Муніципальне право України

§ 1. Поняття, предмет і завдання навчальної дисципліни муніципального права

Муніципальне право як навчальна дисципліна є системою знань, одержаних наукою муніципального права та вироблених практикою становлення, організації, функціонування місцевого самоврядування, яка викладається у відповідних юридичних закладах освіти. Як навчальна дисципліна муніципальне право є сукупністю знань із галузі науки муніципального права, які за допомогою різних методичних прийомів доводяться до тих, хто навчається. Основний адресат цих знань — студентська аудиторія. Якщо наука муніципального права охоплює всю сукупність муніципально-правових знань, то навчальна дисципліна містить лише ту частину, яка є необхідною для підготовки спеціалістів в галузі муніципального права та муніципального менеджменту. При цьому, природно, наукоємні, наукознавчі питання, методологічні проблеми науки муніципального права в навчальній дисципліні представлені, як правило, доволі стисло.

Сьогодні навчальна дисципліна муніципального права виділилася в особливий напрям вітчизняного право- та державознавства та є складовою частиною української юридичної освіти. Як навчальна дисципліна муніципальне право має більш вузький зміст, аніж наука, оскільки вивчається в рамках програм, тематичних та учбових планів навчального курсу, який до того ж визначається тим чи іншим навчальним закладом самостійно. Водночас, новий предмет в системі
юридичної освіти не підміняє інші навчальні дисципліни, а впливає та стимулює розвиток різних сфер вітчизняного правознавства та сприяє досягненню якісно нового рівня юридичної освіти в країні.

Ця навчальна дисципліна хоча й вивчається у багатьох юридичних навчальних закладах України, але ще не знайшла свого всебічного визнання. Так, у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого та Київському університеті права НАН України досі викладається курс "Державне будівництво та самоврядування в Україні", на юридичному факультеті Київського національного університету культури і мистецтв — курс "Організація управління та місцевого самовря-дування в Україні", тоді як в Академії муніципального управління, Одеській національній юридичній академії, на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету ім. 1.1. Мечнікова, в Університеті економіки і права "КРОК" вже багато років викладається дисципліна "Муніципальне право України", причому у переважній більшості цих закладів вже давно відмовилися від викладання таких явно архаїчних курсів, як "Державне будівництво та самоврядування в Україні". Також курс муніципального права викладається у більшості профільних вузів Російської Федерації.

Процес становлення навчальної дисципліни "Муніципальне право України" є вкрай суперечливим, що, безумовно, не йде на користь цьому курсу. Ситуація ускладнюється й тим, що не існує єдиної орієнтовної навчальної програми, за деяким винятком, про які йшлося раніше, немає вітчизняних підручників та якісних навчальних посібників, у яких би комплексно висвітлювалися питання муніципального права.

Ця проблема зумовлена, насамперед, різними підходами до змісту навчальної дисципліни, різними позиціями з питання значення інститутів муніципального права для будівництва демократичної, правової та соціальної держави. Також не завжди береться до уваги, що дана дисципліна базується на конституційному положенні про те, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Безумовно, тут має вплив той факт, що в навчальних програмах зі спеціальності "Правознавство" присутні стереотипи минулого.

Однак конституційна динаміка сьогодення зумовлює нові підходи до вивчення процесів, пов´язаних із визнанням, становленням, розвитком, організацією та функціонуванням муніципальної влади, а також реалізацією та захистом муніципальних прав особистості. Вважаємо, що не слід розширювати предмет дисципліни за рахунок включення таких питань, як організація роботи Верховної Ради України, її комітетів, Президента та його адміністрації, діяльність Кабінету Міністрів, вивчення питань державного устрою тощо, як це практикується в рамках курсу "Державне будівництво та місцеве самоврядування". Такий підхід до трактування системи даного навчального курсу, який формується за аналогією з навчальною дисципліною "Радянське державне будівництво", що мало своїм предметом не лише всю систему рад як органів державної влади, а й вивчення інших питань, зокрема системи правоохоронних органів, з науково-методологічної точки зору навряд чи можна назвати продуктивним. Місцеве самоврядування являє собою особливий вид публічної влади, який не належить до державної влади. На наш погляд, предметом муніципального права як навчальної дисципліни повиннГбути, насамперед, суспільні відносини, які виникають у процесі реалізації та захисту муніципальних прав особистості, а також організації та функціонування муніципальної влади, проблеми правового регулювання місцевого самоврядування та практики реалізації профільного законодавства.

Щодо категоріального апарату запропонованого курсу, то хоча правова наука постійно оперує категоріями "комунальний", "місцеве самоврядування", "місцеве будівництво", "локальна (місцева) демократія" тощо, найбільш адекватно відображає суть відносин, які виникають в процесі здійснення місцевого самоврядування та реалізації делегованих йому державою повноважень термін "муніципальний". Аргументацію ж деяких учених, які заперечують використання терміну "муніципальне право" як "мало зрозумілого для пересічних громадян словосполучення", на наш погляд, навряд чи можна назвати переконливою.

У зв´язку з цим вважаємо, що і навчальна дисципліна, яка вивчає процеси визнання, становлення, розвитку та організації місцевого самоврядування в Україні має називатися "Муніципальне право України".

Безумовно, місцеве самоврядування є предметом вивчення не тільки муніципального права. Воно вивчається теорією держави та права, історією держави і права України та зарубіжних країн, конституційним, адміністративним, фінансовим, господарським правом тощо. Однак кожна з цих юридичних дисциплін має свій аспект вивчення місцевого самоврядування. Для усіх цих навчальних дисциплін місцеве самоврядування не є об´єктом вивчення, вони вивчають його стосовно до свого предмета. Тому у зв´язку з новизною інституту місцевого самоврядування в Україні навчальний курс "Муніципальне право Україні" набуває особливого значення в системі професійної підготовки студентів-юристів.

Завдання муніципального права як навчальної дисципліни полягають у наданні допомоги майбутнім юристам у розумінні місцевого самоврядування як природного права місцевих жителів на самостійне вирішення питань локального значення, особливого виду публічної влади та специфічного інституту конституційного ладу України, у сприянні вихованню поваги до найважливіших муніципально-правових інститутів, зокрема територіальних громад як первинних суб´єктів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, місцевих виборів, комунальної служби тощо, а також створенні передумов для формування муніципальної культури майбутніх фахівців-правників.

„Завданням навчальної дисципліни муніципального права є вивчення умов та засобів, які забезпечують самостійність територіальних громад, їх органів та посадових осіб у вирішенні питань місцевого значення, а також відповідальності в системі місцевого самоврядування.

Студенти повинні набути навичок використовувати здобутки науки муніципального права при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі національного законодавства та практики, а також у міжнародно-правових стандартах, які регламентують відносини щодо організації та діяльності суб´єктів локальної демократії; інтерпретувати чинне внутрішнє та національне законодавство інших держав, а також міжнародно-правові акти з питань організації та функціонування місцевого самоврядування; правильно його застосовувати у практичній діяльності та співвідносити між собою. Муніципальне право прагне вирішити проблеми підвищення ефективності діяльності, прогнозування розвитку місцевого самоврядування в міру подальшого розширення демократичних процесів у нашому суспільстві, розробити концепцію розвитку правової політики, освіти і культури в сфері місцевого самоврядування, сприяння інтеграції наук про місцеве самоврядування.

Ознайомлення з національними особливостями муніципального права інших країн сприяє розумінню специфіки його розвитку, виховує повагу до права кожного народу, набуттю знань про муніципальний устрій цих держав. Для осіб, які подорожують або працюють за кордоном, вивчення даної дисципліни має практичне значення: будь-яка культурна людина, тим більше юрист, повинна розуміти устрій тієї держави, в яку приїжджає. Тому при вивченні муніципального права певна увага приділяється ознайомленню студентів із зарубіжним досвідом становлення, розвитку і функціонування інститутів локальної демократії.

Таким чином, оволодіння даною навчальною дисципліною, безумовно, необхідне для набуття широкого професійного світогляду, без якого немає повноцінного фахівця і взагалі інтелігента. Від професійної ерудиції, професійних навичок, від якості отриманих знань та уміння їх постійно удосконалювати напряму залежать життєві успіхи.