Муніципальне право України

§ 5. Муніципально-правові відносини

Наслідком дії муніципально-правових норм, їх впливу на суспільні відносини є муніципально-правові відносини, які виникають в результаті реалізації відповідних правових норм. В найбільш загальному вигляді муніципально-правові відносини можна визначити як врегульовані нормами муніципального права і гарантовані державою суспільні відносини в галузі місцевого самоврядування, учасники яких є носіями юридичних прав і обов´язків.

їх змістом є організація і здійснення місцевої публічної влади в межах прав і обов´язків суб´єктів цих відносин в передбачених Конституцією, законами та іншими нормативно-правовими актами формах.

Муніципально-правові відносини мають переважно спільні риси з іншими правовідносинами і насамперед з конституційно-правовими, адміністративно-правовими, фінаисово-правовими, оскільки муніципальне право є комплексною галуззю публічного та інститутом конституційного права.

Разом з тим, муніципально-правові відносини мають ряд особливостей, зокрема щодо територіальної сфери цих відносин, щодо їх суб´єктів і об´єктів, більшість з яких не характерне для інших правовідносин, а також щодо прав і обов´язків суб´єктів цих відносин та їх форм.

Зокрема, муніципально-правові відносини є відносинами влади (публічної політичної влади), як і відносини щодо організації та діяльності органів державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), але суб´єкти цих відносин, насамперед територіальні громади (сіл, селищ, міст), мають природні права, визнані державою, на відміну від органів державної влади, які мають повноваження, надані їм народом і державою. Муніципально-правові відносини мають локальний (місцевий) характер. Відповідно права і обов´язки суб´єктів цих відносин обмежуються, як правило, відповідними адміністративно-територіальними одиницями.

Муніципально-правові відносини як відносини з приводу організації та здійснення публічної влади, тобто як владні, мають переважно імперативний характер. Але муніципальне право як комплекс галузь права регулює й значне коло відносин, які грунтуються на
рівності сторін, суб´єктів цих відносин, зокрема, цивільних, сімейних, трудових та інших. Відповідні правовідносини складають органічну частину муніципально-правових відносин.

Основними елементами муніципально-правових відносин, як і інших правовідносин, є насамперед суб´єкти, об´єкти, суб´єктивні права і обов´язки суб´єктів цих відносин.

Суб´єктами муніципально-правових відносин є учасниками цих відносин, які мають відповідні суб´єктивні права і виконують відповідні юридичні обов´язки в межах і порядку, передбачених муніципально-правовими нормами.

Основними суб´єктами муніципально-правових відносин є: український народ, Українська держава; органи державної влади; політичні партії і громадські організації, їх об´єднання та осередки; громадяни України; територіальні громади, жителі відповідних адміністративно-територіальних одиниць; представницькі органи місцевого самоврядування (місцеві ради), виконавчі органи місцевих рад; сільські, селищні, міські голови, органи самоорганізації населення, депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації; асоціації та інші об´єднання органів місцевого самоврядування; юридичні особи.

Основними об´єктами муніципально-правових відносин є: влада народу; державна влада; права, свободи й обов´язки людини та громадянина; влада територіальних громад; питання місцевого значення; функції (напрями і види діяльності) суб´єктів місцевого самоврядування; об´єкти комунальної власності; місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, місцеві позики; природні блага, природні об´єкти, природні ресурси, об´єкти природно-заповідного фонду, земля; духовні блага (освіта, наука, культура, інформація, пам´ятки історії, культури, архітектури, містобудування); соціальні блага (об´єкти житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв´язку, охорони здоров´я, фізкультури і спорту тощо); програми економічного та соціально-культурного розвитку сіл, селищ, міст та цільові програми з інших питань самоврядування; плани підприємств і організацій; адміністративно-територіальний устрій тощо.

Складовою частиною об´єктів муніципально-правових відносин є статус, компетенція, повноваження, суб´єктивні права і юридичні обов´язки суб´єктів муніципально-правових відносин, їх гарантії і відповідальність. Зокрема, чинною Конституцією і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначається статус територіальних громад, місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, сільського, селищного, міського голови, органів самоорганізації населення.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", слід розрізняти, зокрема, повноваження сільських, селищних і міських рад (загальну і виконавчу компетенцію); повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад — власні (самоврядні) і делеговані; повноваження сільського, селищного і міського голови; повноваження районних і обласних рад. Серед повноважень обласних і районних рад розрізняють повноваження, які вони здійснюють безпосередньо на своїх пленарних засіданнях, і повноваження, які вони делегують місцевим державним адміністраціям.

За змістом повноважень, зокрема, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Закон про місцеве самоврядування в Україні розрізняє повноваження у сфері соціально-економічного розвитку, і планування та обліку; у галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв´язку; у галузі будівництва; у сфері освіти, охорони здоров´я, культури, фізкультури і спорту; у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; у сфері соціального захисту населення; у галузі зовнішньоекономічної діяльності, в галузі оборонної роботи, щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою; щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України.

Муніципально-правові відносини є багатогранними за своїм змістом і формами, умовами функціонування та розвитку, іншими ознаками.

Відповідно їх можна класифікувати за інститутами і нормами муніципального права, за суб´єктами і об´єктами муніципально-правових відносин, повноваженнями (правами і обов´язками), простором і часом, організаційними і правовими формами тощо.

Пріоритетними видом муніципально-правових відносин є від безпосереднього народовладдя, основними формами яких є референдуми, вибори, ініціативи тощо.

Мупіципально-правові відносини можуть поділятися також за споїм змістом на матеріальні і процесуальні, за формою — на організаційні і правові, за часом — на короткотермінові і довготермінові, за простором — на місцеві і регіональні, за правовою природою — на правомірні і протиправні правовідносини.

Підставами для виникнення, зміни та припинення муніципально-пранових відносин, як і інших правовідносин, є юридичні факти, які поділяються на дії та події.

Оскільки муніципально-правові відносини є насамперед публічни-м п, владними відносинами, які ґрунтуються на природному праві жителів сіл, селищ, міст самостійно вирішувати питання місцевого значення, то основними юридичними фактами, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення муніципально-правових відносин, є дії, зокрема прийняття актів суб´єктами системи місцевого самоврядування.