Управління змінами

10.1. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність поняття, ознаки, наукові підходи

Одна з концепцій розвитку бізнесу і управління базується на системі реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), прийнятої на озброєння багатьма провідними компаніями світу.

Концепція РБП бере свій початок від двох статей, написаних у 1990 році Хаммером та Давенпортом і Шортом. Хоча самому терміну РБП зовсім небагато років, більшість теорій, на яких він базується, є значно старшими. У 1980-х роках у багатьох організаціях було впроваджено систему Тотальної якості (Total Quality). Саме ця система була родоначальником ідеї управління процесами. Багато методів системи Тотальної якості змушують по-новому подивитися на роботу та на її мету. Це такі методи, як: метод аналізу процесів, внутрішньофірмова оцінка діяльності, аналіз сприйняття процесів, управління якістю процесів.

Родоначальником терміну «реінжиніринг» вважається Майкл Хаммер. За його визначенням, реінжиніринг - це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування. РБП - це сукупність методів і засобів, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування існуючих бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів застосовується за необхідності радикальних змін, що передбачає створення цілком нових, більш ефективних бізнес-процесів в організації без урахування їх попереднього змісту та структури.

Визначення РБП містять в собі три ключові характеристики: «істотне поліпшення», «радикальне перепроектування» та «бізнес-процес». Саме розкриття змісту цих характеристик призводить до розуміння суті реінжинірингу. Так, «істотне поліпшення» - це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснення прориву. «Радикальне перетворення» означає відмову від того, що було раніше, новий винахід того, як робота повинна бути виконана. «Бізнес-процес» - це група взаємозалежних завдань, що спільно створюють цінність для споживача. Рушійною силою реінжинірингу є розуміння потреб споживачів товарів та послуг підприємства, тобто, погляд на підприємство з позиції споживача. Такий підхід призводить до проектування цілком нових процесів, які раніше не існували у підприємстві.

Дослідження практичного досвіду та теорії реінжинірингу бізнес- процесів дозволили виявити низку ключових понять, які його характеризують. Зокрема реінжиниринг бізнес-процесів трактується як:

- фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів компанії;

- об’єднання функцій на макроорганізаційному рівні;

- спеціально розроблений інструмент для масштабних змін;

- ефективний засіб управління, який дає змогу здійснити «прорив»;

- перепроектування ділових процесів і початок як з «чистого аркуша»;

- «капітальний ремонт» для досягнення істотних поліпшень у бізнесі;

- інноваційний і творчий процес, що вимагає креативності та ініціативи;

- новий підхід до мислення, погляд на побудову підприємства як на інженерну діяльність;

- відмова від управління функціональними службами на користь управління бізнес-процесами на чолі з процесним менеджером;

- процес фундаментального переосмислення й реконструкції бізнесу, що втілює в себе нові способи виконання робіт.

На основі цих визначень можна сформулювати такі ознаки реінжинірингу бізнес-процесів:

- інноваційність, оскільки впроваджуються новітні підходи управлінського, техніко-технологічного плану;

- складність і системність, оскільки передбачається оперувати великою кількістю елементів зі складним характером взаємодії;

- ієрархічність як підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня;

- цілісність як властивість системи виконувати задану цільову функцію в повному обсязі;

- структурованість, оскільки передбачається чітке визначення меж взаємодії, завдань, відповідальності адекватно до організаційної структури, що націлена на реалізацію поставленої мети;

- рухливість або гнучкість, що закладається у системі планування, організаційного забезпечення прийняття управлінських рішень;

- унікальність та неповторність, оскільки формується і запроваджується в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища, що з часом зміниться;

- адаптивність - здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища.

Для забезпечення найбільш повного розуміння феномену реінжинірингу бізнес-процесів варто використовувати інституційний, процесний та системний підходи.

Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті інституційного підходу - це сукупність принципів, підходів, процедур та методів, націлених на кардинальні стратегічні змін, що дозволять значно підвищити результативність діяльності підприємства та досягти стратегічні цілі розвитку.

З позиції процесного підходу реінжиніринг бізнес-процесів - це сукупність послідовних етапів щодо виокремлення та докорінних перетворень тих ланок бізнесу, що дозволять здійснити «прорив», забезпечать довгострокові конкурентні переваги. Основними етапами процесного підходу є:

- формування стратегії розвитку організації з урахуванням перспективних потреб споживача;

- визначення нового набору бізнес-правил або бізнес-процедур;

- створення ефективної організаційної структури управління;

- покращення організації праці персоналу;

- чіткий розподіл обов´язків, прав, відповідальності, формування системи комунікацій;

- розробка системи документообігу, норм, процедур і правил поведінки учасників бізнес-процесів; забезпечення функціонування всіх організаційних підрозділів з використанням інформаційних систем та новітніх інформаційних технологій;

- удосконалення системи підбору, навчання та розвитку персоналу підприємства;

- розробка і впровадження націленої на підтримку змін системи мотивації працівників.

Системний підхід передбачає розгляд реінжинірингу бізнес-процесів як сукупності елементів, взаємодія яких дозволяє забезпечити перетворення основних процесів підприємства на підтримку стратегічних змін, що здатні забезпечити конкурентоспроможність підприємства.

Критерієм доцільності та ефективності реінжинірингу бізнес-процесів є отримання довготермінових конкурентних переваг та забезпечення конкурентоспроможності підприємства загалом.