Соціологія

6.1. Суть поняття суспільство. Основні концепції походження суспільства

Об´єктом соціології є суспільство як цілісна соціальна реальність. Однак, поняття "суспільство" не має однозначного визначення серед соціологів та представників інших суспільствознавчих наук. В зарубіжній та вітчизняній літературі можна зустріти величезну кількість визначень "суспільства". Одні вчені його трактують як велику групу людей, що сформували спільну культуру, другі — як складну соціальну систему життєдіяльності людей, треті - як соціально-політичне об´єднання, що асоціюється з певною територією. Перш ніж дати визначення "суспільству" виділимо найбільш значні історичні етапи становлення даного поняття, особливості еволюції якого призвели до виникнення соціології як самостійної науки.

Уявлення про суспільство та його специфіку почали формуватися ще в Стародавньому світі Довгий час в соціальній думці суспільство ототожнювалось з державою. Наприклад, у Платона суспільство характеризує передусім суспільні функції держави — захист населення від зовнішніх ворогів, підтримка порядку в середині країни. Думки Платона продовжив розвивати його учень Аристотель.

Представники раннього Середньовіччя (А. Блаженний, Ф. Аквінський) розглядали суспільство як результат Божої волі.

Соціальна думка Нового часу у трактуванні суспільства виходила з концепції "природного стану" і суспільного договору. Зокрема такі думки зустрічаємо у творах Т. Гоббса, Ж-Ж. Руссо, Дж. Локка.

В XIX ст. з´являються праці, в яких поняття "суспільство" аналізується з точки зору соціології. Так, родоначальник соціології О. Конт розглядав суспільство як функціональну систему, основними підставами виникнення якої став розподіл праці між індивідами, що спонукав їх до взаємодії та сприяв формуванню певних типів соціальних відносин.

У творах Е. Дюркгейма суспільство постає як надіндивідуальна реальність, що базується на колективних уявленнях; як наймогутніший фокус фізичних і моральних сил, який тільки існує у світі.

Дж. Мілль розглядав суспільство як агрегат індивідів, мислення яких зазнає поступових змін і розвитку.

М. Вебер розумів суспільство як взаємодію людей, якає продуктом соціальних дій.

Сьогодні поняття "суспільство" має такий же понятійний зміст, що і в соціальній науці XIX ст. Зокрема, можна зустріти наступні визначення даного поняття.

Суспільство — особливий, надзвичайно складний вид організації соціального життя, що включає в себе всю багатоманітність стійких соціальних взаємодій, всі інститути та спільноти, що локалізовані в рамках конкретних державно-територіальних кордонів.

Суспільство — це більш-менш велика, стійка і цілісна сукупність людей, об´єднаних історично сформованими формами їх взаємозв´язків і взаємодій з метою задоволення власних потреб.

Суспільство – це продукт взаємодії людей, специфіку якого складають відносини людей один з одним.

Суспільство — це специфічна організація життєдіяльності людей, певний соціальний механізм, система відносин, що зв´язує людей в єдине ціле.

Суспільство — це спосіб існування людства, сукупність форм спільної життєдіяльності людей, які історично розвиваються.

Суспільство — сукупність людей, які об´єднані певними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або певним видом діяльності.

Отже, складність загального визначення поняття "суспільство" полягає у тому, що воно є досить широким за об´ємом, високоабстрактним за характером, багатогранним і багаторівневим за структурою поняттям.

Найчастіше суспільство визначається в соціології як системно організована сукупність всіх форм і способів взаємодії і об´єднання, що породжується цілеспрямованою діяльністю великих груп людей. У такому значенні суспільство включає в себе все, що відрізняє цю систему від природних явищ.

Неоднозначність трактування поняття "суспільство" призвела до розробки різноманітних соціологічних концепцій суспільства: натуралістичних, ідеалістичних, методологічного індивідуалізму [17, с. 54].

Для натуралістичних концепцій характерним є розгляд суспільства, як продовження закономірностей природи, Космосу. Суспільно-історичні зміни і відмінні риси того чи іншого суспільства пояснюються географічним середовищем, природно-кліматичними характеристиками, специфікою людини як природної істоти, її генетичними, расовими, статевими особливостями.

Ідеалістичні концепції спрямовані на аналіз проявів людського життя. їх зміст полягає у тому, що сутність зв´язків, котрі об´єднують людей в єдине ціле, знаходять в релігійних віруваннях, в міфах, в ідеях. Тобто єдиним основним фактором соціального життя виявляються суто духовні мотиви.

Третій підхід щодо пояснення суспільного життя не заперечує ні наявність певних природних передумов людського існування, ні роль духовно-ідеологічних факторів, але основну увагу приділяє аналізу міжлюдських зв´язків, котрі мають, згідно цьому підходові, визначальний характер в системі соціальних закономірностей. Представники даного підходу ставлять перед собою проблему: чи суспільство виникає з індивідуальної взаємодії, чи індивід — похідне від суспільства? Ця проблема має в соціальній думці два протилежні вирішення. В одних теоріях визначається первинність індивідуального початку в суспільстві (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокін), а інших вихідними є надіндивідуальні соціальні структури (К. Маркс, Е. Дюркгейм).

Намагаючись об´єднати ці два підходи до суспільства, з´явилася доктрина, що отримала назву методологічного індивідуалізму, яка розглядає взаємодію індивідів як вихідну основу соціальної організації. її розвинули М. Вебер, Т. Парсонс, Дж. Мід, Г. Блумер.

Різними є погляди і на причини та процес виникнення суспільства, які зводяться до наступних концепцій: інструментальної, сексуальної, кратичної, тендерної та семантичної [14, с. 120].

Згідно з інструментальною концепцією основним чинником зародження суспільства є винахід людиною знарядь праці, завдяки яким вона навчилась працювати, покращувати свій добробут. Це зумовило дрібнення родової общини, суспільний розподіл праці, майнову та соціальну нерівність. Тоді з´явилась і почала розвиватись соціальна організація.

Сексуальна концепція звертає увагу на еволюцію шлюбно-сімейних відносин. На ранніх етапах історії міжстатеві відносини регулювалися переважно біологічними чинниками. Це надавало процесу народження позаконтрольності та загрожувало існуванню групи, оскільки такі відносини не передбачали ні прав, ні обов´язків, ні взаємної відповідальності. Не існувало також ніякої особливої організації по вихованню дітей. Тому природна необхідність контролю над народжуваністю зумовила формування родин, виникнення норм, які регулювали сексуальні та інші відносини в угрупуванні. Згодом з´являється постійний господарський осередок — община, до якої входили чоловіки зі своїми жінками і дітьми. Шлюб став союзом між чоловіком і жінкою, мета якого — забезпечити утримання та виховання дітей жінки. З виникненням парного шлюбу статеві відносини між партнерами були обмежені не лише соціально, тобто моральними нормами, а й соціально-економічно. Саме постійний розвиток регулюючих норм стимулював еволюцію общин, зумовивши з часом виникнення соціальної організації.

Кратична концепція заснована на аналізі причин появи влади та владних відносин, розподілу угрупування на еліту та підлеглих. Навчившись панувати, лідери почали утверджувати систему правил шанування вождя, передачі влади, розподілу привілеїв серед інших членів угрупування. Такі відносини стали основними для соціальної організації та забезпечили подальший її розвиток.

Тендерна концепція заснована на аналізі розподілу соціальних ролей між чоловіками та жінками. Оскільки жінка виконує репродуктивні функції, то вона є незаміннішою за чоловіка у суспільстві. Однак, чоловіків таке становище не задовольняло і тому вони на противагу жіночій "монополії відтворення" створили власну "монополію на встановлення порядку". А коли чоловіки почали домовлятися про розподіл жінок, виникла соціальна організація.

Семантична концепція звертає увагу на особливості становлення у людини основних психічних процесів, зокрема, мови, пам´яті, мислення. Розвиток останніх дозволив людині, яка є досить вразливою біологічною істотою, перейти із біологічного поля свого існування у соціальне.