Кооперативне право

§ 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об`єднаннями

1. Господарську діяльність в кооперації здійснюють, як правило, безпосередньо кооперативи (товариства) та їх спілки. Для цього у складі кооперативів (товариств) і спілок створюються спеціальні структурні підрозділи без надання їм права юридичної особи. В організаційно-правовій структурі кооперативу простежується його подвійна природа як соціальної та економічної одиниці: добровільного об´єднання людей і підприємств.

Кооператив як об´єднання пайовиків і юридична особа здійснює функції підприємства, тобто займається господарською діяльністю, що визначається його кооперативною метою — забезпеченням економічних інтересів своїх членів. Господарська діяльність таких кооперативів-підприємств регулюється статутами, а для окремих видів, — ще й законами. Так, господарська діяльність сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств та їх об´єднань і спілок регулюється законами України «Про сільськогосподарську кооперацію» і «Про споживчу кооперацію» та їх статутами.

2. В окремих випадках обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виробництва та послуг, кількість членів кооперативу га інші об´єктивні і суб´єктивні фактори дозволяють кооперативу створити самостійне відокремлене від товариства за предметом діяльності підприємство, організацію, установу. Окремі підприємства, організації та установи створюються також на рівні районних, обласних (республіканської для Автономної Республіки Крим) та Центральної спілок. Таке право кооперативів і спілок як власників майна передбачено законодавством України.

Згідно із п. З ст. 5 Закону України «Про власність» власник засобів виробництва та іншого майна (а саме таким є кооператив чи спілка) має право створити в установленому законом порядку підприємство, організацію, установу, що є юридичною особою. Закон України «Про споживчу кооперацію» (п. 2 ст. 11) передбачає, що споживчі товариства та їх спілки, виходячи із статутних норм, мають право створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здійснення своїх статутних завдань будь-які підприємства, установи, організації, комерційні банки, фінансово-розрахункові центри, страхові товариства, біржі та інші об´єкти, діяльність яких не суперечить законам України. Для виконання статутних завдань сільськогосподарські кооперативи та їх об´єднання у відповідності із ст. 27 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» також можуть створювати підприємства різних видів. Такі підприємства функціонують відповідно до їх статутів, затверджених кооперативами (об´єднаннями)-засновниками.

Таким чином, господарська діяльність в кооперації здійснюється:

а) кооперативами (товариствами) безпосередньо;

б) кооперативами-підприємствами;

в) об´єднаннями та спілками, у яких для виконання господарських функцій створюються відповідні внутрішні підрозділи без права юридичної особи;

г) підприємствами та організаціями, що мають статус юридичної особи, заснованими кооперативами чи їх об´єднаннями, спілками як власниками майна;

д) спільними підприємствам (кооперативами кооперативів), створеними групою кооперативів чи їх об´єднань спілок (одного чи різних рівнів);

є) шляхом добровільної участі кооперативів у господарській діяльності, підприємств, в т.ч. спільних, господарських товариств, асоціацій, об´єднань, які не входять до відповідної системи кооперації.

3. Господарська діяльність кооперативу безпосередньо проявляється в тому, що він сам без створення додаткових юридичних осіб здійснює цілі, передбачені його статутом.

У деяких кооперативах окремі види діяльності переважають за своїми обсягами інші, становлять його господарську основу. До таких, наприклад, належать сільськогосподарські виробничі кооперативи, основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції. У таких кооперативах нема потреби виділяти основне виробництво. Такий кооператив виконує функції підприємства. Його можна визначати як кооператив-підприємство, тобто кооператив — за формою організації, а підприємство — за функціями діяльності.

Дещо інше правове становище самостійних підприємств з правами юридичної особи, які створені кооперативами чи їх об´єднаннями (спілками), що є власниками майна.

4. Правове становище підприємств, створених кооперативами чи їх об´єднаннями (спілками) відрізняється від правового становища підприємств-кооперативів. Діяльність останніх регулюється законами про кооперацію, зокрема кооперативів-підприємств споживчої кооперації — законами України «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про споживчу кооперацію», тоді як перші — Законом України «Про підприємства в Україні».

Відмінність вбачається як у порядку їх створення і ліквідації, так і в організаційно-майнових, господарських відносинах, в управлінні господарської діяльності і розподілі доходів.

5. Першою відмінністю є порядок заснування підприємства. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу. Ст. 9 нього Закону передбачено, що статут підприємства затверджується власником (власниками) майна.

Кооператив-підприємство утворюється його членами-пайовиками, загальні збори якого затверджують статут кооперативу, встановлюють основні напрями всіх видів його діяльності, в т.ч. виробничої. Якщо кооператив чи об´єднання, (спілка) утворюють самостійне і окреме підприємство для здійснення певних виробничих чи інших господарських функцій, то його статут затверджується уповноваженим органом кооперативу чи об´єднання (спілки) кооперативів. Таким уповноваженим органом кооперативу можуть бути його загальні збори або ж правління кооперативу, а на рівні об´єднання (спілки) — з´їзд, конференція чи рада об´єднання в залежності від того, як це питання вирішено в статуті кооперативу чи об´єднання (спілки).

6. В установчих документах заснованого кооперативом (об´єднанням) підприємства вирішуються також питання організаційних і майнових відносин. Оскільки кооператив чи об´єднання (спілка) наділяють підприємство відповідними коштами, в тому числі майном (у вартісному вираженні), то між кооперативом (спілкою) і підприємством виникають зобов´язальні майнові відносини. Самостійність будь-якого підприємства забезпечується законом.

Відповідно до ст. 10 Закону «Про підприємства в Україні» підприємство самостійно володіє, користується і розпоряджається наявним у нього майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту підприємства.

У разі ліквідації підприємства майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, передається кооперативу чи об´єднанню (спілці) як власнику і використовується за вказівкою власника.

7. Характерним для правового становища є порядок управління підприємством, яке здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Кооператив як власник здійснює свої права по управлінню кооперативом-підприємством безпосередньо органами управління кооперативу (загальними зборами, правлінням, головою). Свої права по управлінню заснованим відокремленим підприємством кооператив здійснює через створені ним органи підприємства. Таким органом, як правило, виступає директор (дирекція) підприємства.

Права та обов´язки кооперативу (об´єднання) у відносинах з органами управління заснованого ним підприємства визначаються законами про підприємства і кооперацію, статутами підприємства, а також законами про працю щодо найманих керівників та інших працівників управлінського органу.

Виходячи із характеру діяльності й обсягу робіт, підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати.

Найняття (призначення, обрання) керівника підприємства є правом кооперативу (об´єднання) як власника майна і реалізується шляхом прийняття рішення зборами пайовиків, правління кооперативу, радою чи правлінням об´єднання (спілки). В ст. 27, п. 2 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» передбачено, що для оперативного управління підприємством наймається виконавчий директор на умовах, визначених ст. 17 цього Закону і статутом кооперативу (об´єднання). Кооператив як власник може делегувати повноваження щодо управління раді підприємства чи іншому органові, який передбачений статутом підприємства і представляє інтереси власника та трудового колективу. При найнятті кооперативом (об´єднанням, спілкою) або уповноваженим ним органом керівника підприємства з ним укладається трудовий договір у формі контракту, в якому визначаються права, строки найняття, обов´язки і відповідальність керівника підприємства перед кооперативом (спілкою) як власником, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

8. Правове становище підприємства визначається значною мірою участю його трудового колективу в управлінні. Трудовий колектив підприємства з правом найняття робочої сили: розглядає і затверджує проект колективного договору; вирішує згідно зі статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу; визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг; бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

Повноваження трудового колективу підприємства, де використовується наймана праця, реалізується, якщо інше не передбачено статутом, загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2—3 роки не менш як 2/3 голосів. Для членів виборного органу передбачені відповідні гарантії. Вони не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

Повноваження трудового колективу визначаються колективним договором, який укладається на всіх підприємствах, де використовується наймана праця. Колективний договір укладається між кооперативом (об´єднанням) як власником, або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, або уповноваженим ним органом і не може суперечити чинному законодавству України. Ним регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні доходів (прибутку) підприємства, якщо останнє передбачено статутом підприємства.

Виходячи з цілей, для яких засновано підприємство, воно відповідно до статуту самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, фонд оплати праці, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, здійснює передбачене статутом забезпечення економічних та інших інтересів кооперативу — засновника.

Відносини підприємства з кооперативом (об´єднанням) — засновником здійснюються в порядку і на умовах, передбачених статутом, а з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності — на основі договорів.

Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва. Воно реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, у розрахунках іі зарубіжними партнерами засновує контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

В межах, передбачених статутом, підприємство на договірних засадах реалізує свою продукцію, надає послуги кооперативу (об’єднанню) та його членам. Решта продукції (послуг) реалізується підприємством самостійно як в Україні, так і за рубежем, якщо це не забороняється законодавством України. При цьому в статуті підприємства зазначається, що його продукція (роботи, послуги) в першу чергу надаються кооперативу-засновнику та його членам.