Муніципальне право України

§ 4. Функції муніципального процесу

Соціальне призначення муніципального процесу зосереджене в його функціях. Останні віддзеркалюють сутність муніципального процесу, який функціонує в багатьох вимірах і відповідно до цього має абсолютно різні спектри зовнішнього впливу на реальну дійсність.

Муніципальний процес існує в таких його основних конфігураціях, як соціальний (у широкому розумінні) інститут і як правовий регулятор. Ці зовнішні його властивості втілені в соціологічній та нормативістській концепціях праворозуміння. В аспекті соціологічної концепції муніципального процесу як правового явища йому притаманний ряд загальносоціальних функцій права, зокрема гуманістична, організаторсько-управлінська, інформаційна (комунікативна), оціночно-орієнтаційна, ідеологічно-виховна, гносеологічна (пізнавальна) функції.

З позиції нормативістської концепції основним призначенням муніципального процесу є нормативно-правова регламентація механізмів реалізації муніципальної влади в аспекті забезпечення інтересів територіальної громади.

Проблематика нормативно-правової регламентації муніципальної влади є одним із ключових питань муніципальної доктрини в Україні. Зокрема, вченими М. Баймуратовим та В. Григор´євим у монографії "Муніципальна влада в Україні: актуальні проблеми становлення і розвитку в Україні" підкреслюється об´єктивна необхідність нормативно-правової регламентації суб´єктно-об´єктного складу муніципальної влади, орієнтованої на забезпечення інтересів територіальних громад на локальному рівні.

Муніципальний процес є одним із інструментів подібної нормативно-правової регламентації, оскільки має всі необхідні складові, що формалізуються у видах муніципального процесу.

У зв´язку з цим функції муніципального процесу мають дуалістичну природу і неоднозначне розуміння; розкривають призначення муніципального процесу в двох аспектах: 1) як діяльності суб´єктів місцевого самоврядування з реалізації власної компетенції; 2) як процесуальної форми такої діяльності.

У другому аспекті призначення муніципального процесу опосередковується функціями муніципального процесуального права. Ці функції є основними напрямами або видами нормативно-правового впливу на муніципально-правові відносини, які пов´язані з процедурами реалізації муніципальної правосуб´єктності.

Муніципальному процесуальному праву притаманні традиційні спеціально-юридичні функції права, наприклад, регулятивна (регулятивно-статична та регулятивно-динамічна), правоохоронна, правозахисна функції. А також специфічні, які притаманні будь-яким процесуальним галузям права, наприклад, визначення порядку реалізації матеріальних норм муніципального права, тобто правореа-лізаційна функція. Вона сприяє підвищенню ефективності правової системи внаслідок підключення до правового механізму процесуальних форм, що забезпечують процес застосування матеріального муніципального права.

В аспекті правоохоронної та правозахисної функцій муніципального процесуального права важливе значення має гарантування муніципальних прав і свобод особи. Закріплення процесуальних гарантій є одним із факторів дотримання режиму законності та муніципально-процесуальної форми як органами місцевого самоврядування, так і іншими суб´єктами влади при здійсненні своєї діяльності.

Слід акцентувати увагу на існуванні таких функцій, як регламентація правозастосовної та нормотворчої діяльності суб´єктів місцевого самоврядування.