Муніципальне право України

§ 4. Місце муніципального права серед дисциплін юридичного профілю

Муніципальне права як навчальна дисципліна є складовою частиною системи української юридичної освіти. її предмет — муніципальна діяльність територіальних громад охоплює, по суті, всі сфери місцевого життя, а тому має комплексний характер. Ця навчальна дисципліна вивчає та розкриває взаємодію норм муніципального права з нормами інших галузей права.

Місце навчальної дисципліни муніципального права в системі юридичних дисциплін обумовлено насамперед особливостями муніципального права як галузі права. її співвідношення та взаємозв´язок з правовими дисциплінами визначається співвідношенням муніципального права з іншими галузями українського права.

Муніципальне право — нове міждисциплінарне поле в системі юридичних наук. Його увага зосереджена на особливостях діяльності людини в рамках територіальних громад, формах та методах реалізації і захисту муніципальних прав особистості.

Центральна галузева юридична навчальна дисципліна — конституційне право — вивчає основоположні начала організації і діяльності місцевого самоврядування, тому наука конституційного права використовує багато категорій та понять (місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, компетенція місцевого самоврядування, територіальні громади, загальні принципи організації місцевого самоврядування тощо), які входять до наукового апарату муніципального права як навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна муніципального права тісно пов´язана з іншими дисциплінами як публічно-правового (адміністративне, фінансове право), так і приватноправового (цивільне, земельне, господарське право) циклу. Зокрема, з адміністративним правом навчальну дисципліну муніципального права єднає розгляд управлінських процесів: предметом адміністративного права є державне управління, предметом муніципального — самоуправління. Ці різні за своєю природою вектори управлінської діяльності є складовими елементами єдиної системи соціального управління, оптимальне функціонування якої є суттєвою ознакою цивілізованого суспільства. Тому вивчення цих правових дисциплін, як правило, проводиться паралельно. Інші галузеві навчальні дисципліни (цивільне, фінансове, господарське право) в межах своїх предметів дають знання з питань, пов´язаних з діяльністю територіальних громад та муніципальних органів в різних сферах місцевого життя.

Муніципальне право — прикладна навчальна дисципліна, вона повинна орієнтуватися на практику формування системи місцевого самоврядування України, враховувати зарубіжний досвід муніципального будівництва. Разом з тим "заземлення" проблем муніципального права до рівня практичних потреб організації місцевого самоврядування в конкретному регіоні та населеному пункті має здійснюватися на суто науковій основі, з використанням глибоких наукових розробок з відповідної проблематики. Все це має важливе значення у навчальному процесі, в орієнтації студентів на отримання теоретичних знань, з одного боку, та ознайомленням їх з організацією практичної діяльності територіальних громад і органів місцевого самоврядування — з іншого. В цьому запорука успішного використання різноманітного матеріалу з курсу муніципального права для підготовки спеціалістів з вищою юридичною освітою.

Вирішенню цих проблем повинна сприяти чітка, науково обґрунтована система навчального курсу муніципального права.

Безумовно, навчальна дисципліна муніципального права в силу специфіки свого предмета лише складається. В стадії формування знаходиться вітчизняна теорія та методологія самоврядування, му-ніципальнознавчий категоріально-понятійний апарат. Як і будь-яка нова правова дисципліна, навчальна дисципліна муніципального права поки що зпозичує свої теоретичні положення з інших правових дисциплін, зокрема конституційного права. Однак поступово вона набуває власного, відмінного від інших правових наук змісту та стає самостійною навчальною дисципліною.