Кооперативне право

§ 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об`єднань та створених ними підприємств і організацій

1. Фінансова діяльність кооперативних організацій і підприємств здійснюється під загальним керівництвом органів кооперативного самоврядування відповідних ланок. Повноваження цих органів та їх розмежування зафіксовані в Законах України «Про споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», в інших державних нормативно-правових актах, статутах кооперативних організацій, інших внутрішньосистемних документах нормативного характеру, затверджених органами кооперативного самоврядування.

Так, згідно з названими Законами загальні збори членів кооперативу визначають розміри вступного та обов´язкового пайових внесків, затверджують річні звіти і баланси кооперативу, кошториси на утримання управлінського персоналу та ревізійної комісії, розподіляють прибуток, створюють необхідні фонди і резерви та визначають порядок їхнього використання. Аналогічні функції виконують ради кооперативних об´єднань.

2. Поточну фінансову діяльність здійснюють правління кооперативів і об´єднань та їхні фінансові служби. Так, правління кооперативу (спілки кооперативів): забезпечує ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; відкриває на свій вибір у будь-якій установі банку розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні, розпоряджається коштами, що є на цих рахунках; одержує в установах банків, в підприємствах і організаціях позички з повною відповідальністю за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни; користується кредитами банків України, зарубіжних банків, комерційним кредитом в іноземній валюті та погашає їх за рахунок валютних коштів, одержаних від реалізації продукції, що імпортується, або інших власних коштів; зараховує валютну виручку на валютний балансовий рахунок і самостійно її використовує та ін.

Особливістю фінансових операцій кооперативів є те, що більшість з них здійснюється самостійно кожним господарюючим суб´єктом, що діє на правах юридичної особи. Об´єднання кооперативів, до складу яких входять господарюючі суб´єкти, на договірних засадах можуть здійснювати деякі фінансові операції, пов´язані з необхідністю створення централізованих фондів за нормативами, затвердженими радами відповідних об´єднань: фінансування капітальних вкладень, підготовки кадрів, резервного, страхового, розвитку науки і техніки.

3. Фінансово-правові відносини між правліннями кооперативів та їх спілок (об´єднань), що виникають у процесі функціонування спільних підприємств цих суб´єктів господарювання, регулюються відповідними положеннями, установчими договорами про створення цих підприємств та їхніми статутами. Засновники такого спільного підприємства визначають загальну суму статутного фонду та частки (вклади) кожного засновника у ньому; розмір резервного (страхового) фонду підприємства і порядок його формування; порядок формування і витрачання інших фондів; джерела формування майна спільного підприємства; порядок розподілу прибутку підприємства та ін.

Таким чином, фінансова діяльність кооперативів, спілок та створених ними підприємств базується на певних організаційно-правових засадах, визначених юридичними нормами органів державного управління та підзаконними правовими актами органів громадського самоврядування кооперативів.