Управління змінами

8.2.5. Тотальне управління якістю

Однією з найбільш значних за останні роки інновацій у сфері забезпечення конкурентоспроможності стало впровадження в діяльність сучасних підприємств тотальної системи управління якістю (TQM). Її широке практичне застосування в розвинутих країнах почалося з кінця 80-х років ХХ століття завдяки дослідженням Е. Демінга, Дж. Джурана та Ф. Кросбі.

Так, Е. Демінг на основі «петлі (спіралі) якості» розробив інструменти і процедури безперервного вдосконалення якості, що отримали назву циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act) або («планування-виконання-перевірка-реакція») або «колесо Демінга». Сутність циклу PDCA полягає в тому, що на всіх етапах свого функціонування система управління якістю повинна проходити такі основні фази, що періодично повторюються (табл. 8.7):

- планування, яке визначає питання (зони, теми тощо), які потребують удосконалення, а також функції та інструменти їх дослідження;

- виконання, яке передбачає планування конкретних контрзаходів усунення причин відхилень та їх реалізацію;

- перевірку, яка передбачає підтвердження ефекту від контрзаходів та їх стандартизацію;

- реакцію, що включає оцінювання всієї процедури.

Таблиця 8.7- Загальний план безперервного формування і підвищення якості

Фаза PDCA

Етап загального плану

Функція, яку потрібно здійснити

Інструмент

Планування

1. Визначення основних питань і завдань

Спостереження, збирання інформації, визначення кола питань, що допоможуть формувати і підвищити якість. Визначення загальної концепції вирішення основних проблем та завдань підвищення якості.

Стандартизація. Підвищення кваліфікації робітників.

Миттєве реагування на відхилення та їх попередження у майбутньому.

2. Моніторинг та оцінювання поточної ситуації

Збирання інформації за напрямами контролю якості. Визначення пріоритетних напрямів.

Розв’язання найбільш складних завдань

Складання контрольних графіків, гістограм, використання інших методів спостереження, аналізу

3. Здійснення аналізу

Складання переліку можливих основних причин найбільш складних проблем. Дослідження причинно- наслідкових взаємозв’язків. Структуризація інформації та визначення ієрархії у причин- но-наслідкових зв’язках.

Дослідження основної структури.

Використання методів оброблення й аналізу інформації.

Ієрархічне уявлення основних проблем і причин їх появи.

Виконання

4. Планування контрзаходів для усунення причин та їх реалізація

Вибір і планування контрзаходів для усунення причин проблеми.

Експериментальне дослідження дієвості контрзаходів та їх промислове освоєння.

Удосконалення або заміна матеріалу, обладнання, технологій. Підвищення кваліфікації та досвіду.

Перевірка

5. Підтвердження ефекту від контрзаходів і їх стандартизація

Збирання інформації про ефективність контрзаходів.

Аналіз порівняння результатів здійснення контрзаходів. Зміна стандартів, ТУ та інших нормативів

Усі основні інструменти контролю й забезпечення якості

Реакція

6. Оцінювання всієї процедури

Удосконалення збирання та аналізу інформації, процедур та інструментів вирішення проблем якості

Удосконалення існуючих та використання нових інструментів якості

Організація системи управління якістю на підприємстві полягає у створенні організаційної структури в межах підприємства, яка охоплює всі сфери його діяльності й підрозділи в сукупності з відповідними функціями, процесами та ресурсами, що забезпечують здійснення ефективного функціонування даної системи на всіх етапах її життєвого циклу і в кожному її елементі.

Такою системою є TQM - основа діяльності сучасних підприємств і міжнародних стандартів ІСО серій 9000 із питань організації забезпечення належного рівня якості продукції та виробництва.

Концепція TQM передбачає цілеспрямоване й належно скоординоване використання методів управління якістю на всіх етапах операційної діяльності - від досліджень та розробок до після продажного обслуговування за умов цілісності системи управління і сфери реалізації при раціональному використанні технічних та інших можливостей.

Тотальне управління якістю включає:

 1. Контроль у процесі розробки нової продукції.
 2. Оцінювання якості дослідного зразку, планування (проектування) якості продукції і виробничого процесу, контроль, оцінювання й планування якості матеріалів, що постачаються.

Мета тотального управління якістю - досягти більш високого рівня якості продукції та послуг.

Якість залежить від численних і різноманітних чинників, які необхідно врахувати при втіленні системи TQM. Для цього використовують три основних групи методів реалізації: навчання якості; стимулювання якості; методи контролю роботи з підвищення рівня якості. Отже, реалізація тотальної системи управління якістю забезпечує отримання конкурентоспроможного продукту діяльності (товарів та послуг).

Контрольні запитання - завдання

 1. Охарактеризуйте методи управління змінами, орієнтовані на людей.
 2. Охарактеризуйте методи управління змінами, орієнтовані на завдання та технології.
 3. Охарактеризуйте методи управління змінами, орієнтовані на структуру та стратегію організації.
 4. Що розуміють під аутсорсингом за різними науковими підходами?
 5. Які види аутсорсингу визначаються?
 6. Що розуміють під терміном «аутстаффінг»?
 7. Наведіть форми аутсорсингу та надайте характеристики форм.
 8. Визначте переваги та ризики використання аутсорсингу в управлінні змінами в організації.
 9. Визначте види та структуру бенчмаркінгу.
 10. Що таке даунсайсинг?
 11. У чому полягає суть циклу РДСА як методу управління якістю. Прокоментуйте загальний план реалізації РДСА.

Тематика наукових доповідей

 1. Аутсорсинг як сучасний метод управління змінами в організаціях: закордонний та вітчизняний досвід.
 2. Бенчмаркінг як сучасний метод управління змінами в організаціях: закордонний та вітчизняний досвід.
 3. Аутстаффінг як сучасний метод управління змінами в організаціях: закордонний та вітчизняний досвід.
 4. Даунсайзинг як сучасний метод управління змінами в організаціях: закордонний та вітчизняний досвід.
 5. Моделі управління якістю в сучасних організаціях.