Соціологія

17.1. Сутність, об´єкт та предмет соціології сім´ї

Сім´я — це один із найдавніших соціальних інститутів. Виникла сім´я в первісному суспільстві значно раніше класів, націй, держав. В усі часи сім´я була і залишається найважливішим соціальним інститутом суспільства. Зміни, які відбуваються в сім´ї, змінюють її роль у суспільстві, впливають на його стан і розвиток. Тому кожне суспільство зацікавлене у стійкій, духовно і морально здоровій сім´ї. Взаємовідносини сім´ї із суспільством вивчає спеціальна соціологічна теорія соціологія сім´ї.

Соціологія сім´ї — галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім´ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах.

Об´єктом галузі є сім´я як соціальний інститут та мала соціальна група, а предметом — закономірності функціонування сімейно-шлюбних стосунків у соціальній системі.

При розгляді сім´ї як соціального інституту вивчаються: суспільна свідомість у сфері шлюбно-сімейних стосунків; узагальнені характеристики сімейної поведінки окремих груп населення за різноманітних економічних та культурних умов; вплив суспільних потреб на характер відносин та спосіб життя сім´ї;

причини та наслідки недостатньо високої ефективності функціонування інституту сім´ї за тих чи інших умов; соціальний механізм зміни сімейних норм та цінностей; ефективність реалізації інститутом сім´ї своїх основних функцій у різних політичних, соціально-економічних та культурних умовах і т.д. Загалом, сім´ю як соціальний інститут ми аналізуємо тоді, коли особливо важливо з´ясувати, наскільки спосіб життя сім´ї, її функціонування в певних межах відповідають чи не відповідають тим чи іншим сучасним потребам суспільства. Крім того, модель соціального інституту дуже важлива для прогнозування майбутніх змін сім´ї.

Дослідження сім´ї як малої соціальної групи орієнтується на вивчення умов формування, структури та етапів розвитку сучасної сім´ї; на розподіл обов´язків у сім´ї; причини та мотиви розлучень; умови життя сім´ї.

За класифікацією американського соціолога Г. Кристонсена соціологія сім´ї пройшла такі етапи становлення та розвитку:

• "перед дослідницький" етап (від античності до середини XIX ст.) — присвячений опису у фольклорі та художній літературі сімейних норм та традицій;

• етап "соціального дарвінізму" (друга половина XIX ст. — початок XX ст.) — вчені вивчали еволюцію сім´ї як соціального інституту, формували понятійний апарат соціології сім´ї;

• етап "спонтанної науки" (перша половина XX ст.) — характеризується накопиченням емпіричних даних щодо різноманітних форм шлюбно-сімейних відносин;

• етап планомірної побудови теорій (із середини XX ст. до сьогодні) — характерна певна систематизація знань у дослідженнях шлюбу та сім´ї, спроби аналізу перспектив розвитку сім´ї [7, с. 371].

Соціологія шлюбу та сім´ї як самостійна галузева теорія з´явилась у 1960-ті роки. Для дослідження проблем шлюбно-сімейних відносин у 1966 р. при Радянській соціологічній асоціації було відкрито секцію, яку очолив А. Харчев. Останній у 70-ті роки пропонує теоретичну концепцію, згідно з якою сім´ю потрібно розглядати у двох аспектах — як соціальний інститут та як малу соціальну групу. Такий підхід дозволив вченим вивчати мотиви,, причини одружень та розлучень, динаміку сімейних відносин, згуртованість сім´ї. На початку 80-х років вчені зосереджують основну вагу на питаннях стилю життя сім´ї, емоційних відносинах подружжя, конфліктах, розподілу обов´язків, відносинах влади та авторитету, вихованню дітей в неблагополуччях сім´ях, сексуальної та дошлюбної поведінки. Одночасно зменшується кількість публікацій присвячених репродуктивним функціям сім´ї, умовам життя сім´ї, трудовій діяльності жінок. Водночас мало уваги приділялось проблемам батьківства. Отже, можна зробити висновок, що у 1980-ті роки вчені поступово здійснювали перехід від вивчення сім´ї як соціального інституту (тобто відносин в рамках "сім´я — суспільство") до дослідження сім´ї як малої соціальної групи.

У 90-ті роки найбільш популярними стали теми пов´язані із репродуктивною поведінкою сім´ї, поєднанням професійних і сімейних ролей працюючих жінок, розподілом влади та обов´язків у сім´ї, девіантної поведінки, тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин тощо. Проблеми соціології сім´ї вивчають В. Піча, Б. Татенко, В. Зацепін, С. Войтович, Г. Ковтун, В. Рибаченко та інші.