Муніципальне право України

§ 1. Поняття гарантій місцевого самоврядування

Становлення і розвиток місцевого самоврядування, ефективність здійснення ного завдань та функцій, формування дієздатних територіальних громад, підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої демократії у житті суспільства, залежать від того, наскільки повно забезпечені та захищені права місцевого самоврядування. Одним із основних елементів механізму забезпечення прав місцевого самоврядування є система його гарантій.

В юридичній літературі питання щодо визначення гарантій місцевого самоврядування в цілому, а також прав та свобод його окремих суб´єктів, передовсім територіальних громад, є дискусійним та, незважаючи на наявність певних наукових праць, мало дослідженим. Це обумовлено тим, що, по-перше, і в загальній теорії права питання про поняття гарантій не можна вважати вирішеним остаточно, оскільки ця категорія знаходиться в динаміці, піддається впливу різних суспільних чинників. По-друге, дослідження елементів гарантій місцевого самоврядування без урахування специфіки об´єкта досліджу занЬго феномена, тобто місцевого самоврядування як самостійного виду публічної влади, можуть призвести до неправильного уявлення про нього, тому проблема вивчення гарантій не може бути адекватно зрозумілою поза аналізом різних форм їх взаємодії з відповідними сферами суспільного життя (політичної, економічної, соціальної, духовної тощо).

Що ж являють собою гарантії місцевого самоврядування? Слово "гарантія" (франц. §атп(іс — забезпечити) означає запоруку, забезпечення. Таким чином, гарантія — це насамперед явище, яке забезпечує досягнення певного результату. Саме забезпечення будь-якого процесу є основною цільовою ознакою поняття гарантій, яка дозволяє відрізнити дане правове явище від інших, таких як суб´єктивне право, юридичний обов´язок, юридична відповідальність, виділити його в самостійну категорію, тому що, якщо правове явище не забезпечує досягнення мети, закладеної в самому явищі, воно не може вважатися гарантією. Причому як самостійне явище, безвідносно до певного об´єкта, гарантія існувати не може, тому що процес забезпечення завжди передбачає наявність об´єкта. Мета гарантій місцевого самоврядування — безперешкодне й ефективне вирішення питань місцевого значення, причому як органами і посадовими особами місцевого самоврядування, так і, передусім, територіальною громадою безпосередньо.

Реалізація закладеної в гарантіях мети передбачає наявність дій, без яких неможливе досягнення позитивного результату.

Гарантії місцевого самоврядування визначаються також поведінкою та діяльністю відповідних суб´єктів. Тому при визначенні гарантій місцевого самоврядування слід виходити з того, що вони предметом мають своїм діяльність відповідних суб´єктів. Так, до суб´єктів, що забезпечують реалізацію повноважень місцевого самоврядування, належать перераховані в Конституції та Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" органи, підприємства, установи, організації, їх пЬсадові особи, а також людина і громадянин. їхня діяльність і є процесуальною ознакою поняття гарантій місцевого самоврядування.

Водночас визначення гарантій лише з процесуальної точки зору збіднює зміст їхнього поняття. Адже діяльність сама по собі не може гарантувати здійснення функцій місцевого самоврядування. Необхідною передумовою є норми права, в яких закріплені основні гарантії місцевого самоврядування, що встановлюють обов´язок відповідних суб´єктів щодо місцевого самоврядування.

Ці гарантії лише обумовлюють процес використання різних правових засобів для забезпечення безперешкодного та ефективного вирішення питань місцевого значення. Крім норм права, до цих засобів належать акти застосування права (рішення, розпорядження, накази, постанови), в яких персоніфікуються активні дії суб´єктів, зобов´язаних сприяти місцевому самоврядуванню у здійсненні його функцій.

При визначенні гарантій місцевого самоврядування слід враховувати також істотну роль таких своєрідних засобів забезпечення його діяльності, як місцеві звичаї та традиції. Можливість появи нових правил муніципальної діяльності у вигляді звичаїв і традицій поряд з нормами права завжди повинна матися на увазі як одна із особливостей розвитку муніципальної влади.

Поняття гарантій місцевого самоврядування має наступні характерні ознаки:

  • наявність конкретної мети (об´єктної визначеності) — гарантії забезпечують механізм визнання, набуття, володіння, користування, розпорядження та захисту муніципальних прав і свобод людини та громадянина, а також реальну здатність територіальних громад безпосередньо або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати муніципальну владу та вирішувати питання місцевого значення;
  • мають переважно державний характер, тоді як місцеве самоврядування є самостійним видом публічної влади, що зумовлює певний дуалізм місцевого самоврядування: з одного боку, його громадівська сутність, заснована на автономії територіальних громад, а з іншого — публічно-владна сутність, побудована на відносинах підпорядкування, можливості владного примусу, публічності влади;
  • мають певні визначені у законодавстві параметри (дія у часі, просторі та за колом суб´єктів) — гарантії можуть діяти постійно з моменту визнання місцевого самоврядування на всіх етапах муніципального будівництва або мати періодичний чи разовий характер; їх гарантуючий вплив може поширюватися на всю територію держави або обмежуватися певним локальним середовищем; деякі з них є гарантіями всіх учасників муніципально-правових відносин, деякі — лише окремих суб´єктів;
  • мають матеріалізований характер (конкретне середовище реалізації та нормативну оформленість) — гарантії містяться у необхідному для реалізації функцій місцевого самоврядування політико-правовому та соціально-економічному оточенні, виходять із загальних принципів права, а також закріплюються у національному законодавстві, міжнародно-правових документах, локальних нормативно-правових актах, відображаються у місцевих звичаях і традиціях;
  • наявність процесуальної визначеності (мають динамічний характер) — гарантії обумовлюються переважно реальною діяльністю територіальних громад, жителів — членів цих громад, а також органів, підприємств, установ, організацій та їхіх посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення;
  • мають каузальний характер (певну причину, мотивацію, наявність попередніх підстав встановлення) — гарантії функціонують вже після настання юридичних фактів, з якими пов´язується визнання системи муніципальних прав та свобод і набуття їх певними суб´єктами, а також покладання відповідних юридичних обов´язків щодо досягнення певного, заздалегідь передбаченого результату.

Єдність цих ознак найоптимальніше характеризує гарантії реалізації муніципальної влади, що представляють собою обумовлену діяльністю територіальних громад та місцевих жителів, а також органів, підприємств, установ, організацій та їхніх посадових осіб, систему взаємозалежних засобів і способів, за допомогою яких забезпечується безперешкодне й ефективне здійснення муніципальних прав та свобод людини і громадянина, а також виконання юридичних обов´язків щодо місцевого самоврядування.

Таким чином, гарантії місцевого ссшоврядуватія це. необхідне для набуття, володіння, користування і розпоряджання муніципальними правами та свободами політико-правове і соціально-економічне оточення та спеціальний механізм, які забезпечують і захищають діяльність територіальних громад та інших суб´єктів системи місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення.