Муніципальне право України

§ 1. Правові передумови генези муніципального процесу

При дослідженні природи процесуального права та визначенні його місця в загальній структурі національного права протягом тривалого часу вважалося, що його практичне призначення вичерпується регламентацією суспільних відносин, які виникають в процесі примусового здійснення прав і обов´язків, встановлених нормами матеріального права. Науковим "фонтаном" в розвитку теорії юридичного процесу (а значить, і еволюції муніципального процесу — як його похідної) були численні праці радянських учених, в яких обґрунтовується теза про універсальність юридичного процесу (процесуальної форми), його відповідність галузям матеріального права або правовим формам діяльності суб´єктів. У сучасній юридичній загальнотеоретичній і галузевій літературі застосовуєть.

ся широкий підхід до обґрунтування тези про те, що процесуальні норми в сфері позитивної діяльності суб´єктів (у тому числі органів місцевого самоврядування) мають не менш важливе значення, ніж в юрисдикційній сфері.

Якщо традиційно процесуальні норми та їх місце у механізмі правового регулювання розглядалися у нерозривному зв´язку з цивільно-процесуальним, кримінально-процесуальним, адміністративно-процесуальним правом, то сьогодні ми спостерігаємо тенденцію зростання ролі процесуальних норм у таких галузях, як: конституційне, податкове, господарське, трудове, земельне, нотаріальне право. І цей процес є абсолютно об´єктивним.

Муніципальний процес є наслідком регламентації та подальшого розвитку форм місцевого самоврядування, які концептуально визначені на міжнародному рівні Європейською хартією місцевого самоврядування і на національному — Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відповідно до статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, "місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення". Ці положення стали нормативно-правовою основою для подальшого конституювання процедур місцевого самоврядування, які обумовлені процесуальними формами його здійснення — установчою, нормотворчою, контрольною, регламентною, статутною.

Установлення, закріплення та застосування процесуальної форми, яка найбільш повно відповідає тим чи іншим нормам матеріального права, сприяє удосконаленню правових норм, механізму правового регулювання в цілому та галузевого зокрема. А тим самим забезпечує більш ефективне функціонування механізму забезпечення основних прав, свобод та обов´язків людини і громадянина, встановлених матеріальним правом.

Процесуалізація муніципального права має виняткове значення для розвитку локальної демократії в Україні та впровадження її принципів, що орієнтовані на багатосторонній розвиток соціуму. Саме процесуальні норми мають забезпечувати доступність і реальність муніципальної влади та комплексу муніципальних прав і свобод людини, які фактично передбачені на національному на міжнародному рівнях з метою забезпечення та гарантування місцевого самоврядування.

Серед основних правових (технологічних) передумов формування, становлення та розвитку муніципального процесу в Україні слід виділити наступні. По-перше, в процесі правового регулювання матеріальні та процесуальні норми муніципального права перебувають у нерозривному зв´язку, тому що регулятивний вплив полягає не тільки в установленні певного правила поведінки, режиму поведінки суб´єктів місцевого самоврядування, а й нормативио-правовій регламентації порядку його реалізації. Це випливає з того, що матеріальні правові норми не можуть самостійно забезпечувати в цілому упорядкування муніципальио-правових відносин. Кінцевий результат правового регулювання має бути досягнутий лише за наявності процесуального порядку реалізації матеріально-правових приписів. Звідси урегульованість і "порядок" муніципально-правових відносин, їх ефективність досягається в процесі взаємодії матеріальних і процесуальних норм муніципального права.

По-друге, однією із передумов конституювання муніципального процесу є потреба в регламентації усіх видів правозастосовної діяльності уповноважених суб´єктів місцевого самоврядування (в широкому та вузькому значеннях). У вузькому — мається на увазі правове регулювання судових процедур органів місцевого самоврядування (наприклад, проведення розслідування з актуальних питань, які цікавлять членів територіальної громади або з власної ініціативи), у широкому — під правозастосовною діяльністю розуміється діяльність не тільки уповноважених органів місцевого самоврядування або сільських, селищних, міських голів, а й інших суб´єктів, наприклад, територіальної громади, органів самоорганізації населення.

По-третє, необхідність удосконалення правового регулювання процедур діяльності органів місцевого самоврядування з метою дотримання демократичних принципів і міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування при прийнятті рішень останніми.

По-четверте, потреба удосконалення механізму забезпечення режиму законності та дотримання прав і свобод людини та громадянина органами місцевого самоврядування в процесі взаємодії з суб´єктами місцевого самоврядування. Механізм соціальної дії процесуальних норм є одним із факторів, які сприяють формуванню поваги до територіальної громади в цілому та її членів зокрема з боку органів місцевого самоврядування. Крім того, це сприяє самоідентифікації територіальної громади та її членів.

По-п´яте, потреба в подальшій нормативно-правовій регламентації усіх процедур муніципального управління з огляду на стрімкий розвиток суспільних відносин. Йдеться про удосконалення механізму організаційно-правового та нормативно-правового впливу на об´єкт муніципального управління та удосконалення, у зв´язку з цим — відповідної муніципально-правової процесуальної форми, правового забезпечення муніципальних процедур, які складають муніципальний процес в Україні.

Наприклад, якісно нові муніципально-процесуальні правовідносини виникають у зв´язку з реалізацією політичних, економічних, соціальних муніципальних прав і свобод людини та громадянина. Це зумовлено багатьма чинниками, зокрема підвищенням рівня муніципальної активності територіальної громади та її членів, новими можливостями, передбаченими законодавством про комунальну власність і механізмом управління нею, легалізацією муніципального житлового фонду тощо.