподарськими та іншими підприємствами, займаються селянським (фермерським) господарством. Кожним із цих підприємств проводиться оплата праці своїх працівників. У разі, коли член кооперативу товариства працює в системі кооперації, зокрема в кооперативі, то останній проводить оплату його праці. Однак належить зазначити, що трудові правовідносини між ними регламентуються за допомогою трудового договору, хоч кооператив, товариство є громадсько-господарською організацією. Атому на трудові правовідносини щодо оплати праці члена кооперативу товариства повною мірою поширюються положення Закону «Про оплату праці України», який був прийнятий Верховною Радою України 24 березня 1995 р. Кожний член кооперативу, товариства, як і будь-який інший громадянин України, має право на пенсійне забезпечення і соціальне страхування.

6. Всі види кооперації України в цілому, кожний кооператив, товариство на місцях покликані брати активну участь у вирішенні соціальних проблем жителів сільських населених пунктів, переважну частину яких становлять члени кооперативів, товариств. До числа цих проблем входять питання будівництва і ремонт жилих будинків для селян, придбання будівельних матеріалів, участь у вирішенні культурно-освітніх проблем, підготовка спеціалістів для роботи в системі кооперації. Саме тому статути кооперативів, товариств містять в собі правомочність надавати членам кооперативу направлення в навчальні заклади, утому числі на правах господарського стипендіата на договірних засадах. Згідно з існуючою практикою і на підставі зазначеного договору кооператив або об´єднання кооперативів виплачує стипендіатові стипендії із своїх коштів, а особа, яка навчається і набула професію, зобов´язана повернутися і працювати в кооперативі, об´єднанні.

До комплексу соціальних правомочностей належить право членів кооперативу користуватися об´єктами соціально-культурного призначення, створюваними кооперативами, кооперативними об´єднаннями, а також при частковій участі їх з іншими організаціями і підприємствами (п. 13, пп. 1).

7. Наведені вище правомочності члена кооперативу, товариства поширюються на кожного громадянина, який входить до складу колективного члена кооперативу, зокрема селянського (фермерського) господарства, а також учнів загальноосвітніх шкіл, в яких створено учнівські кооперативи, товариства.