Управління змінами

11.2. Реструктуризація підприємства: сутність, зовнішні та внутрішні чинники, види

Реструктуризація підприємства визначається як здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Реструктуризація має забезпечувати платоспроможність підприємств, що обумовлюється зменшенням витрат, підвищенням продуктивності праці, запровадженням нової технології, модернізацією обладнання. Головним критерієм успішності реструктуризації виступає прибутковість підприємства.

Необхідність проведення реструктуризації визначається широким колом зовнішніх і внутрішніх причин.

Зовнішні чинники реструктуризації:

- технологічний прогрес (новітні технології, передові методи комунікацій та інформаційного зв´язку; зниження витрат на обробку даних, ефективні транспортні мережі);

- міжнародна економічна інтеграція (скорочення торговельних і митних бар´єрів, вільний потік капіталу, мобільність робочої сили, утворення економічних союзів, монетарна інтеграція і створення міжнародних валют);

- докорінні зміни на ринках розвинутих країнах (уповільнення темпів розвитку цих країн, більш агресивний експорт і пошук додаткових ринків збуту, зменшення ступеня державного регулювання економіки);

- зміни соціально-економічних систем (трансформація економічних систем до країн Європи і Азії, зростання частки приватного сектора);

- політика уряду (податкова, кредитна, митна, соціальна, інформаційна).

Внутрішні чинники реструктуризації:

- незадовільний рівень загального менеджменту (слабка орієнтація на ринок, відсутність стратегії, низька кваліфікація кадрів);

- слабкий фінансовий менеджмент з питань: управління грошовими потоками, прийняття інвестиційних рішень, управління затратами;

- неконкурентоспроможність продукції (поява нових продуктів і конкурентів, виробництво застарілої продукції, падіння обсягів продажу);

- високі витрати (високий рівень точки беззбитковості, високі постійні затрати, високі змінні затрати, високий рівень втрат, висока вартість сервісу); слабка робота служби маркетингу;

- конфлікт інтересів (власників, робітників, клієнтів, партнерів).

В умовах України дія вищевказаних чинників підсилюється загальною економічною ситуацією, зростанням цін на енергоресурси, браком фінансових коштів і невиплатою зарплати, недоліками системи соціального захисту населення.

Основні показники реструктуризації

- прибутковість;

- наявність позитивних грошових потоків основної діяльності;

- зростання продуктивності праці;

- зростання продуктивності всіх видів ресурсів;

- зростання обсягів експорту.

Зміни в процесі реструктуризації можуть стосуватися:

- модернізації - оновлення устаткування і технології;

- реорганізації - зміни методів і розподілу праці; потоків інформації;

- адаптації - пристосування елементів підприємства до поточних умов;

- нововведень - продуктових і процесних.

Реструктуризація передбачає зміну структури:

- майна (правового статусу);

- організаційної структури підприємства;

- виробничої структури;

- виробничої програми;

- залученого капіталу;

- активів;

- доходів і витрат;

- персоналу;

- інформації тощо.

Розрізняють наступні види реструктуризації залежно від:

- мети змін - санаційну, адаптаційну, випереджаючу;

- об´єкту зміни - операційну, фінансову, власності;

- тривалості періоду - оперативну, стратегічну.

- повноти охоплення проблем - обмежена (часткова) і комплексна (повна).

Вказані види реструктуризації мають наступні характеристики (табл. 11.2).

Таблиця 11.2 - Види реструктуризації та їх характеристики

Вид

Характеристика

1

2

Випереджаюча реструктуризація

Має місце в успішних організаціях, які передбачають можливість зміни умов функціонування і прагнуть посилити свої ключові компетенції та конкурентні переваги. Характерними прикладами є:

- стратегічні альянси,

- купівля-продаж бізнесу.

Санаційна (відновна) реструктуризація

Застосовується, коли організація знаходиться у передкризовому або кризовому стані і має за мету вийти з нього. Ознаками такого стану є:

- втрата ринкових позицій;

- проблеми з постачанням та залишками матеріалів;

- великі запаси готової продукції;

- заборгованість перед банками, кредиторами та державою;

- втрата ліквідності.

Основними напрямками санаційної реструктуризації є: скорочення ресурсів; скорочення ринків; скорочення пропозиції; зменшення фізичних обсягів.

Адаптаційна (прогресивна) реструктуризація

Використовується при відсутності кризи, але при появі негативних тенденцій з метою їх подолання та адаптації організації до нових ринкових умов. Ознаками такого стану є:

- зниження загальної ефективності;

- вичерпання ринкового потенціалу;

- відсталість у порівнянні із світовими стандартами;

- перспективи на інших ринках;

- низька ефективність управління.

У рамках цієї реструктуризації найчастіше запроваджуються:

- просторова диверсифікація - розвиток нових внутрішніх і зовнішніх ринків;

- продуктова диверсифікація - розвиток нових продуктів.

Операційна реструктуризація

Стосується певної господарської діяльності, результатом якої є прибуток або збитки. Основними кроками виступають:

- скорочення чисельності працюючих;

- отримання прибутків від зростання продуктивності праці;

- стабілізація заробітної плати або її зростання повільнішими темпами, ніж продуктивність праці, з метою акумуляції додаткових прибутків;

- позбавлення від об´єктів соціальної сфери та зайвих активів;

- пошук нових ринків і нових партнерів;

- впровадження нових продуктів та підвищення якості продукції.

Реструктуризація власності

Стосується зміни розподілу влади за участю у власному капіталі.

1

2

Фінансова реструктуризація

Стосується управління пасивами, а саме заборгованістю. Фінансова реструктуризація передбачає зміну структури пасивів шляхом: відстрочки погашення заборгованості; зниження процентної ставки із заборгованості; визначення більш вигідної схеми погашення заборгованості; заміни частки заборгованості на акції; анулювання частки або всієї заборгованості; отримання від кредиторів нових позик або гарантій.

Оперативна реструктуризація

Здійснюється в короткому періоді, коли організація не може розраховувати на зовнішні джерела фінансової допомоги і вирішує питання підвищення своєї ліквідності за рахунок внутрішніх ресурсів у рамках санаційної реструктуризації. Вона полягає у визначенні головних видів діяльності ринків і компаній, виявленні слабких сторін у здійсненні основних функцій і розробці конкретних пропозицій з їх усунення з мінімальними витратами і вивільненням зайвих ресурсів.

Стратегічна реструктуризація

Здійснюється в довгостроковому періоді, базується на результатах оперативної реструктуризації і передбачає залучення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування в межах адаптаційної та випереджаючої реструктуризації. Вона може передбачати такі дії, як: диверсифікація виробництва; завоювання нових ринків збуту; придбання нового устаткування; впровадження новітніх технологій; сертифікація виробництва; реструктуризація організаційної структури підприємства; підвищення кваліфікації персоналу; реструктуризація власності; купівля-продаж бізнесу.

Обмежена (часткова) реструктуризація

Використовується підприємством для відновлення технічної та економічної дієздатності; заходами такої реструктуризації можуть бути: додаткова емісія цінних паперів, переоцінка активів, зниження дебіторської заборгованості, переоформлення боргів та ін. При цьому підприємство встановлює для себе певні стандарти (орієнтири), які є кінцевою метою реалізації такого типу його реформування.

Комплексна (повна) реструктуризація

Коли проблеми підприємства є суттєвими, воно потребує «всебічної» реструктуризації, яка охоплює зміни у формі розробки нової організаційної структури, технічної, технологічної та продуктової політики, зміни у менеджменті тощо. Реструктуризація підприємства триває здебільшого до трьох років.

У науковій літературі використовуються поняття «бізнес-плану», «програми», «плану» реструктуризації.

Бізнес-план реструктуризації - це трансформація обраного з декількох альтернатив варіанта досягнення встановлених цілей в комплексний план конкретних дій з визначенням строків, ресурсів, відповідальних за реалізацію.

Резюме бізнес-плану має відображати: причини, основні цілі реструктуризації; головні напрямки реструктуризації; кількісні і якісні результати, які очікується отримати.

Програма реструктуризації - це перелік заходів, що дозволяють досягти поставленої мети - підвищення прибутковості діяльності компанії і забезпечення зростання її ринкової вартості з вказівкою відповідних служб і підрозділів, задіяних в її виконанні, та орієнтовних строків реалізації, поетапність впровадження тих чи інших заходів.

План реструктуризації - розробляється на основі програми реструктуризації. Він містить перелік дій по кожному заходу, строки його початку і закінчення, визначає відповідальних осіб за його виконання, необхідні ресурси і кошти, очікуваний результат. Він може передбачати дії як в межах всього підприємства, так і окремого підрозділу.

Ефективність проектів реструктуризації проявляється у:

- збільшенні обсягів реалізації продукції;

- підвищенні конкурентоспроможності продукції;

- раціональному використанні ресурсів;

- зменшенні витрат виробництва.