Кооперативне право

§ 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування

1. В умовах переходу від планово-адміністративно-командної економіки до соціально-орієнтованої ринкової, запровадження ринкових економічних чинників в діяльність всіх резидентів України, в тому числі й кожного окремо взятого кооперативу (товариства, спілки тощо) принципової значущості набуває юридичне обслуговування цих кооперативного типу юридичних осіб приватного права. Важливість такого обслуговування зростає у зв´язку з визнанням державою :

(i) виробничих і сільськогосподарських виробничих кооперативів , колективних сільськогосподарських підприємств суб´єктами підприємницької діяльності;

(ii) споживчих товариств і спілок, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів суб´єктами вільного непідприємницького господарського функціонування ;

(iii) житлово-будівельних (житлових), гаражно-будівельних (гаражних), садових кооперативів кооперативами власників;

(iv) всіх кооперативів (товариств, спілок) платниками податків, суб´єктами права користування і/чи права колективної власності земельними ділянками;

(v) суб´єктами, чия зовнішньогосподарська, в т.ч. й зовнішньоекономічна діяльність будується на підставі договорів (контрактів), які є єдиною правовою формою регулювання цих відносин.

2. Сучасне юридичне обслуговування цих суб´єктів de-facto як юридичних осіб приватного права усіх легальних організаційно-правових форм є, з одного боку, важливим елементом організацій-но-управлінської діяльності органів управління цими кооперативами (товариствами, спілками), а з другого, — формою подання юридичної допомоги кооперативу (товариству, спілці) фахівцем, який володіє спеціальними знаннями. Характер і зміст юридичного обслуговування випливає з їх статутної правоздатності як юридичних осіб — суб´єктів цивільного, господарського, фінансового, аграрного та інших галузей права України, а також спеціальної правоздатності осіб (фізичних та юридичних), які надають такі юридичні послуги. Таке обслуговування, по-перше, полягає у здійсненні певної правової роботи і, по-друге, здійснюється в різних організаційно-правових формах.

3. Головними напрямами, які визначають характер і зміст юридичного обслуговування, є: (і) правильне застосування і додержання чинних правових норм у процесі їх статутної виробничо-господарської, фінансової і підприємницької чи непідприємницької діяльності; забезпечення правовими засобами схоронності власності кооперативу (товариства, спілки); (іі) відстоювання інтересів останнього як при укладенні, так і при виконанні договорів (контрактів) з постачальними, заготівельними, переробними, сервісними й іншими підприємствами, захист інтересів кооперативу (товариства, спілки) у разі порушення цих договорів тощо; (ііі) забезпечення правовими засобами реалізації і збереження прав їхніх членів; (iv) запобігання порушенням законодавства при трудових відносинах з найманими працівниками з боку кооперативу (товариства, спілки).

Конкретний зміст та види правової роботи, залежно від організаційної форми юридичного обслуговування, визначаються чинним законодавством, посадовими інструкціями про функції осіб, які здійснюють обслуговування, чи умовами договору (контракту) з юридичною або фізичною особою на виконання роботи по правовому обслуговуванню кооперативу (товариства, спілки).

4. Визначальна функція юридичного обслуговування кооперативу (товариства, спілки) полягає в організаційно-управлінському забезпеченні ефективного застосування правових норм в процесі повсякденної його (суб´єкта) діяльності. Юридичне обслуговування послуговує також забезпеченню виробничо-господарської самостійності кожного кооперативу (товариства, спілки), юридично грамотного і економічно обґрунтованого оформлення та виконання ним своїх договірних зобов´язань, забезпечення виконання договору кожним з його контрагентів, застосування майнових санкцій в разі невиконання або неналежного виконання зобов´язань кожної із сторін за договором.

Юридичне обслуговування покликане забезпечити правовий захист майнових, виробничо-господарських, фінансових, земельних та інших прав й інтересів кожного кооперативу (товариства, спілки) через систему правоохоронних органів і, в першу чергу, в арбітражному, а також в міжнародному арбітражному суді чи загальному суді. Юридична служба зобов´язана найактивнішим чином сприяти схоронності майна й здійснювати правовий захист майнових інтересів кооперативу (товариства, спілки). Такими ж важливими є функції юридичної служби щодо правового забезпечення майнових, управлінських, трудових, членських, соціальних, культурно-побутових правомочностей членів кооперативу (товариства, спілки), інших підприємств кооперативного типу, а також найманих працівників. Уданому разі йдеться про правову охорону здоров´я працюючих, додержання засад матеріальної зацікавленості в результатах як їх трудової діяльності, так і діяльності кооперативу (товариства, спілки) в цілому, а також про реалізацію прав суб´єктів права кооперативної та корпоративної власності на майновий пай чи його частку у статутному фонді юридичної особи приватного права.