Управління змінами

1.2. Зміни як економічна категорія та необхідність їх проведення

Термін «зміни» трактується як перехід до іншого стану у сферах внутрішнього та зовнішнього середовища організації, появу чогось нового. Наведене визначення потребує уточнень:

- по-перше, сферою можливих змін може бути будь-що у внутрішньому або зовнішньому середовищі (цілі та пріоритети політики держави, певного органу державної влади або місцевого самоврядування, чисельність працівників та їх освітньо-кваліфікаційний рівень, законодавство тощо);

- по-друге, сутністю змін може бути не лише поява чогось нового, а й повернення до попереднього стану;

- по-третє, масштаб зазначених змін може бути різним - від радикальних перетворень до незначних;

- по-четверте, зміни стосуються працівників організації, яких за рівнями управління доцільно розділяти на три типи: окрему особу - індивід, групу осіб - команду, персонал організації загалом - колектив.

Відповідно до визначення тлумачного словника «змінити» - означає:

1) змінити положення або задати інший напрям;

2) зробити зрушення;

3) модифікувати;

4) трансформувати, перевести в іншу якість.

Основні визначення поняття «зміни» наведено в табл. 1.2.

Представлені визначення дають змогу дійти висновку, що, незважаючи на різноманітність тлумачення терміну «зміни», автори під цим поняттям розуміють або зміст зміни (якісні перетворення, що відбулися в організації за певний проміжок часу), або власне процес реалізації зміни (перехід від однієї ситуації до іншої за певний проміжок часу). Проте, слід розрізняти ці дві важливі складові змін - зміст (що змінилося?) і процес (як змінювалося?). Разом з тим, лише за умови одночасного їх розгляду, характеристики повністю описують зміни, що відбулися в організації. Тому, найбільш прийнятним може вважатися уявлення про зміни, що є синтезом двох характеристик.

Таблиця 1.2 - Визначення сутності термінів «зміни», «організаційні зміни», «стратегічні зміни»

Визначення

Автор

1

2

Зміни в тому, як організація функціонує, хто її робітники і лідери, яку форму вона приймає і як вона розподіляє свої ресурси

Хубер,

Мшлер,

Глж

Зміни - це емпіричне спостереження різниці у формі, якості або стані будь-якого організаційного елементу протягом часу. Організаційним елементом може бути робота конкретного працівника або робочої групи, стратегія, програма, продукція або організація в цілому

Ван де Вен, Пул

Зміни - це процес руху від нинішнього стану (як є) через перехідний період до бажаного стану.

Зміни - це різні типи нововведень, які можуть вміло поєднуватись у різних напрямах, а саме: зміна цілей організації, структури, техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів, реструктуризація існуючих та створення нових відділень, зміна керівників нижчої ланки за необхідністю

Дж.

Харршгтон

Переміни - це зміна організаційної структури, продукції, технології, кадрів, повноважень, правил, стратегій. Вони стосуються всіх організацій і призводять до нововведень, які спричиняють оцінку і зміну цілей організації, зміну структури, зміну технологічних процесів, модифікацію поведінки працівників, зміну здійснення будь-якої діяльності

О. Сюбщький

Зміни як заміщення одного стану організації, робочої групи, людини, ситуації або інших явищ новим станом, що відрізняється від попереднього впливом різних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища

Т. Баулша

Організаційні зміни - це перетворення організації між двома моментами часу

В. Баррет

Організаційні зміни визначаються як опанування компанією нових ідей або моделей поведінки

Р. Дафта

Стратегічні зміни - це зміни, що проводяться в ході реалізації стратегій для досягнення визначених стратегічних цілей організації і передбачають переведення стратегічного потенціалу організації з існуючого стану в новий бажаний стан.

Л. Балабанова

Під стратегічними організаційними змінами розуміють упровадження нових методів і технологій з тим, щоб суттєво перетворити діяльність організації у відповідність до вимог ринку, що змінюються, або отримати вигоду з можливостей, що створилися в бізнесі

Л. Балабанова

У сучасному бізнес-середовищі термін «зміни» має такі напрями використання (рис. 1.2). Зовнішні зміни формуються під впливом низки важливих чинників (рис. 1.3).

Необхідність організаційних змін як загальних, так і кожного рівня зокрема, випливає з невідповідності умов функціонування організації, групи або індивідів новим вимогам розвитку. Потреба у змінах виникає тоді, коли така невідповідність усвідомлюється персоналом. Потребу у змінах можна створювати шляхом підготовки умов до змін, а також персоналу до сприйняття їх необхідності.

Звичайно, не можна одностайно стверджувати, що впровадження змін є необхідною вимогою для будь-якої організації та самоціллю. Проте, можна зробити висновок, що утримання стійких конкурентних позицій і соціально - економічний успіх організації неможливий сьогодні без вчасних перетворень, які з огляду на високий динамізм бізнес-середовища, необхідно здійснювати постійно. Багато закордонних та вітчизняних учених дотримуються саме такої думки. До того ж відзначається, що впровадження стратегічних змін, яке являє собою реакцію організації на зміни у зовнішньому середовищі, що вже відбулися, здебільшого не в змозі забезпечити стратегічне лідерство. Український вчений-практик П. Шеремета стверджує: Перемагають і утримують стійкі ринкові позиції тільки ті організації, темп змін в яких перевищує темп змін на ринку.