Муніципальне право України

§ 3. Джерела навчальної дисципліни муніципального права

Вивчення актуальних проблем сучасного муніципального права здійснюється на основі джерел відповідної навчальної дисципліни, які поділяються на нормативні, наукові, а також результати муніципальної практики.

До нормативних джерел навчальної дисципліни муніципального права слід відносити правові акти, які містять норми муніципального права, що закріплюють та регулюють організацію та діяльність місцевого самоврядування. Особлива роль у формуванні навчальної бази муніципального права належить Конституції України, яка містить положення, що розкривають природу місцевого самоврядування, цінності муніципальної демократії, сутність муніципальної діяльності, роль місцевого самоврядування в системі народовладдя. Конституційні положення про місцеве самоврядування, які складають фундаментальні засади муніципального права як навчальної дисципліни, мають свій розвиток у профільному законодавстві про місцеве самоврядування. Воно також є джерелом муніципального права як навчальної дисципліни.

Для вивчення тенденцій розвитку муніципального права, своєрідності муніципально-правового регулювання, розуміння процесів становлення та розвитку муніципальної влади, а також реалізації та захисту муніципальних прав особистості важливе значення має вивчення локальних муніципально-правових актів, зокрема статутів територіальних громад, рішень прийнятих на місцевих референдумах, актів органів місцевого самоврядування тощо. Дані правові акти також можна вважати нормативними джерелами навчальної дисципліни муніципального права.

Поряд з юридичними джерелами теоретичну базу цієї навчальної дисципліни складають наукові праці учених, в яких розробляється та досліджується проблематика місцевого самоврядування, історія його розвитку тощо. Так до теоретичних (доктринальних) джерел муніципального права як навчальної дисципліни насамперед відносяться праці учених-муніципалістів. Значна кількість дискусійних сьогодні проблем, як-от питання про політико-правову природу місцевого самоврядування, його співвідношення із державною владою тощо, були свого часу розроблені та досліджені у фундаментальних наукових працях вітчизняних та зарубіжних державознавців, філософів та політологів минулих століть.

Джерелами навчальної дисципліни муніципального права є наукові праці, присвячені проблемам місцевого управління, написані за радянський період. Вони визначили напрям наукових досліджень в сфері місцевого самоврядування, хоча, безумовно, сам науковий інструментарій цих досліджень вже застарів. В якості джерел вони складають інтерес для формування муніципального права. По-перше, слід враховувати, що у вивченні організаційних форм і методів роботи місцевих представницьких та виконавчих органів радянської влади, їх правового регулювання є значні досягнення, які не втратили свого значення й сьогодні. По-друге, важливе місце в процесі формування та розвитку наукової дисципліни муніципального права посідає критичний аналіз досвіду історичного розвитку місцевих органів влади у нашій країні, що також передбачає звернення до наукових праць попередніх років та їх використання.

Останнім часом з´явилися праці з питань місцевого самоврядування, в яких узагальнюється практика муніципальної діяльності у нашій країні, розробляються актуальні проблеми організації та діяльності влади на місцях. Вони мають велике значення для формування теоретичної бази місцевого самоврядування, а тому також виступають в якості дотринальних джерел навчальної дисципліни муніципального права.

Так, починаючи з 1990 р., коли у вітчизняній науці почалося формування сучасних поглядів на місцеве самоврядування, окремим аспектам проблеми муніципального права приділяли увагу М. Бай-муратов, В. Борденюк, Т. Буряк, І. Бутко, М. Воронов, В. Григор´єв, Р. Давидов, І. Дробуш, В. Кампо, О. Карлов, А. Коваленко, М. Кор-нієнко, В. Кравченко, П. Любченко, М. Орзіх, Б. Пережняк, В. По-горілко, О. Прієшкіна, М. Пухтинський, О. Фрицький, Г. Чапала та інші учені.

Проблеми муніципального права в сучасній зарубіжній науці відображені у працях А. Акмалової, І. Бабічева, М. Бондаря, Т. Бялкі-ної, В. Васильєва, І. Видріна, А. Єрьоміна, Ю. Казанчева, М. Краснова, А. Костюкова, О. Кутафіна, В. Мокрого, Л. Нудненко, І. Овчиннико-ва, М. Пєшина, М. Постового, В. Фадєєва, О. Черкасова, К. Щугриної та ін.

Джерелом муніципального права як навчальної дисципліни є також практика муніципальної діяльності у нашій та зарубіжних країнах. Розробка і дослідження проблем муніципального права здійснюється на основі аналізу практичної діяльності територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування в процесі вирішення питань місцевого значення.

Важливе значення у становленні та розвитку комплексної навчальної дисципліни муніципального права посідає також зарубіжний муніципальний досвід. Україна як член Ради Європи звертається насамперед до найкращого світового досвіду локальної демократії, який знайшов своє відображення в таких документах, як Європейська хартія про місцеве самоврядування та Всесвітня декларація місцевого самоврядування.