Управління змінами

6.1. Поняття і зміст механізму реалізації змін

Безпосереднє здійснення змін є одним з найскладніших етапів процесу управління змінами, який потребує високої кваліфікації менеджерів і вимагає від них певного управлінського мистецтва. Для ефективної реалізації змін в організації повинен бути створений і функціонувати відповідний механізм.

Під механізмом реалізації змін слід розуміти систему методів, важелів, інструментів, форм організації дій, за допомогою яких безпосередньо здійснюються зміни і досягається вплив на внутрішні бізнес- процеси підприємства. Це взаємозалежна система основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень щодо виконання запланованих змін.

Механізм реалізації змін повинен відповідати наступним базовим вимогам: сфокусованість, інтегрованість, збалансованість, командна робота. Для цього необхідно:

По-перше, створити «тривимірний простір» процесу здійснення змін, у якому міг би існувати «трансформаційний трикутник» - взаємно обумовлена конструкція, що дозволяє чітко визначити напрямки діяльності і відповідне розмежування відповідальності.

«Тривимірний простір» процесу здійснення змін утворюють три основні вісі:

  • «згори донизу» - встановлення керівництвом основного курсу перетворень з метою концентрації загальної уваги на проблемах підвищення ефективності і створення умов для її вирішення;
  • «знизу догори» - рух широких мас співробітників підприємства, спрямований на пошук нових підходів щодо подолання труднощів, що виникають, та забезпечення зростання ефективності;
  • «горизонтальна» (міжфункціональна) вісь - реорганізація ключових бізнес-процесів (встановлення нових взаємозв’язків між напрямками діяльності, виконуваними функціями та інформаційним забезпеченням) для досягнення принципових проривів у ключових сферах здійснення змін.

Така інтегрована і збалансована конструкція об’єднує окремі ініціативи у цілісну програму зі стійкими внутрішніми зв’язками. Реальні результати можуть бути досягнуті тільки, якщо зусилля за всіма трьома напрямками будуть скоординованими та взаємопов’язаними.

По-друге, підприємство повинно мати розроблену програму здійснення змін (так звану «штурманську карту»), яка дозволяє правильно побудувати послідовність дій.

По-третє, враховувати вплив «природних законів» на здійснення змін.

Практика проведення змін закордонними та вітчизняними підприємствами свідчить, що для успіху здійснення змін важливими є не стільки специфічні методи їх здійснення, скільки дотримання низки керівних принципів:

- мета змін - підвищення ефективності (слід встановити стійкі зв’язки між цілями проведення змін у підприємстві та жорсткими критеріями результативності);

- вибір стратегії та реорганізація організаційної структури мають значення (правильно орієнтована стратегія і життєздатна організаційно- економічна структура повинні стати базисом змін);

- команди співробітників - основні будівельні елементи (необхідно виявляти можливості для створення команд та забезпечувати їх ефективну діяльність);

- процес змін повинен засновуватися на цінностях підприємства;

- зміни повинні засновуватися на розвитку нових компетенцій;

- слід концентрувати зусилля на обмеженій кількості цілей.