Управління змінами

2.1. Класифікаційні ознаки та види організаційних змін

Виділяють два основні види організаційних змін - планові (стратегічні) та ситуаційні (динамічні або реакційні).

Планові (стратегічні) зміни - це зміни, які попередньо розробляють і впроваджують з конкретними цілями, у певному порядку і у встановлений час. Планові зміни - це глибокі середньо- та довгострокові зміни, які містять у собі місію організації, а також такі аспекти її корпоративного життя як розвиток, якість, інновації і цінності стосовно персоналу, потреб споживачів і технологій, що застосовуються. Стратегічні зміни здійснюються в контексті зовнішнього конкурентного, економічного, соціального і політичного оточення, та внутрішніх ресурсів організації, можливостей, культури, структури й системи.

Існує велика кількість класифікаційних ознак, за якими можна визначити види стратегічних змін і зрозуміти їх багатоаспектність. Основні критерії розподілу і види стратегічних змін наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Класифікація стратегічних змін в організації

Класифікаційна ознака

Види змін

Ступінь змін

 • трансформаційні
 • перетворюючі
 • розвиваючі

Предмет змін

 • технологічні
 • зміни бізнес-моделі
 • структурні
 • культурні
 • орієнтовані на персонал

Характер спрямовуючого імпульсу

 • добровільні
 • вимушені

Спосіб (час) реагування організації на зміни зовнішнього середовища або внутрішнього стану

 • реактивні
 • проактивні

Вплив на ієрархію стратегій

 • зміни в корпоративній стратегії
 • зміни в конкурентній (діловій) стратегії
 • зміни в функціональній стратегії

Вплив на стратегічні цілі

 • такі, що не змінюють стратегічних цілей
 • такі, що змінюють стратегічні цілі

1

2

Характер змін за рівнем інновацій- ності

 • адаптаційні
 • інноваційні, у тому числі:

- інкрементні

- напіврадикальні на основі бізнес- моделі

- напіврадикальні на основі технології

- радикальні

Спосіб здійснення змін

 • еволюційні
 • революційні

Вплив на бізнес-процеси

 • зміни в основних бізнес-процесах
 • зміни в допоміжних бізнес-процесах
 • змішані

Періодичність змін

 • безперервні
 • періодичні (стрибкоподібні)

Джерела, які спонукають до змін

 • ендогенні
 • екзогенні
 • змішані

Механізм, що визначає логіку протікання змін

 • раціонально сплановані
 • спонтанні

Вплив попереднього розвитку організації на майбутні зміни

 • волюнтаристські
 • історичні
 • змішані

Організаційна форма здійснення змін

 • реструктуризація
 • реорганізація

Область змін, стосовно охоплення усіх підсистем

 • часткові
 • цілісні

Результат упровадження змін

 • прогресивні
 • регресивні

Ситуаційні (динамічні) зміни характеризують часткове реагування на події в процесі їх здійснення. Кожна організація є об’єктом великої кількості еволюційних, природних змін. Типовий приклад - старіння обладнання і персоналу, що має як негативні проблематичні наслідки (для прикладу, необхідність ремонтувати, модернізувати або заміняти обладнання, зміщати керівників, які втратили динамізм і напористість, мають проблеми із довірою персоналу, досягли пенсійного віку тощо), так і позитивні сторони (техніко - технологічна і управлінська кваліфікація, досвід, які здобуваються протягом всього часу практичної діяльності). Такі зміни відбуваються незалежно від бажання чи небажання керівництва, вони не плануються, але їх можна і необхідно враховувати, визначаючи майбутнє організації.

Значна кількість ситуаційних, незапланованих змін носить не еволюційний характер і відбуваються тому, що організації повинні реагувати на нові ситуації і виклики оточення. Для прикладу, конкуренція може змусити організацію-виробника різко знизити ціни, страйк персоналу - підвищити зарплату тощо. Такі зміни є звичайною адаптацією організації до умов, що склалися, тобто реактивними. Це відбувається тоді, коли керівництво організації не планувало, а часто навіть і не підозрювало про їх необхідність до моменту виникнення, але все-таки здійснює їх, щоб відреагувати на події й тенденції, які можуть бути загрозливими або, навпаки - відкрити несподівані нові можливості.

Оскільки ситуаційні зміни, зазвичай, є поспішними, то можливість ухвалення неефективних рішень щодо них підвищується. Планові зміни майже завжди мають перевагу над ситуаційними, оскільки надають час для підготовки. Справжнім управлінським мистецтвом слід вважати вихід із незапланованих ситуацій з позитивними наслідками і найменшими витратами в результаті належного управління їх протіканням.

У зв’язку з цим, слід вказати, що всі зміни можна розділити на дві ключові групи, кожній з яких притаманні два можливих рішення, що подано в таблиці 2.2. Виділення першої ключової групи базується на локалізації зміни, коли ми намагаємось керувати зміною як зовнішньою або внутрішньою. Це ж стосується і іншої характеристики, яка стосується причин або намірів, пов´язаних зі зміною, коли остання може бути навмисною (бажаною, плановою, стратегічною) і, навпаки - випадковою (небажаною, незапланованою, ситуаційною, динамічною). Комплексне використання цих двох характеристик генерує чотири можливих типи змін.

Таблиця 2.2 - Основні типи змін

Характеристики

причин

змін

Характеристики джерела/ локалізації

Внутрішні

Зовнішні

Планові

(стратегічні)

Квадрант А

Квадрант В

Ситуаційні

(динамічні)

Квадрант С

Квадрант D

За напрямами зміни можна класифікувати наступним чином:

- зміни мети та завдань діяльності - наприклад, розширення асортименту послуг;

- зміни технологій, що застосовуються - впровадження електронного документообігу в державних установах;

- зміни в організаційних структурах і управлінських процесах - розподіл і перерозподіл функцій, нові технології прийняття рішень, впровадження інформаційних систем;

- зміни в організаційній культурі - цінності, традиції, неформальні відносини, мотиви й процеси, стиль керівництва;

- зміни в персоналі - керівництво і персонал, їх компетентність, відносини, мотивація, поведінка й ефективність у роботі;

- зміни в ефективності роботи організації - фінансові, економічні, соціальні показники, що проектують зв´язок з навколишнім середовищем, виконання компанією місії й завдань і використання нових можливостей;

- зміни в престижі і репутації організації, в ділових колах і у суспільстві.

Більшість змін стосується організаційної структури, дизайну, продукту, технології або персоналу:

- зміни організаційної структури можуть стосуватися як окремих базових компонентів, так і структури в цілому. Зміни в стратегії і структурі організації відносяться до адміністративної сфери. Адміністративна сфера організації - це контроль і керування. Зміни відбуваються в структурі організації, стратегічному менеджменті, у системах: мотивації, взаємозв´язків, контролю та інформації, фінансової звітності та планування бюджету;

- зміни стратегії і структури звичайно відбуваються зверху вниз, тобто за розпорядженням вищого керівництва, тоді як зміни в області технології і продукції можуть йти знизу вгору. Зменшення розмірів корпорації, реструктуризація - все це приклади структурних змін;

- зміна технології та виробництва - це зміни в процесі виробництва, методах роботи, устаткування і ході роботи, у тому числі в основних навичках і знаннях працівників організації, які дають їм можливість придбати особливу, лише для них характерну компетентність;

- зміни у сфері персоналу - одна з основних сфер організаційних змін. Прикладом є рішення про підвищення професійного рівня спеціалістів, що, відповідно, потребує нових навчальних програм і критеріїв відбору, введення нової системи стимулювання, перерозподілу працівників тощо.

Однією з найпоширеніших ознак, за якою можна класифікувати зміни - це їх ступінь. За ступенем визначають розвиваючі, перетворюючі та трансформаційні зміни.

Розвиваючі зміни, як правило, спрямовані на поліпшення поточної або оперативної діяльності організації, тобто не орієнтовані на вирішення глобальних проблем. Їх метою і результатом є підвищення ефективності вже існуючих не нових для організації процесів без принципової їх зміни. Як правило, такі зміни здійснюються швидко і не вимагають розкладання на етапи.

Метою перетворюючих змін є поступове принципове перетворення окремих або навіть усіх процесів в організації. Йдеться про перетворення організаційних, технічних, кадрових процесів, упровадження нової продукції або послуг, побудову нових систем і технологій. Проведення таких змін припускає поступовий перехід від існуючого процесу до нового. При цьому чітко формулюються характеристики очікуваного (нового) процесу і встановлюється етапність його досягнення.

Трансформаційні зміни спрямовані на проведення комплексних перетворень цілісної системи, тобто всієї організації. Вони пов’язані з істотними змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі господарювання або із змінами генеральної стратегії організації. Визначними особливостями трансформаційних змін є: широке охоплення, пристосування до специфіки ситуації та еволюційний характер. Трансформаційні зміни - це докорінні зміни корпоративної стратегії, напрямів діяльності, повна зміна технологій та бізнес-моделі організації тощо. Перетворюючі і трансформаційні зміни завжди носять стратегічний характер, розвиваючі - здебільшого тактичний. Слід зазначити, що трансформаційні зміни зазвичай чинять вплив і вимагають як розвиваючих, так і перетворюючих змін (рис. 2.1).

Важливою ознакою є предмет змін, за якою виділяється 5 видів змін: технологічні зміни, зміни бізнес-моделі, структурні, культурні, зміни, орієнтовані на персонал.

1. Технологічні зміни. Кінцевим завданням технологічних змін є підвищення ефективності виробництва товарів або послуг; найчастіше вони пов´язані з виконанням основної виробничої функції організації. З іншого боку, в сучасних організаціях ці зміни стосуються також сервісних або сприяючих технологій.

Таким чином, технологічні зміни можуть стосуватись 3-х аспектів:

- пропозиції товарів і послуг;

- виробничих технологій;

- сприяючих технологій.

Зміни в товарі або послузі, які організація надає на ринку, або впровадження абсолютно нового товару або послуги, є найбільш відомим видом технологічних змін, тому що їх видно, в першу чергу, споживачам. На сьогоднішньому ринку, що швидко змінюється, споживачі звикли чекати на істотні і постійні зміни такого типу.

У результаті змін в технології, що є невід’ємною частиною виробництва товарів і надання послуг, можуть вийти покращені, швидкі і менш дорогі товари і послуги. Такі зміни у виробничих технологіях зазвичай не видно споживачеві, але часто вони життєво важливі для конкурентоспроможності нового продукту.

Організації постійно прагнуть привнести зміни в свої виробничі технології, які б знизили собівартість і поліпшили якість існуючих товарів і послуг. Особливо це стосується товарів широкого споживання або послуг в областях, де дуже складно диференціювати товар або послугу. Для товарів широкого споживання собівартість часто є єдиною можливістю конкурувати. Третє джерело технологічних змін розташоване в так званих сприяючих технологіях. Замість того, щоб змінювати функціональність товару або процесу, сприяючі технології дозволяють організаціям здійснювати стратегію набагато швидше і використовувати час в ролі джерела конкурентної переваги. Наприклад, інформаційні технології полегшують обмін інформації між різними учасниками ланцюжка нарощування вартості. Більш тісне спілкування прискорює бізнес- процеси від розробки продукту до управління ланцюжком постачань. Хоча вони найменш помітні для споживачів, зміни в сприяючих технологіях, таких як інформаційні технології, можуть відігравати дуже важливу роль.

2. Зміни бізнес-моделі. Бізнес-модель описує спосіб створення, продажу і постачання цінності клієнтам від організації. Існує три сфери, в яких може відбуватись зміна бізнес-моделі:

- ціннісна пропозиція: що продається і постачається на ринок;

- ланцюжок постачань: як створюється і постачається на ринок;

- цільовий споживач: кому постачається.

Зміною в ціннісній пропозиції товару або послуги може бути абсолютно новий товар або послуга або ж розширення існуючої пропозиції. Наприклад, декілька брендів зубних паст додали до списку формування споживчої цінності властивість відбілювання, поставивши її поряд з таким властивостями, як: захист від карієсу, освіження дихання і контроль над зубним каменем. Так само, виробники автомобілів часто додають нові характеристики в моделі своїх легкових і вантажних автомобілів, або пропонують покращене обслуговування після покупки.

Другим елементом зміни бізнес-моделі є ланцюг постачань, а саме те, як цінність створюється і постачається на ринок. Зміни в ланцюзі постачань, як правило, «носять кулуарний характер» - ці зміни клієнт не бачить. Такий тип зміни бізнес-моделі впливає на етапи ланцюжка нарахування вартості, включаючи спосіб, яким структура організовує, співпрацює і функціонує для виробництва і постачання своїх товарів і послуг. Також зміни в ланцюжку постачань можуть бути результатом об’єднання частин ланцюжка постачань, які, як правило, надаються різними організаціями.

Зміни в тому, кому реалізувати свої товари - цільові споживчі сегменти зазвичай відбуваються, коли організація визначає сегмент клієнтів, до яких на даний момент не спрямовує свої зусилля маркетингу, продажів і розповсюдження, проте які вважає цінними для себе. Наприклад, розробники живильних батончиків спочатку націлювалися на атлетів і учасників екстремальних видів спорту. Пізніше вони усвідомили, що існують інші споживчі сегменти, наприклад, жінки, які можуть стати потенційно великою частиною споживачів цінності живильних батончиків. Після відносно невеликих змін складу, упаковки і реклами цих товарів, потенційний споживчий ринок батончиків збільшився у декілька разів.

Зміни, які організація проводить в своїх продуктових лініях або послугах, пов’язані, перш за все, із змінами в потребах і перевагах споживачів. Організація, яка відчула ці зміни і запропонувала ринку відповідний продукт, набуває серйозних конкурентних переваг.

3. Структурні зміни. Це зміни, пов´язані з цілями, ієрархією, процедурами і структурами організації. Найбільш поширені тенденції структурних змін: перехід від механістичних до адаптивних структур, сплощення ієрархії, децентралізація управління. Перегляд системи оцінки якості роботи, введення нових правил і процедур — це теж приклади структурних змін. На відміну від технологічних, структурні зміни виявляються ефективнішими тоді, коли вони здійснюються зверху «вниз», оскільки в цьому випадку топ-менеджмент компетентніший, ніж фахівці, що працюють в низових ланках.
4. Культурні зміни. Передбачають реформацію організаційної культури і, як показує досвід, відбуваються найбільш повільно. Це зміни в цінностях, нормах, відносинах, переконаннях і поведінці персоналу організації. У сучасному менеджменті розроблено достатньо багато інструментів щодо зміни культури організаційних груп і організації в цілому. Один з них реалізується в межах концепції організаційного розвитку, що має на увазі застосування спеціально розроблених поведінкових методів для поліпшення соціально-психологічного клімату організації і вдосконалення системи внутрішніх взаємин.
5. Зміни, орієнтовані на персонал, стосуються змін у загальних підходах до управління персоналом організації, зокрема, системи оплати праці і мотивації, підвищення кваліфікації і досвіду, системи кар’єрного просування тощо. Метою таких змін здебільшого є нарощування зусиль працівників для досягнення цілей організації.

Особливої актуальності сьогодні набувають проактивні зміни. Вони, на відміну від реактивних, які є адаптивною реакцією організації на зміни, що вже відбулись у зовнішньому або внутрішньому середовищах, носять упереджуючий і часто інноваційний характер. Отже, проактивні зміни - це завчасні перетворення в організації, які сприяють ефективному використанню нових можливостей, що створюються у бізнесі, або допомагають уникнути певних загроз організації до їх реального прояву. Усвідомлення проблеми неефективності менеджменту і необхідності змін може відбуватися на основі завчасного аналізу логіки процесів, що протікають на ринку і всередині організації. Такий варіант приваблює тим, що організація може завчасно здійснити весь комплекс необхідних змін. Тоді зовнішні зміни із загрози добробуту перетворюються на сприятливі можливості для розвитку. Управління змінами стає активним, а сама програма перетворень забезпечує менші витрати, даючи при цьому найбільший ефект.

Оскільки інновації, головним чином, стосуються технологій або бізнес- моделі організації, виділяються чотири види інноваційних змін, які характеризують «рівень інноваційності» перетворень (рис. 2.2).

Важелі

Види змін\ залежно від рівня

інноваційності

Важелі бізнес-моделі

Технологічні важелі

Ціннісна пропозиція

Мета зростан ня вартості

Цільові

спожи

вачі

Товари

(продукція),

послуги

Виробничі технології

Сприяючі технології

Інкрементні

Розвиваючі (невеликі) зміни одного або декількох з шести важелів

Напіврадикальні на основі бізнес- моделі

Перетворюючі (суттєві) зміни одного або декількох з трьох важелів

Розвиваючі (незначні) зміни одного або декількох з трьох важелів

Напіврадикальні на основі технологій

Розвиваючі (незначні) зміни одного або декількох з трьох важелів

Перетворюючі (суттєві) зміни одного або декількох з трьох важелів

Радикальні

Перетворюючі (суттєві) зміни одного або декількох з трьох важелів

Перетворюючі (суттєві) зміни одного або декількох з трьох важелів

Трансформаційні зміни

Рис. 2.2. Важелі здійснення змін різного рівня інноваційності

На рисунку 2.2 зображено шість важелів змін - три для бізнес-моделі і три для технології. Інновація призводить до змін одного або декількох з цих елементів. Отже, серед найважливіших напрямків управлінських змін виокремлюють: зміни в організаційній стратегії, перетворення форми організації, зміни у структурі та методах управління. В свою чергу, класифікацію управлінських змін можна проводити за різними критеріями - систематизована та узагальнена класифікація змін наведена у таблиці 2.3.

Ознака класифікації

Види змін

Характеристика

Залежно від стану чинників, що задають необхідність і ступінь змін

Перебудова організації

Фундаментальна зміна організації, що торкається її місії та організаційної культури. Така зміна проводиться, коли організація змінює галузь діяльності, тобто своє місце на ринку. Найбільші труднощі виникають з реалізацією стратегій. Великої уваги заслуговує робота зі створення нової організаційної культури.

Радикальне перетворення

Проводиться в тому випадку, якщо організація не змінює галузь, однак відбуваються радикальні перетворення, пов’язані, наприклад, із злиттям з аналогічною організацією. Злиття різних культур, поява нових продуктів і ринків потребують сильних внутрішньо організаційних змін, особливо в області організаційної структури

Помірне перетворення

Здійснюється, коли організація виходить з новим продуктом на ринок і намагається залучити для нього споживача. В цьому випадку зміни торкаються виробничого процесу, а також маркетингу, особливо тієї його частини, яка пов’язана із залученням споживачів

Звичайні

зміни

Пов’язані з проведенням перетворень у маркетинговій сфері з метою підтримки інтересу до продукту організації. Ці зміни не є суттєвими, а їх проведення незначно торкається діяльності організації

Незмінне функціонування організації

Відбувається, коли організація постійно реалізує одну і ту саму стратегію. В цьому випадку не потрібні зміни, оскільки організація отримує добрі результати, спираючись на минулий досвід. Однак, при цьому підході необхідно постійно слідкувати за небажаними змінами у зовнішньому середовищі

Залежно від

масштабів

змін

Поступова або ступінчата зміна

Серія поточних стійких рухів уперед, які дозволяють організації підтримувати свою рівновагу і діяльність у нормальному стані. Ознаки: часто виникають у житті організації, серії стійких рухів уперед, впливають на окремі елементи системи організації

Фундаментальна або революційна зміна

Масштабний процес, який призводить до перетворення всієї системи. Ознаки: виникає в житті організації не часто, повні зміни, впливає на всю систему організації

Залежно від рівня організації

або від зрізу організації

Зміни в організаційній структурі управління (перший рівень)

Аналіз ОСУ, спрямований на виявлення того, в якому ступені вона заважає чи сприяє здійсненню стратегії і проведенню відповідних змін. Здійснення заходів з приведення ОСУ у відповідність зі стратегією організації

Зміни в організаційній культурі (другий рівень)

Аналіз організаційної культури і здійснення заходів з її приведення у відповідність з обраною стратегією

Зміни, що наслідуються

Протягом тривалого періоду встановлені стратегії залишаються незмінними або мінімально модифікуються

Ступінчаті зміни

Передбачаються поступові зміни стратегії за частинами або систематично

Зміни, що коливаються

Включають стратегічні зміни, що не мають конкретної цілі або спрямованості

Глобальні зміни

Відносяться до стратегічних змін революційного характеру за конкретний період часу

Зміни в області інформування та мотивації персоналу

Персонал - основний капітал і цінність сучасної організації, тому необхідно з тим чи іншим ступенем глибини і деталізації докладно інформувати весь персонал про нову стратегію і відповідні зміни

Зміни в області лідерства і стилю менеджменту

Зміни відбуваються з метою кращої реалізації стратегії, оскільки весь менеджмент організації зобов’язаний виконувати роль справжнього лідера в реалізації як окремих стратегічних змін, так і всієї системи в цілому

Зміни в області базових цінностей і корпоративної культури

В етично правильній організації ніякі стратегічні зміни не повинні змінювати її базові цінності. Необхідне повноцінне узгодження кожної стратегічної зміни і корпоративної культури, причому корекції можливі як в культурі, так і в стратегіях

Зміни в області організаційної та інших структур

Стратегія первинна до організаційної та будь-якої іншої структури і вимагає певних перетворень для кращої її реалізації

Зміни в області фінансування та іншого ресурсного забезпечення

Стратегічні зміни повинні бути забезпечені всіма видами ресурсів, і, особливо фінансовими ресурсами, і передбачають певні зміни в обсязі і структурі цих ресурсів

Зміни в області компетенції і навичок

Стратегічні зміни повинні бути адекватно закріплені в професійних навичках провідних фахівців організації

Вплив зміни влади

Політично загрожуючі

Політично нейтральні

Політично сприятливі

Вплив зміни культури

Придатні з точки зору культури

Зміни в культурі (не придатні)

Довготривалі

Зміни, що мають місце в організації тривалий час і, як правило, пов’язані із кардинальним перетворенням тих чи інших областей діяльності організації

Короткотривалі

зміни

Зміни, що відбуваються швидко і пов’язані з поточним коригуванням будь-яких областей з метою кращого виконання стратегічного набору

Революційні зміни у межах «реінжинірингу господарської діяльності»

Господарський реінжиніринг - це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування організації та її важливіших процесів. Згідно цієї концепції мова йде відносно глибинної реорганізації організації за всім ланцюжком створення вартості

Еволюційні зміни у межах організаційного розвитку

Під організаційним розвитком розуміється концепція планування, ініціювання і здійснення процесів змін соціальних систем з залученням широкого кола учасників. В першу чергу, повинні змінюватись погляди, цінності, моделі поведінки людей, а потім - сама система

Конструктивні

Зміни, що спрямовані на будування нового в діяльності організації. Результат здійснення цих змін сприяє розвитку організації. Ці зміни, як правило, краще сприймаються з боку персоналу

Деструктивні

зміни

Зміни, що спрямовані на знищення старого функціонування організації, які можуть приводити до негативних наслідків у діяльності організації, і зустрічають більший опір з боку персоналу

Зміни до початку реалізації стратегій

Метою цих змін є створення умов, необхідних для здійснення обраних стратегій розвитку організації. Ці зміни пов’язані з приведенням стратегічного потенціалу у відповідність до стратегічного набору

Зміни під час реалізації стратегій

Зміни, що пов’язані зі змістом розроблених стратегій, які передбачають безпосереднє здійснення запланованих заходів з реалізації окремих стратегій

Зміни після реалізації стратегій

Зміни, пов’язані з коригуванням стратегічного потенціалу після впровадження заходів з реалізації стратегічного набору для кращих результатів від здійснення стратегій

Зміни, що пов’язані з реалізацією корпоративної стратегії

Загальні для організації зміни, що визначають загальний напрямок розвитку у перспективі, реалізуються згідно з планом корпоративної стратегії

Зміни, що пов’язані з реалізацією бізнес стратегій

Зміни в окремих областях бізнесу організації, що відбуваються згідно заходів, розроблених для впровадження конкурентних стратегій та стратегій управління СЗГ

Зміни, що пов’язані з реалізацією функціональної стратегії

Зміни в окремих функціональних областях організації, що реалізуються відповідно до плану впровадження функціональних стратегій

Фіксовані зміни

Здійснюються за заздалегідь розробленим планом, не відходячи від нього

Варіативні зміни

Визначається що саме слід зробити, а засоби здійснення залишаються на розгляд працівників, зайнятих впровадженням змін

Ситуаційні зміни

Сутність змін визначається конкретною ситуацією, зміни проводяться тільки за умов її виникнення

Адаптивні зміни

Сутність змін змінюється при зміні визначених парламентів (заданих або незаданих факторів)

Зміни організаційної структури організації

Зміни, які відповідають корпоративній стратегії організації. Пов’язані зі змінами структури управління; створенням мережі підприємств; створенням або ліквідацією структурних підрозділів

Зміни в маркетинговій діяльності

Відповідають маркетинговій стратегії організації. Здійснюються у зв’язку з виходом на ринок з новим товаром, з сегментацією ринків, з обранням оптимального сегменту ринку, з реалізацією маркетингових заходів

Зміни у фінансовій сфері

Відображають зміни фінансової стратегії організації. Пов’язані з процесами оптимізації виробництва товарів та послуг, з фінансуванням проектів розвитку організації, із замороженням фінансування проектів під час кризи у зовнішньому середовищі

Зміни в кадрах

Відповідають кадровій стратегії організації. Пов’язані з процесами автоматизації, виходом на міжнародні ринки збуту, з відкриттям нових підрозділів, з атестацією персоналу, з виконанням нових законів

Зміни організаційної культури організації

Пов’язані з корпоративною стратегією організації. Відображаються у заходах соціальної відповідальності бізнесу до персоналу, споживачів, суспільства

Зміни в інформаційній сфері діяльності

Пов’язані з автоматизацією операційної та/або управлінської діяльності, з розвитком електронної торгівлі, зі змінами подання звітної інформації до державних органів

Зміни в інноваційній політиці

Відповідають інноваційній стратегії. Відображають розробку та впровадження інновацій в процеси виробництва товарів та послуг, обслуговування покупців та споживачів, управління організацією

Зміни іміджу

Відображаються у зовнішніх атрибутах організації, таких як: бренд, торгова марка, логотип, стиль ділової етики, перемоги у конкурсах, лідерські місця у рейтингах

Як правило, зміни містять у собі введення нових методів роботи й появу нових людей в колективі. Все це прямо стосується всіх, хто є частиною організації. Для успішного управління змінами головне полягає в усвідомленні наслідків впровадження змін для всіх учасників процесу. Як віднесуться працівники до запропонованих змін? Чи сприймуть вони ці зміни з ентузіазмом чи будуть недовірливо і налякано їм опиратися? Як угадати всі можливі реакції й керувати ними? Плануючи істотні зміни, топ-менеджменту організації необхідно обов´язково продумати, як вони відіб´ються на персоналі організації.