Муніципальне право України

§ 1. Поняття муніципального права Україні

Муніципальне право України являє собою галузь права України, норми якої виражають волю та інтереси її народу, держави і тєриторіальних громад, регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.

За своєю суттю муніципальне право є виразником волі та інтересів як територіальних громад, так і народу та держави, оскільки муніципальні норми встановлюють або санкціонують як суб´єкти місцевого самоврядування (територіальні громади), так і народ та держава, приймаючи Конституцію та закони, якими визнається і гарантується місцеве самоврядування.

За своїм змістом, муніципальне право є регулятором суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування, тобто відносин, пов´язаних з виникненням та існуванням місцевого самоврядування в межах певних адміністративно-територіальних одиниць, оскільки воно має в своїй основі природний, громадівський характер, а також з його організацією і здійсненням.

За формою муніципальне право є галуззю права, джерела якого — акти як локальних норм права (статути територіальних громад, регламенти рад тощо), так і загальних (загальнонаціональних) норм права (Конституції, законів, підзаконних актів).

В системі права муніципальне право належить до публічного права, оскільки стосується насамперед самостійного виду публічної (політичної) влади (демократії), яка належить територіальним громадам і здійснюється ними безпосередньо або через створювані ними органи (ради та інші органи).

Ця галузь права є комплексною, оскільки її норми регулюють або об´єктивно мають регулювати суспільні відносини, що є предметом впливу традиційних та інших загальновизнаних галузей права, насамперед конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, земельного та інших.

Проблемність назви "муніципальне право" полягає насамперед у тому, що Конституція України використовує термін "місцеве самоврядування" і не вживає термін "муніципалітет", під яким, як правило, розуміють сукупність виборчих органів системи місцевого самоврядування, "муніципальне утворення", як міське чи сільське поселення, в межах яких здійснюється місцеве самоврядування та існує муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи. Разом з тим в Конституції України як одну з форм власності закріплено комунальну власність як власність територіальних громад сіл, селищ, міст. Тому дякими вченими і пропонується називати нову галузь права комунальним правом, яке, по суті, є правом місцевого, самоврядування"".

Але термін "комунальне право" з деяких причин не сприймається в Україні. В юридичній, науковій, навчальній та іншій літературі все частіше вживається термін "муніципальне право". Відповідну назву мають навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах.

Отже, назва відповідної галузі "муніципальне право України" є значною мірою умовною, запозиченою з інших національних правових систем. Аналогічну назву ця галузь має у Великій Британії, Іспанії, Російській Федерації, США та в інших країнах.

Основними ознаками будь-якої галузі права є насамперед її предмет і метод (методи). Чи має муніципальне право самостійний предмет і метод (методи)?

Предметом муніципального права є місцеве самоврядування як відносно самостійний вид суспільних відносин, пов´язаних з організацією і здійсненням влади територіальними громадами.

Місцеве самоврядування як предмет муніципального права багатогранне явище. За своєю суттю воно є одним із основних принципів конституційного ладу і складових його системи, формою народовладдя, властивою територіальним спільностям суспільства — територіальним громадам.

Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. У ст. 140 Конституції України визначено, що "місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об´єднання у сільську громаду мешканців кількох сіл, селищ та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України".

Слід також зазначити, що територіальні громади і створювані ними органи вирішують також питання, делеговані їм органами державної влади.

За формою місцеве самоврядування — це передусім волевиявлення територіальних громад, яке здійснюється шляхом виборів, референдумів або в інших формах чи через створювані ними органи.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування — сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст.140 Конституції України).

Отже, місцеве самоврядування опосередковує собою відносно самостійний вид влади в системі народовладдя, влади народу, а саме — муніципальну владу як владу територіальних спільностей.

Це дає, на наш погляд, достатні підстави стверджувати, що муніципальні норми мають відносно самостійний предмет свого впливу, регулювання, а їх система утворює самостійну галузь права України — муніципальне право.

Разом з тим, муніципальне право як самостійна галузь насамперед з галузями права, зокрема конституційним, адміністративним, фінансовим та іншими, норми яких в певних межах і формах регулюють відносини влади, народовладдя і частково входять до системи норм муніципального права.

Предмет.муніципального права являє собою певну систему, основними складовими якої є:

— відносини, пов´язані з організацією і проведенням місцевих виборів, референдумів та з іншими формами безпосереднього волевиявлення територіальних громад;

— відносини, пов´язані з діяльністю представницьких органів місцевого самоврядування (рад) та депутатів місцевих рад;

— відносини, пов´язані з діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування та муніципальних службовців;

— відносини, пов´язані з діяльністю сільських, селищних, міських голів;

— відносини, пов´язані з діяльністю органів самоорганізації населення;

— відносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування, об´єднаннями громадян та підприємствами, установами й організаціями;

— фінансові, цивільні, земельні, соціальні, трудові, житлові та інші відносини.

Це досить розгалужена система, яка до того ж постійно змінюється, розвивається та вдосконалюється за формою та змістом. З розвитком і утвердженням якісно нових відносин в системі місцевого самоврядування, особливо муніципальної (комунальної) власності та місцевих бюджетів, розвивається і утверджується муніципальне право.

Метод муніципального права, як і метод будь-якої галузі, є способом її впливу на суспільні відносини, зокрема в системі місцевого самоврядування. Кожній галузі права властиві як правило, кілька методів. Так само як і муніципальному праву. Розрізняють такі осговні
методи муніципального права: імперативний, диспозитивний, рекомендаційний та декларативний.

Пріоритетним є кшеративний метод, оскільки норми цієї галузі регулюють насамперед відносини влади, народовладдя, які опосередковує собою місцеве самоврядування. Вплив муніципального права на суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування здійснювали шляхом застосування відповідних правових норм муніципальною права в ході безпосереднього волевиявлення (місцевих референдумів, виборів тощо), а також органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Власне імперативний метод характеризується тим, що відповідні норми права не передбачають альтернативної поведінки чи діяльності, а у разі невиконання рішень місцевого самоврядування, прийнятих в межах компетенції відповідних його суб´єктів, настає відповідальність згідно з чинним законодавством.

Диспозитивний метод переважно запозичений з галузей приватного права і є засобом впливу на відносини, суміжні з муніципальними (владними). Як юридичні особи суб´єкти місцевого самоврядування укладають договори з іншими юридичними особами, а також з органами державної влади.

Територіальні громади мають у своїй власності рухоме і нерухоме майно. Органи місцевого самоврядування, які управляють цим майном, можуть укладати різні договори щодо розпоряджання ним чи набуття його.

Поряд з цими методами набули поширення методи рекомендацій (порад) та декларацій (проголошення принципів тощо), характерні, зокрема, для міжнародно-правових актів (хартій, декларацій та ін.) та статутів (хартій) територіальних громад.

Муніципальне право є складовою системи права України. Воно тісно нозв´язане з іншими галузями права, наприклад з конституційним правом, за рахунок норм якого воно формується, а також приав-тним, цивільним, трудовим, житловим.