Кооперативне право

§ 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації

Споживчі товариства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які створюються для задоволення своїх економічних інтересів, та їх спілки (об´єднання) можуть створювати власні підприємства та організації, які самостійно здійснюють свою господарську діяльність в інтересах кооперативів, товариств-засновників та їх членів. Створені споживчими і обслуговуючими кооперативами та їх об´єднаннями підприємства та організації також отримують статус юридичної особи, у процесі господарювання виступають від свого імені і укладають господарські договори з іншими фізичними і юридичними особами, утому числі з товариством чи об´єднанням, які їх створили.

Через створене кооперативне підприємство члени споживчого товариства забезпечують реалізацію поставлених завдань щодо економічних взаємовідносин і діяльності.

В усіх випадках здійснення економічних інтересів членів, об’єднаних у товариство (кооператив), безпосередньо пов´язано із сервісними взаємовідносинами між членами і кооперативним підприємством. Здійснення цих інтересів у формі розподілу доходів чи кооперативних виплат має другорядне значення.

Менеджери (керівники і спеціалісти) кооперативного підприємства всі рішення повинні приймати з урахуванням цього основного завдання — здійснення економічних інтересів членів кооперативу, який створив кооперативне підприємство. У цьому розумінні ділова стратегія кооперативного підприємства повинна відрізнятися від підприємницької стратегії звичайного підприємства, який займається виробництвом на засадах підприємництва.

3. Економічна ефективність кооперативного підприємства вимірюється в таких випадках не сумою доходів, отриманих у кінці фінансового року, а ефективністю надання послуг з метою здійснення економічних інтересів членів кооперативу. У багатьох аспектах здійснення економічних інтересів членів можливе лише за рахунок доходів, які в противному випадку припали б на частку кооперативу чи кооперативного підприємства. З цієї причини не можна розглядати ефективність кооперативного підприємства чи кооперативу за даними балансового звіту .

Задовольнити економічні інтереси членів споживчого товариства може лише економічно міцне підприємство. Тому правління кооперативу і керівництво кооперативного підприємства покликані забезпечити відповідний баланс між економічною ефективністю підприємства, з однієї сторони, і ефективністю здійснення економічних інтересів членів кооперативу, з другої сторони. Правління кооперативу повинно забезпечити діяльність створеного ним підприємства таким чином, щоб усі нинішні і майбутні члени кооперативу через це підприємство могли максимально задовольняти свої економічні інтереси без шкоди для тривалої фінансової стабільності кооперативного підприємства та його конкурентоздатності. При цьому кооперативне підприємство у процесі господарської діяльності повинно забезпечувати також економічні інтереси працівників кооперативного підприємства, якими можуть бути як члени споживчого чи обслуговуючого кооперативу, так і нечлени.

Задоволення економічних інтересів працівників кооперативного підприємства, стимулювання їх до підвищення продуктивності праці здійснюється шляхом створення належних умов праці, застосування прогресивних систем і форм оплати праці і матеріального заохочення, передачі у випадках, передбачених статутом підприємства, членам трудового колективу частини прибутку, залучення працівників до управління підприємством в порядку і формах, встановлених колективним договором між власником підприємства і трудовим колективом (статті 15, 17, 18, 19 Закону України «Про підприємства в Україні).

4. Таким чином, кооперативне підприємство, що створене кооперативом, не належить до підприємницьких структур, якщо його господарська діяльність спрямована на задоволення економічних інтересів членів споживчого чи обслуговуючого кооперативу і працівників підприємства.

Кооперативне підприємство, що створене виробничим кооперативом, вважається підприємницькою структурою, якщо його господарська діяльність спрямована на отримання прибутку, більша частина якого використовується для розподілу між членами кооперативу і працівниками, а не для розвитку виробництва і розширення діяльності кооперативу і якщо послугами підприємства користуються переважно нечлени кооперативу.

5. Кооперативні підприємства, що не належать до підприємницьких структур, і ті, що належать до підприємницьких структур, з багатьох позицій не відрізняються від звичайних підприємств, що займаються підприємницькою діяльністю, з якими їм доводиться конкурувати, щоб вижити. Це дозволяє декому робити висновок, що кооперативне підприємство — просто одна з форм підприємницької діяльності.

Це обумовлюється, зокрема, тим, що кожний вид підприємства має ряд подібних рис. Підприємства усіх форм і видів діяльності виходять на ринки капіталу і праці, управлінських послуг і повинні забезпечувати рівну заробітну плату, проценти і порівнянну управлінську винагороду. Подібні у більшості випадків виробничі процеси і виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт, реалізація продукції (послуг, робіт, переробка, кредитна діяльність, ціноутворення, праця тощо). Підприємства всіх форм і видів господарювання ставлять своєю метою підвищення господарської ефективності та економічне функціонування. Вони однаково підпадають під вплив податків, інфляції, попиту на продукцію тощо.

6. Відмінності між підприємницькими і безприбутковими кооперативами полягають головним чином у стосунках між підприємством і власником — засновником підприємства, а також у принципах розподілу чистого доходу.

Основні риси безприбуткового кооперативного підприємства:

1. Задоволення в першу чергу потреб членів споживчого і обслуговуючого кооперативу, обмежені виплати на пай, більшу частину виплат отримує той член, який більшою мірою користується послугами підприємства;

2. Діяльність здійснюється у відповідності із статутом, затвердженим кооперативом, і у рамках загальних інтересів членів.

3. Контроль здійснюється членами кооперативу.

4. Джерелом фінансування господарської діяльності є переважно внески членів-клієнтів і доходи від господарської діяльності.

5. Оподатковуються тільки чисті доходи після їх розподілу між членами кооперативу.

Основними рисами підприємницького підприємства будуть:

1. Отримання прибутку для інвестора і задоволення потреб інвестора.

2. Діяльність здійснюється з метою отримання прибутків незалежно віл задоволення потреб споживачів.

3. Контроль здійснюється інвесторами, вклад яких переважає вклади інших учасників. Кількість голосів залежить від розміру частки у спільному (колективному) капіталі.

4. Джерелом фінансування господарської діяльності є внески інвесторів і прибутки від господарської діяльності.

5. Підлягають оподаткуванню багатьма податками, у тому числі подвійними.

Як бачимо, мета господарської діяльності і механізм досягнення поставлених завдань кооперативних безприбуткових підприємств досить відрізняється від підприємницьких підприємств, незважаючи на наявність багатьох спільних ознак.

Основними ж ознаками є те, що кооперативне підприємство здійснює свою діяльність з метою задоволення інтересів членів споживчого, обслуговуючого кооперативу, товариства — клієнтів і що переважна частина чистого доходу використовується на розвиток кооперативу і кооперативного підприємства.

7. Отже, отримання кооперативним підприємством чистого доходу ще не свідчить, що воно належить до підприємницьких структур. Якщо переважна сума доходів використовується для загальних потреб членів споживчого чи обслуговуючого кооперативу, то таке підприємство не належить до підприємницьких. Воно створюється для підтримання фінансового стану кооперативу. Якщо ж чистий доход від господарювання розподіляється переважно між членами кооперативу і працівниками, то таке підприємство належить до звичайних підприємницьких структур.

3. Кооперативні підприємства утворюються не тільки споживчими товариствами, обслуговуючими кооперативами, а й спілками споживчих товариств, об´єднаннями кооперативів.

Основна мета створення таких підприємств та, що й кооперативних підприємств, створених безпосередньо кооперативами. Засновником кооперативного підприємства є районна, обласна спілка споживчих товариств. Кримспоживспілка, Укоопспілка чи об´єднання кооперативів. Завдання кооперативних підприємств, створених спілками та об´єднаннями, полягає в забезпеченні економічних інтересів членів кооперативів — членів об´єднань.