Муніципальне право України

§ 2. Система навчальної дисципліни муніципального права

Муніципальне право як навчальна дисципліна має свою систему, під якою розуміється логічна послідовність вивчення питань, які складають її зміст. Курс "Муніципальне право України" передбачає -вивчення як загальних положень муніципального права, так і його окремих інститутів, положень Конституції щодо місцевого самоврядування, профільного законодавства в сфері місцевого самоврядування та інших джерел муніципального права; отримання студентами знань про поняття, предмет, методи і джерела муніципального права як галузі права, науки та навчальної дисципліни, історичні та теоретичні основи місцевого самоврядування, поняття, правову природу та конституційно-правові принципи місцевого самоврядування, муніципальні права особистості, форми безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні; систему місцевого самоврядування в Україні, основні його функції та механізм їх реалізації, гарантії та відповідальність в системі місцевого самоврядування тощо.

Запропонований у даному підручнику курс "Муніципальне право України" має проблемний характер. У ньому знаходить своє відображення не тільки вивчення нормативно-правового матеріалу, який регулює правове становище та компетенцію місцевого самоврядування в усіх сферах громадського та державного життя, але й конкретні причини об´єктивного, а іноді й суб´єктивного характеру, які призвели до того, що законодавчі установки про місцеве самоврядування, незважаючи на вагомість, актуальність та значущість питань місцевого значення, не набули на загальнодержавному рівні свого змістовного сенсу.

Серед загальних положень муніципального права досить значне місце посідають положення про поняття і предмет муніципального права як галузі права, його місце в правовій системі України, вивчення муніципального права як галузі публічного права, його завдань, функцій та системи.

Значна увага приділяється вивченню джерел муніципального права як галузі права. Зокрема, аналізується Конституція України як основне джерело муніципального права, а також профільне законодавство про місцеве самоврядування. В той же час, при вивченні муніципального права відповідна навчальна дисципліна звертається до зарубіжного досвіду. Україна входить до Ради Європи, в межах якої діє Європейська хартія про місцеве самоврядування, що відображає європейський досвід правового регулювання місцевого самоврядування. Ретельне вивчення кращого зарубіжного досвіду має важливе значення для становлення та розвитку муніципального права у нашій країні, правова система якої донедавна не знала цієї галузі права. Тому принципове значення в оволодінні знаннями в сфері місцевого самоврядування займає вивчення міжнародно-правових стандартів. В курсі муніципального права розглядається правова природа міжнародних стандартів локальної демократії, зокрема аналізуються Загальна декларація прав людини 1948 року та її вплив на становлення сучасних концепцій місцевого самоврядування, вивчається Всесвітня декларація місцевого самоврядування 1985 року, Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року, Європейська хартія про регіональне самоврядування 1999 року (проект) тощо. В умовах становлення та розвитку в Україні системи місцевого самоврядування муніципальне право розглядає тенденції прийняття Україною міжпародію-правових стандартів місцевого самоврядування і локальної демократії.

Вагоме місце у вивченні курсу мз´ніципального права приділяється локальним джерелам місцевого самоврядування. На особливу увагу тут заслуговує усвідомлення ролі серед інших джерел муніципального права статуту територіальної громади як основного акту локальної саморегуляції.

В курсі муніципального права центральне місце посідає вивчення системи муніципального права як галузі права — муніципально-правових інститутів та муніципально-правових норм. Муніципальне право як навчальна дисципліна дозволяє зрозуміти зміст муніципально-правових відносин, розглянути їх загальну суб´єктно-об´єктну характеристику, проаналізувати механізм правового регулювання муніципальних відносин, а також основні методи правового регулювання відносин, які виникають у процесі здійснення місцевого самоврядування та реалізації муніципальних-прав особистості.

Предмет навчальної дисципліни муніципального права складають не тільки норми муніципального права та врегульовані ними суспільні відносини, існуючі в даний час, а й практика правового регулювання організації та діяльності місцевої влади на попередніх етапах розвитку української державності. Так, враховуючи, що місцеве самоврядування є явищем багатогранним, яке пройшло значний шлях в історії людства, значна увага при викладанні курсу муніципального права має приділятися розгляду еволюції інститутів самоврядування в Україні, зокрема вивченню основних періодів зародження і становлення вітчизняних форм територіального самоврядування, як-от: розвитку станового самоврядування, періоду Магдебурзького права та козацької демократії, самоврядуванню у Гетьманській Україні кінця XVIII ст., розвитку місцевого самоврядування в Україні як складової частини Російської імперії та інших держав, осмисленню політико-правових засад організації та функціонування місцевої влади за радянських часів.

Курсом муніципального права передбачається також вивчення місця і ролі муніципального права в системі знань про місцеве самоврядування. Зокрема, вивчаються наукові методи, джерела і завдання науки муніципального права.

Враховуючи, що муніципальне право має своїм першоджерелом конституційне право, ядро цієї навчальної дисципліни складає вчення про конституційно-правові основи місцевого самоврядування, зокрема розкриття поняття місцевого самоврядування, аналіз його теоретичного та юридичного визначення, політико-правової природи, ролі і значення, атрибутів і критеріїв тощо. Значна увага має приділятися вивченню місцевого самоврядування як права населення на самостійне вирішення питань місцевого значення, складової системи конституційного ладу, самостійного виду публічної влади та інституту громадянського суспільства.

Усвідомлення феномена місцевого самоврядування неможливе без вивчення конституційно-правових принципів місцевого самоврядування як фундаментального вихідного начала інституціоналізації даного явища в правовій системі України. Тому в курсі муніципального права традиційно вивчаються поняття і система основних принципів місцевого самоврядування.

Виходячи з того, що місцеве самоврядування, виступаючи в якості специфічної ланки конституційного механізму, яка не є повністю незалежною від держави, в курсі муніципального права можуть вивчатися питання щодо взаємовідносин суб´єктів місцевого самоврядування з органами державної влади, теоретичні та практичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування і державної влади та їх взаємозв´язку і взаємодії, повноваження органів державної влади в сфері місцевого самоврядування. Вагоме місце посідають форми та методи контролю за місцевим самоврядуванням, тому що саме у цьому виявляється основна точка зіткнення держави та самоврядування, демонструється ступінь довіри та свободи, що надається державою територіальним громадам та їх представницьким органам. В теоретичному аспекті має бути продемонстровано, що в умовах демократичної, правової та соціальної держави правовий режим не дозволяє органам муніципальної влади, з одного боку, ставати над населенням в контексті реалізації своїх суто корпоративних, кар´єристських прагнень, а з другого — нехтувати установками центральної влади з питань рамок дозволеної поведінки, при виході за які неодмінно запускаються механізми відповідальності місцевих органів як перед населенням-, так і перед державою.

Окремо вивчаються гарантії місцевого самоврядування в Україні, зокрема поняття, правове регулювання і види гарантій місцевого самоврядування та їх реалізація, розглядаються судові та інші правові форми захисту місцевого самоврядування.

Цілісна картина формується лише при вивченні системи місцевого самоврядування. Особливе системоутворююче місце її складає територіальна громада як первинний суб´єкт місцевого самоврядування. Тому в курсі муніципального права значне місце посідають питання вивчення поняття, ознак, видів територіальних громад, з´ясування місця особистості — члена територіальної громади в системі місцевого самоврядування, аналізу системи її муніципальних прав та свобод, розкриття функцій і повноважень територіальних громад як первинних суб´єктів місцевого самоврядування та основних форм їх діяльності, зокрема місцевих референдумів, виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, загальних зборів громадян за місцем проживання та інших форм участі населення в здійсненні місцевого самоврядування в Україні.

Таким чином, муніципальне право як навчальна дисципліна виявляє та вивчає історико-теоретичні засади місцевої демократії, загальні закономірності муніципально-правового регулювання суспільних відносин, пов´язаних з визнанням, становленням, розвитком, організацією та функціонуванням муніципальної влади, а також реалізацією та захистом муніципальних прав особистості, узагальнює практику застосування норм муніципального права, практику діяльності територіальних громад та муніципальних органів і на цій основі розробляє науково обґрунтовані рекомендації з метою підвищення ефективності діяльності місцевого самоврядування та муніципально-правового регулювання.