Кооперативне право

§ 3. Права і обов`язки кооперативів та їх об`єднань як суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності

1. Правильне визначення суб´єкта зовнішньоекономічної діяльності має важливе практичне значення. Адже укладення зовнішньоекономічного договору з особою, що не є суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності, тягне за собою визнання його недійсним. Законодавство не дає поняття суб´єкта зовнішньоекономічної діяльності, а тільки наводить їх перелік (ст. З Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Всі суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності можна поділити на дві групи. До першої групи належать суб´єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи) України. Це ті, що мають постійне місцезнаходження (зареєстровані) або постійно проживають на території України. До іноземних належать суб´єкти господарської діяльності, що мають постійне місце перебування або постійно проживають за межами України. Українські фізичні особи повинні володіти загальноцивільною правоздатністю, а також мати право на здійснення підприємницької діяльності. Іноземні фізичні особи повинні бути суб´єктами господарської діяльності за законами держави, в якій вони постійно проживають або громадянами якої вони є. Спірним питанням є віднесення законом до суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності структурних одиниць (філій, відділень тощо) іноземних суб´єктів господарської діяльності, які мають постійне місцезнаходження на території України. Такі господарські структури не є юридичними особами і відповідно до законів України не володіють правосуб´єктністю. Вони самостійно не можуть бути стороною у правовідносинах, нести юридичну відповідальність.

Повноправними суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності є кооперативи та їх об´єднання.

2. Права і обов´язки кооперативів, їх об´єднань при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності визначаються всією сукупністю правових норм, що регулюють зовнішньоекономічні відносини і закріплені в загальних та спеціальних законодавчих актах про зовнішньоекономічну діяльність. Права і обов´язки кооперативів, їх об´єднань як суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлені в окремих законах, що регулюють господарську діяльність в Україні. Права і обов´язки кооперативів, їх об´єднань можуть також визначатися їхніми зовнішньоекономічними угодами та правом іншої країни при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за межами України. В даному розділі характеризуються основні права та обов´язки, встановлені загальними законодавчими актами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність кооперативів, їх об’єднань.

З відродженням діяльності кооперативів Законом СРСР від 26 травня 1988 р. «Про кооперацію в СРСР» їм було надано право безпосередньо вступати в зовнішньоекономічні зв´язки. Раніше відносини вітчизняних та іноземних суб´єктів господарської діяльності здійснювалися через спеціальні зовнішньоекономічні організації союзного підпорядкування. Закон від 27 березня 1991 р. «Про підприємства в Україні» (ст. 25) закріпив право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність для всіх суб´єктів господарської діяльності, якими є також кооперативи . Законом України від 10 квітня 1992 р. «Про споживчу кооперацію» споживчим товариствам, їх спілкам надано право самостійно встановлювати міжнародні економічні зв´язки, створювати спільні підприємства, здійснювати інші види зовнішньоекономічної діяльності2. їм було надано право відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи (філії). Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» відніс до правових принципів зовнішньоекономічної діяльності: рівність перед законом всіх суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності та заборону обмеження прав і дискримінації суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; рівний захист інтересів суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами. Статтею 5 цього Закону деталізовані права господарюючих суб´єктів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Кооперативи, їх об´єднання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності мають: додержуватись вимог чинних законів України, а при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за межами України — законів відповідних держав; провадити бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також статистичну звітність відповідно до вимог Закону «Про підприємства в Україні»; у передбачених законодавством випадках надавати відповідну інформацію органам розслідування і суду, державним органам статистики, податкової служби, Національного банку України та ін. Передбачений ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» обов´язок суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності пройти державну реєстрацію як учасників такої діяльності скасований Декретом Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. «Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)». Зазначені загальні для усієї сфери зовнішньоекономічної діяльності обов´язки при здійсненні певного виду зовнішньоекономічних операцій доповнюються окремими законодавчими актами про експортно-імпортні, валютні операції, митні процедури і контроль та ін.

3. Загальні засади та види відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (статті 32-37). До кооперативів, їх об´єднань за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та зобов´язань, які випливають з договорів (контрактів), можуть застосовуватися такі види відповідальності: цивільно-правова (майнова); спеціальна (адміністративна), кримінальна. Цивільно-правова відповідальність настає за неналежне виконання договірних зобов´язань перед іншими суб´єктами господарської діяльності або перед державою і застосовується у формі матеріального відшкодування збитків, моральної шкоди, а також майнових санкцій. Спеціальна відповідальність настає за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність у передбачених ним випадках і застосовується у матеріальній формі (накладення штрафу) та спеціальних санкціях (застосування антидемпінгових процедур, обмеження або індивідуальні режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності). Так, за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність до кооперативів, їх об´єднань може застосовуватися спеціальний режим ліцензування щодо проведення експортно-імпортних операцій або тимчасово зупинятися їх зовнішньоекономічна діяльність. Порядок застосування зазначених спеціальних санкцій затверджений наказом МЗЕЗторгу України від 05.06.95 р. № 103 із змінами та доповненнями, внесеними наказом МЗЕЗторгу України від 23.07.96 р. № 410.

Спеціальна (адміністративна) відповідальність також передбачена ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» за порушення порядку розрахунків, несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції; за невиконання вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами України. Санкції за дані порушення у вигляді штрафів застосовуються Нацбанком України і підпорядкованими йому установами.

Посадові особи кооперативів, їх об´єднань при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності несуть кримінальну відповідальність, встановлену Кримінальним кодексом України за порушення правил про валютні операції (ст. 80); приховування валютної виручки (ст. 80і); порушення митних правил (статті 208, 208і); контрабанду (статті 70, 209); незаконний вивіз за межі України товарів (сировини) (ст. 228і); незаконний ввіз на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 2287).

З метою захисту державних інтересів перелічені санкції можуть бути змінені, доповнені.