Муніципальне право України

§ 3. Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті

Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті ради, як і статус сільських, селищних голів, визначається низкою нормативно-правових актів, насамперед Конституцією України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року, Законом "Про^вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року а також іншими законодавчими та підзаконни-ми нормативно-правовими актами.

Частина 4 ст. 141 Конституції України передбачає, що голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють за посадою виконавчий апарат ради.

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року в ст. 55 розширює ч. 4 ст. 141 Конституції України, в якій знаходить своє закріплення ще й голова районної у місті ради. Крім того, визначає, що голови районної, обласної, районної у місті ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради (п´ять років) шляхом таємного голосування.

Таким чином, голова ради обирається як депутат відповідної ради, а згодом — як голова. Тому його повноваження починаються після обрання на першій сесії відповідної ради і тривають до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради, відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року.

Голова районної та голова обласної ради, як і голови сільських, селищних, міських рад, відповідно до ч. 4 ст. 141 Конституції України, одночасно очолюють виконавчий апарат відповідних рад.

Підстави дострокового припинення повноважень голів районної, обласної, районної у місті рад викладені у ст. 79 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року. Відповідно до цього, повноваження голови районної у місті, районної, обласної ради вважаються достроково припиненими у разі: звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень; припинення громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті.

Питання про звільнення голови ради, відповідно до ст. 55 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року, також може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Особливістю статусу голів районних і обласних рад є те, що вони, як і власне ради, представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ і міст. Тому, згідно з ч. 4 ст. 55 профільного Закону, голова ради є підзвітним і відповідальним перед відповідною радою. Зокрема, він може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Як і сільські, селищні, міські голови, голови районних, обласних рад, районних у містах радах для виконання своїх функцій наділяються відповідними повноваженнями, які знаходять своє закріплення у Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року.

Ці повноваження можна умовно поділити на такі групи.

Організаційні повноваження відповідних голів стосуються організації роботи районної, обласної, районної у місті ради.

Голова відповідної ради скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде її засідання.

Він також забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення її рішень до виконавців, організує контроль за їх виконанням.

Голова ради представляє кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури її органів, виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

Пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій ради також вносяться на її розгляд її головою. Він координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання рекомендацій, організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

Голова ради організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення), а також призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату.

Голова ради підписує рішення ради, протоколи її сесій. Повноваження, які випливають зі зв´язків голів відповідних рад із населенням та пов´язані з реалізацією волевиявлення громадян.

Голова відповідної ради забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян. Він забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

Важливою ділянкою роботи голови є організація, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Розпорядчі та представницькі повноваження районних, обласних рад та районних у місті голів.

Голова відповідної ради здійснює керівництво виконавчим апаратом ради. Він є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об´єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

Повноваження голів рад у сфері законності і здійснення контрольної функції щодо діяльності голів районними, обласними, районними в місті радами.

Голова відповідної ради за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.

Він звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів — у визначений радою термін.

Голова районної, обласної, районної у місті ради вирішує інші питання, доручені йому радою, в межах своїх повноважень видає розпорядження, які можуть мати нормативний або ненормативний характер, їх дія поширюється на відповідний район, область, район у місті, залежно від того, якого рівня раду очолює голова.