Муніципальне право України

§ 4. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя

Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства міські голови міст Києва та Севастополя володіють особливим правовим статусом, який визначається Конституцією України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року, Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року, Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року, Законом "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року та законами, що безпосередньо регулюють спеціальний правовий статус про ці міста. У цьому контексті слід зазначити, що нині в Україні прийнято лише один профільний закон — Закон "Про столицю України — місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року.

Важливу роль в інституціоналізації наукової та прагматичної моделі системи функцій міського голови відіграє класифікація основних напрямів і видів муніципальної діяльності за адміністративно-територіальними ознаками. За цими критеріями можна виділити функції сільського, селищного, міського голови малого, середнього, великого міста та функції міських голів Києва та Севастополя.

Аналіз цієї групи функцій свідчить про те, що за своєю природою вони не відрізняються та спрямовані на один об´єкт — питання місцевого значення. Основними ознаками, за якими ці територіальні функції розрізняються, є їхній зміст і детерміновані цим змістом організаційні та організаційно-правові форми, в яких здійснюються ці функції. На думку Ю. Бальція, таке розмежування функцій має продуктивну основу, оскільки ґрунтується саме на муніципальному характеру діяльності міського голови, її напрямах і видах.

Особливе місце правового статусу міських голів Києва та Севастополя, пояснюється тим, що ці міста, відповідно до ч. З ст. 133 Конституції України, мають спеціальний статус, обумовлений специфічними завданнями і функціями, які держава на них покладає. Спеціальний статус, міста Києва обумовлений функціями, які покладаються на нього як на столицю України, а Севастополя — функціями, які він має у зв´язку з розміщенням на його території інфраструктури ВМС України та Чорноморського Флоту Росії, що безпосередньо впливає на єпецифіку здійснення місцевого самоврядування.

Таким чином, класифікація функцій міського голови відповідно до характеру правового статусу адміністративно-територіальних одиниць обумовлена, перш за все, характером основних напрямів і видів його локальної діяльності, безпосередньо пов´язаної з вирішенням питань місцевого значення.

Особливістю специфіки правового статусу голів уцих міст є й те, що вони мають додаткові повноваження, пов´язані з локальною нормотворчістю та активною роллю в процесі розробки соціально-економічних та культурних програм, які торкаються цих міст.

Так, наприклад, у зв´язку з тим, що держава гарантує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом надання йому певних додаткових правових, організаційних та фінансових можливостей, у тому числі за рахунок державного бюджету, Київський міський голова наділений додатковими повноваженнями, які знаходять своє закріплення у ст. 17 Закону України "Про столицю України — місто-герой Київ". Він бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва, у вирішенні питань щодо проведення в місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру; у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України — Києва, а також здійснює інші додаткові повноваження відповідно до цього Закону. У той же час Київський міський голова має подвійну природу, яка полягає в тому, що він паралельно (одночасно) виконує функції голови державної виконавчої влади у місті Києві. Відповідно до цього його також наділено повноваженнями, які прямо закріплені у ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року.

У проекті Закону України "Про місто-герой Севастополь" від 3 квітня 2008 року, розробленому народними депутатами України І. Вернидубовим, В. Колеснічєнком, В. Литвином, П. Симоненком, визначається правовий статус голови міста Севастополя відповідно до спеціального статусу міста, а саме у зв´язку з його географічним розташуванням та особливостями історичного, соціально-економічного і культурного розвитку; особливостями адміністративно-територіального устрою як міста-регіону, до складу якого входять три міста, селище міського типу і 29 сіл; наявністю на території міста великої кількості унікальних пам´яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають загальнонаціональне значення; розташуванням у ньому командування та основної частини Військово-Морських Сил України; виконанням загальнодержавних функцій з використання акваторії Чорного моря в державних інтересах; тимчасовим розташуванням на території міста військових частин і підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Відповідно до цього проекту Закону місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Севастопольську міську, районні в місті ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та їх виконавчими органами, а також органами самоорганізації населення відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації і звільняється з цієї посади Президентом України. Як голова Севастопольської міської державної адміністрації, Севастопольський міський голова керується Законом України "Про місцеві державні адміністрації" і з питань здійснення виконавчої влади є підзвітним та підконтрольним Президенту та Кабінету Міністрів України. У разі ухвалення Севастопольською міською радою шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів міської ради від загального її складу рішення про недовіру голові ради міською радою призначаються позачергові вибори.

Повноваження Севастопольського міського голови визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

Севастопольський міський голова має такі додаткові повноваження, а саМе: бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються міста Севастополя; бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті об´єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення за рішеннями органів державної влади України; бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міста Севастополя; вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції стосовно передачі до сфери управління Севастопольської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Севастополя чи районів у місті Севастополі (у разі їх створення) підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об´єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Севастополя, якщо вони мають значення для забезпечення виконання містом визначених Законом функцій; узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя; одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових частин і підрозділів на території міста, незалежно від їх приналежності і підпорядкованості в частині, що стосується життєзабезпечення та впливає на виконання містом Севастополем загальнодержавних функцій; одержує в порядку, встановленому законом, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, розташованих на території міста, незалежно від їх приналежності і підпорядкування, з питань економічного, екологічного і соціального навантаження їх діяльності на інфраструктуру міста; звертається до суду щодо визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради; звітує перед міською радою про свого діяльність не рідше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою термін.

Органи і посадові особи органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій у місті Севастополі несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, установленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року та іншими законами України.

Повноваження Севастопольського міського голови за наявності підстав, передбачених проектом Закону України "Про місто-герой Севастополь" від 3 квітня 2008 року чи ст.. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Це питання вноситься на розгляд міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.

Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад у межах своїх повноважень видають розпорядження. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їхніх повноважень, обов´язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об´єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя.

Таким чином, прийняття Закону України "Про місто-герой Севастополь" сприятиме подальшому розвитку демократичної державності в Україні.